Pełna dokumentacja REST API v2

Dokumentacja API V2

 

Wywołanie:

POST /rest/mail

 

Dane w POST:

subscriber Wymagane Adres email subskrybenta do którego wysyłamy email.
subject Wymagane Tytuł emaila.
html Wymagane*  Treść html emaila (wymagana jeśli nie ma treści text).
text Wymagane* Treść tekstowa emaila (wymagana jeśli nie ma treści html).
from Opcjonalne Pole „Od”, jeśli będzie puste w to miejsce wstawi się domyślny adres nadawcy z systemu.
from_name Opcjonalne Pole „Nazwa nadawcy”, jeśli będzie puste w to miejsce wstawi się domyślna nazwa nadawcy z systemu.
reply_to Opcjonalne Pole „Odpowiedz do”, jeśli będzie puste w to miejsce wstawi się domyślny adres nadawcy z systemu.
encoding Opcjonalne Kodowanie w jakim ma zostać wysłany email. Domyślnie jest to UTF-8. Pamiętaj, że email musi być przekazany w tym samym kodowaniu, które jest przekazane w parametrze encoding.Obsługiwane kodowania to: UTF-8, iso-8859-2
attachments Opcjonalne Link do załącznika, który ma zostać dołączony do maila. Maksymalny rozmiar załączników to 0.5 MB
tracking Opcjonalne Pole przyjmujące wartośc 0/1. Jeśli przekazane zostanie 1 to email będzie trackingowany przez kody śledzące zachowania subskrybenta.Uwaga: oznacza to, że domena w jakiej pojawiają się linki zostanie zmieniona oraz do wersji HTML zostanie dodany obrazek śledzący.
domain Opcjonalnie Domena do rebrandingu, wartość aktywna tylko jeśli jest włączony dla maila tracking. Jeśli wartość będzie pusta lub nie zostanie przekazana zostanie umieszczona domyślna domena do rebrandingu. Przykładowa domena: mojanazwafirmy.mailnews.plUwaga: aby korzystać z domen do rebrandingu w pierwszej kolejności należy taką domenę zgłosić korzystając z panelu w aplikacji.
tag Opcjonalnie Oznaczenie typu wysyłanego maila. Wykorzystując tagi, raporty z maili transakcyjnych zostaną podzielone na podgrupy.Przykładowe tagi: Mail Akceptacyjny, Mail przypominający, itp.

 

Kody błędów:

1201 Błędny adres subskrybenta.
1202 Brak tematu maila.
1203 Brak treści HTML oraz tekstowej.
1204 Błędny adres „odpowiedz do”.
1205 Błędny adres email nadawcy.
1206 Nazwa nadawcy nie może być pusta.
1207 Przekroczono dzienny limit wysłanych maili.
1208 Nieobsługiwane kodowanie.
1209 Nieprawidłowy link do załącznika.
1210 Plik załącznika nie istnieje.
1211 Przekroczono maksymalny rozmiar załączników.
1212 Niepoprawna domena do rebrandingu, sprawdź czy domena została aktywowana.
1213 Tag kampanii niepoprawny (za długi lub zawierający niedozwolone znaki)
1250 Nie udało się wysłać emaila, błąd systemu.
1251 Nie wysłano emaila do tego subskrybenta, zablokowany administracyjnie

Autoryzacja

Dokumentacja PDF API REST v 1.0.28

API systemu FreshMail zostało zrealizowane według wzorca REST.

Komunikacja polega na wysłaniu żądania HTTP pod adres https://api.freshmail.com/rest/ i ewentualnym przesłaniu wymaganych danych. Odpowiedź jest zwracana w formacie JSON.

Uwierzytelnienie

Każde wysłane żądanie po API wymaga uwierzytelnienia. Klient ma do wyboru jedną z dwóch możliwości uwierzytelnienia:

 • Bearer Token
 • ApiKey & ApiSign

Bearer Token (Preferowana forma autoryzacji)

Uwierzytelnienie następuje poprzez wysłanie nagłówka HTTP o nazwie:

Authorization: Bearer XYZ gdzie XYZ zawiera unikalny token dostępu do API, każdy z klientów posiada swój unikalny token/grupę tokenów API.

Token można znaleźć w Aplikacji przechodząc do:
Ustawienia → Wtyczki i API → Integracje →Twoje dane dostępowe do API V2/V3.

Przykład poprawnego nagłówka:
Authorization: Bearer fisgvt.6waelw6v7WiZ68mnFMExI79YXY3Y1RH0Xc5

ApiKey & ApiSign

Uwierzytelnienie następuje poprzez wysłanie nagłówków HTTP o nazwach:

X-Rest-ApiKey zawiera unikalny klucz dostępu do API, każdy z klientów posiada swój unikalny klucz API.
subskrypcje → lista subskrypcyjna → opcje zaawansowane i API
X-Rest-ApiSign zawiera podpis żądania. Podpis jest generowany na podstawie parametrów wysyłanych w żądaniu oraz na podstawie ApiSecret.

Istnieją dwa schematy generowania X-Rest-ApiSign, oba zostały przedstawione poniżej:

1. Schemat oparty na URL-encoded query

wymagane jest dodanie nagłówka Content-Type w żądaniu http o wartości:

text/html lub application/xml lub application/json, np.:
Content-Type: application/json

wtedy można wygenerować X-Rest-ApiSign w oparciu o algorytm:

sha1( ApiKey + GET_data + POST_data + ApiSecret )

gdzie:

ApiKey 32 znakowy klucz API.
GET_data pełna ścieżka dostępu – np. /rest/ping, /rest/mail itp. Więcej szczegółów w sekcji „Ścieżka dostępu”.
POST_data dane POST umieszczone w żądaniu. Jeśli w żądaniu znajdują się tylko dane GET to wartość POST_data jest pusta. Wartości muszą być escapowane na potrzeby URL, np.: email=test%40test.pl&subject=test+emaila
ApiSecret 40 znaków, unikalny sekret dla każdego z klientów. W przypadku skompromitowania klucza należy bezzwłocznie wygenerować nowy.

2. Schemat oparty na JSON

wymagane jest dodanie nagłówka Content-Type w żądaniu http w postaci:

Content-Type: application/json

wtedy można wygenerować X-Rest-ApiSign w oparciu o algorytm:

sha1( ApiKey + GET_data + JSON_data + ApiSecret )

gdzie:

ApiKey 32 znakowy Api key.
GET_data pełna ścieżka dostępu – np. /rest/ping, /rest/mail itp. Więcej szczegółów w sekcji „Ścieżka dostępu”.
JSON_data dane w formacie JSON jakie są wysyłane w żądaniu. Jeśli w żądaniu znajdują się tylko dane GET to wartość JSON_data jest pusta. Przykładowa wartość JSON_data: {"subscriber":"test@test.pl"}
ApiSecret 40 znaków, unikalny sekret dla każdego z klientów. W przypadku skompromitowania klucza należy bezzwłocznie wygenerować nowy.

Odpowiedzi API

Odpowiedź na każde żądanie wysłane do API jest w formacie JSON, np.

{"status":"OK","data":[1,2,3]}

Jeśli zapytanie powiedzie się wtedy pod kluczem „status” będziemy mieli wartość 'OK'. Jeśli metoda ma zwrócić dane będą one pod kluczem „data”. Natomiast jeśli wystąpi błąd pod kluczem „status” będzie wartość „ERROR”, a pod kluczem „errors” znajdzie się opis błędów jakie wystąpiły wraz z kodami błędów.

W przypadku błędu kod HTTP zwracany w nagłówku jest adekwatny do zaistniałego błędu, czyli np. 404, 403 itp. W przypadku braku błędu kod HTTP to 200.

Obsługa błędów

W razie wystąpienia błędu status odpowiedzi jest równy „ERROR” natomiast pole „errors” zawiera opis słowny błędu oraz kod błędu, np.

                {"errors":[
                           {"message":"Brak tematu emaila",
                           "code": 1202}
                       ],
               "status":"ERROR"}

lub

               {"errors":[
                          {"message": "Błędny adres odbiorcy",
                            "code": 1201},
                          {"message": "Brak tematu emaila",
                            "code": 1202}
                         ],
                "status":"ERROR"}

 Ścieżka dostępu

Każda z akcji jaką można wykonać ma swoją osobną ścieżkę dostępu. Ścieżka zbudowana jest w następujący sposób:

/rest/[Controller]/[Action]/[param]/[param]/[param]

Controller nazwa kontrolera np. ping, mail, itp.
Action nazwa akcji w obrębie kontrolera.
param parametr, nie może zawierać znaku „/”, w większości przypadków dodatkowe parametry GET są zbędne. Jeśli są wymagane to ilość oraz ich format jest podany w opisie akcji.

Ogólne kody błędów

500 Błąd serwera (Internal Server Error).
1000 Brak autoryzacji.
1001 Nie znaleziono kontrolera / akcji.
1002 Nieobsługiwany protokół. Proszę skorzystać z protokołu https.
1003 Nieobsługiwany rodzaj żądania, np. wysłano GET, a oczekiwano POST.
1004 Brak uprawnień do wywołania danego kontrolera/akcji

Spamtesty

Kontroler służy do sprawdzania maili pod kątem prawdopodobieństwa wpadnięcia wiadomości do spamu.

Sprawdzenie zgodności z filtrami SpamAssassin

Medota służy do przetestowania ile punktów spamowych oraz za co dostanie Twoja wiadomość w filtrze SpamAssassin.

Pamiętaj: Nie wszystkie systemy pocztowe korzystają z tego oprogramowania, wynik jest poglądowy i przy innej konfiguracji programów pocztowych może się różnić od pokazanego w tym teście. Wynik pozytywny (poniżej 5.0 punktów spamowych NIE oznacza, że inne filtry antyspamowe nie zatrzymają twojej wiadomości).

 Wywołanie

/rest/spam_test/check

 

Dane:

  subject Wymagane  Temat maila
  from Opcjonalne Adres nadawcy
  from_name Opcjonalne Nazwa nadawcy
  html Opcjonalne *) Treść html
  text Opcjonalne *) Treść tekstowa

*) Co najmniej jedno z wyróżnionych pól musi być wypełnione 

 

Zwracane dane:

  tests Lista testów antyspamowych których mail nie przeszedł
  score Sumaryczna punktacja za testy antyspamowe

 

Kody błędów:

  1901 Brak tematu
  1902 Niepoprawny adres nadawcy „from”
  1904 Brak treści maila
  1906 Błąd systemu sprawdzania
  1907 Przekroczono limit testów w ciągu jednego dnia

Listy odbiorców – zarządzanie

Kontroler służy do zarządzania listami subskrypcyjnymi. Umożliwia ich dodawanie, modyfikowanie, listowanie oraz usuwanie.

Tworzenie list

Funkcja służy do tworzenia list subskrypcyjnych. Zwraca hash listy, którym można się dalej posługiwać.

Wywołanie:

/rest/subscribers_list/create

 

Dane:

  name Wymagane  Nazwa listy subskrypcyjnej
  description Opcjonalne Opis listy subskrypcyjnej
  custom_fields Opcjonalne Tablica definiująca pola dodatkowe (wedle opisu z punktu Tworzenie pól dodatkowych w listach)

 

Zwracane dane:

  hash Hash nowej listy subskrypcyjnej
  custom_fields Tablica z pełnymi opisami utworzonych pól – jeśli miały być utworzone.

 

Kody błędów:

  1601 Pusta wartość w polu name
  1602 Nie udało się utworzyć listy subskrypcyjnej
  1603 Błędna lista pól dodatkowych.
  1604 Tag personalizacji powinien składać się jedynie z liter, cyfr i znaku podkreślenia.
  1605 Nieprawidłowy typ pola.

Modyfikowanie list

Funkcja służy do modyfikowania list subskrypcyjnych.

Wywołanie:

/rest/subscribers_list/update

 

Dane:

  hash Wymagane  Hash listy subskrybcyjnej
  name Wymagane Nazwa listy subskrypcyjnej
  description Opcjonalne Opis listy subskrypcyjnej

 

Kody błędów:

  1611 Pusta wartość w polu name lub brak parametru name
  1604 Brak uprawnień do listy

Usuwanie list

Funkcja służy do usuwania list subskrypcyjnych.

Wywołanie:

/rest/subscribers_list/delete

 

Dane:

  hash Wymagane  Hash listy subskrybcyjnej

 

Kody błędów:

  1604 Brak uprawnień do listy
  1605 Nie udało się usunąć listy subskrypcyjnej

Pobieranie danych o listach

Funkcja służy do listowania wszystkich list subskrypcyjnych. Zwraca tablice z danymi wszystkich list do których konto ma uprawnienia.

Wywołanie:

/rest/subscribers_list/lists

 

Zwracane dane:

  hash Hash listy subskrypcyjnej
  name Nazwa listy subskrypcyjnej
  description Opis listy subskrypcyjnej
  creation_date Data utworzenia listy subskrypcyjnej
  subscribers_number Liczba aktywnych subskrybentów

Tworzenie pól dodatkowych w listach

Funkcja służy do tworzenia pól dodatkowych w listach subskrypcyjnych

Wywołanie:

/rest/subscribers_list/addField

 

Dane:

  hash Wymagane  Hash listy subskrybcyjnej
  name Wymagane Nazwa pola w liście
  tag Opcjonalne Tag pod którym wartości z tego pola będą dostępne w mailach (w przypadku braku jest tworzony na podstawie nazwy pola)
  type Opcjonalne Typ pola – 0 tekstowe, 1 numeryczne (domyślnie tekstowe)

 

Zwracane dane:

  id_hash Hash pola dodatkowego
  field_name Nazwa pola dodatkowego
  personalization_tag Tag pod którym wartości z tego pola będą dostępne w mailach
  field_type Typ pola 0 – tekstowe, 1 - numeryczne

 

Kody błędów:

  1622 Błędny lub pusty hash listy subskrypcyjnej
  1623 Błędna lub pusta nazwa pola
  1624 Błędna nazwa tagu
  1625 Błędny typ pola
  1626 Pole dodatkowe o takim tagu personalizacji już istnieje

Wyświetlenie listy pól dodatkowych w podanej liście

Funkcja służy do wyświetlenia wszystkich pól dodatkowych w wybranej liście subskrypcyjnej

Wywołanie:

/rest/subscribers_list/getFields

 

Dane:

  hash Wymagane  Hash listy subskrypcyjnej

 

Zwracane dane:

  hash Hash pola dodatkowego
  name Nazwa pola dodatkowego
  tag Tag pod którym wartości z tego pola będą dostępne w mailach

 

Kody błędów:

  1632

Błędny lub pusty hash listy subskrypcyjnej 

Tworzenie kont

Metoda tworzy konto użytkownika. Można utworzyć zarówno konto główne jak i konto podrzędne.

Wywołanie:

POST /rest/account/create

 

Dane w POST:

  login Wymagane  Login nowego użytkownika (adres email)
  password Wymagane Hasło którym użytkownik będzie się logował
  firstname Wymagane Imię użytkownika
  lastname Wymagane Nazwisko użytkownika
  company Opcjonalne Nazwa firmy
  phone Wymagane Numer telefonu
  activation_mail Opcjonalne Czy ma być wysłany mail aktywacyjny (domyślnie true)
  activation Opcjonalne Czy konto ma wymagać aktywacji (domyślnie true)
  child_account Opcjonalne Czy konto ma być kontem podrzędnym (domyślnie true)

 

Zwracane dane:

  hash Hash nowo założonego konta
  api_key Api key nowo założonego konta
  api_secret Secret nowo założonego konta

 

Kody błędów:

  1501 Brak loginu (adres email)
  1502 Nieprawidłowy login
  1503 Login już istnieje w systemie
  1504 Brak hasła
  1505 Hasło jest za słabe - musi zawierać co najmniej 8 znaków - w tym jedną literę, jedną liczbę oraz jeden znak specjalny
  1506 Brak imienia
  1507 Brak nazwiska
  1509 Brak telefonu
  1510 Wystąpił błąd podczas tworzenia konta
  1511 Konto nie zostało utworzone.
  1512 Nie udało się przypisać konta do aplikacji
  1513 Brak uprawnień do tworzenia kont.

Subskrybenci – zarządzanie wieloma subskrybentami w pojedynczym żądaniu

Za pomocą poniższych metod można wykonywać dokładnie te same działania co przy zarządzaniu pojedynczymi subskrybentami, ale w żądaniu można przesłać do 100 subskrybentów naraz. 

Dodawanie wielu subskrybentów

Metoda dodaje wielu subskrybentów jeśli nie było ich w liście subskrypcyjnej lub aktualizuje ich status i dane jeśli nie był w statusie „Aktywny” oraz „Do aktywacji”. W przypadku dodania tylko części z adresów (np. jeden z adresów jest niepoprawny) zostaje zwrócony kod 200 oraz dane dotyczące błędnego/błędnych adresów.

Wywołanie:

POST /rest/subscriber/addMultiple

 

Dane w POST:

  subscribers Wymagane  Tablica z adresami email i polami dodatkowymi w postaci

{"email" : "adres_email",

"custom_fields":

{ "tag personalizacji pola 1" : "wartość",

"tag personalizacji pola 1" : "wartość" }

}

Pole ”custom_fields” nie jest obowiązkowe.

  list Wymagane Hash list subskrypcyjnej
  state Opcjonalne Status jaki chcemy nadać subskrybentowi, jeśli pole będzie puste zostanie nadany status „Do aktywacji”, lista dostępnych statusów w dziale „Kody Statusów Subskrybentów”
  confirm Opcjonalne Czy do subskrybenta ma być wysłany email potwierdzający. Możliwe wartości to 0 oraz 1. Jeśli pole będzie puste zostanie wysłany email z potwierdzeniem. To pole jest ignorowane (email nie zostanie wysłany) jeśli nadamy subskrybentowi status inny niż „Do aktywacji”.

 

Przykładowy request:

{"list":"id_hash",
"subscribers" : [{"email":"tester1@freshmail.pl",
"custom_fields":{"imie":"Hanna",
"kod_promocyjny":"abcde"} },
{"email":"tester2@freshmail.pl",
"custom_fields":{"imie":"Anna",
"kod_promocyjny":"efgh"} },
{"email":"tester3@freshmail.pl",
"custom_fields":{"imie":"Agata",
"kod_promocyjny":"wxyz"}}]} 

Kody błędów:

  1331 Nie udało się dodać/aktualizować żadnego subskrybenta
  1332 Lista subskrypcyjna nie istnieje lub brak hash'a listy
  1335 Próbowano nadać niepoprawny status subskrybenta
  1336 Nie przekazano adresów email do dodania
  1399 Za dużo subskrybentów w jednym żądaniu – limit 100

Przykład częściowych błędów, wysłany request:

{"list":"4zcnmd2ski",
"subscribers":[{"email":"poprawny@adres.email.pl"},
{"email":"niepoprawny adres email"}]}

Zwracane dane (kod odpowiedzi 200):

{"status":"OK",
"data":{
"inserted":1,
"not_inserted":1,
"errors":[{"email":"niepoprawny adres email",
"error":"Email address not correct",
"code":1301}]}}

Kody błędów zwracane dla poszczególnych subskrybentów są identyczne jak kody błędów dla metody /rest/subscriber/add

Modyfikowanie danych wielu subskrybentów

Metoda aktualizuje status i dane wielu subskrybentów

Wywołanie:

POST /rest/subscriber/editMultiple

Dane w POST:

  subscribers Wymagane 

Tablica z adresami email i polami dodatkowymi w postaci

{"email" : "adres_emaiil",

"custom_fields":

{ "tag personalizacji pola 1" : "wartość",

"tag personalizacji pola 1" : "wartość" }

}

Pole ”custom_fields” nie jest obiwiązkowe.

  list Wymagane Hash list subskrypcyjnej
  state Opcjonalne Status jaki chcemy nadać subskrybentowi, jeśli pole będzie puste aktualny status subskrybenta nie zostanie zmieniony

 

Kody błędów:

  1331 Nie udało się dodać/aktualizować żadnego subskrybenta
  1332 Lista subskrypcyjna nie istnieje lub brak hash'a listy
  1335 Próbowano nadać niepoprawny status subskrybenta
  1336 Nie przekazano adresów email do zaktualizowania
  1399 Za dużo subskrybentów w jednym żądaniu – limit 100

Zwracane dane/informacje o błędach są identyczne jak w przypadku metody /rest/subscriber/addMultiple

Modyfikowanie pól dodatkowych wszystkich subskrybentów

Metoda aktualizuje wybrane pole dodatkowe i ustawia ustaloną wartość dla wszystkich subskrybentów

Wywołanie:

POST /rest/subscriber/updateFieldValue

Dane w POST:

  listHash Wymagane 

Hash list subskrypcyjnej

  tag Wymagane

Tag pola dodatkowego (np. kod_promocyjny)

  value Wymagane

Wartość jak zostanie ustawiona w danym polu dodatkowym dla wszystkich subskrybentów 

  url Wymagane

Adres www na który ma zostać wysłana odpowiedź po zakończeniu procesu aktualizacji 

 

Zwracane dane:

    id   id procesu

Kody błędów:

  1381 Pole dodatkowe nie istnieje
  1382 Brak hasha listy lub tag'a pola dodatkowego
  1383 Niepoprawny adres url
  1384 Zbyt duża liczba znaków w polu „value” - max. 255
  1385 Pole „value” jest wymagane
  1386 Proces aktualizacji tego pola wciąż trwa, poczekaj na jego zakończenie

Przykład odpowiedzi niepoprawnej:

{"status":"ERROR",
"errors":[{
"message":"Niepoprawny adres url",
"code":1383
}]}

Przykład odpowiedzi poprawnej (kod odpowiedzi 200):

{"status":"OK", 
"data":{
"id":5
}}

Po procesie aktualizacji zostanie wysłane żądanie na wskazany adres URL. Odpowiedz będzie żądaniem typu POST, w treści żądania znajdą się następujące dane: 

    id   id procesu
    updated   ilość zaktualizowanych pól subskrybentów

 

Przykładowe żądanie:

{"status":"OK",
"data":{ "id":5,
"updated":150
}} 

W odpowiedzi skrypt oczekuje kody ze statusem „OK”:

{"status":"OK"} 

Jeśli powyższa odpowiedz nie będzie poprawna, skrypt ponowi kilka razy próbę komunikacji, przy większej ilości błędów nastąpi zaniechanie wysyłania kolejnych żądań. 

Pobieranie danych wielu subskrybentów

W przypadku gdy request jest częściowo niepoprawny (np. część adresów email nie istnieje) lub całkowicie niepoprawny (np. żaden z adresów email nie istnieje) zostaje zwrócony kod 200 oraz dane dotyczące błędnego/błędnych adresów.

Wywołanie:

POST/rest/subscriber/getMultiple

Dane w GET:

  subscribers Wymagane

Tablica z adresami email użytkowników:

{ {"email":"tester1@freshmail.pl"},

{"email":"tester2@freshmail.pl"},

{"email":"tester3@freshmail.pl"} }

  list Wymagane  Hash list subskrypcyjnej

 

Zwracane dane:

  email Adres email subskrybenta
  state Status subskrybenta (zgodny z opisem w dziale „Kody Statusów Subskrybentów”)
  custom_fields Pola dodatkowe wraz z wartościami
  errors Tablica z błędami (w przypadku gdy któryś z adresów nie istnieje)

 

Kody błędów:

  1336 Nie przekazano adresów email do dodania
  1341 Lista subskrypcyjna nie istnieje
  1342 Tablica z subskrybentami jest pusta
  1399 Za dużo subskrybentów w jednym żądaniu – limit 100

Kasowanie wielu subskrybentów

Metoda kasuje subskrybentów z listy subskrypcyjnej

Wywołanie:

POST /rest/subscriber/deleteMultiple

Dane w POST:

  subscribers Wymagane  Tablica z adresami email użytkowników:

{ {"email":"tester1@freshmail.pl"},

{"email":"tester2@freshmail.pl"},

{"email":"tester3@freshmail.pl"} }

  list Wymagane Hash list subskrypcyjnej

 

Kody błędów:

  1351 Lista subskrypcyjna nie istnieje
  1352 Żaden z subskrybentów nie istnieje/nie został skasowany
  1399 Za dużo subskrybentów w jednym żądaniu – limit 100

Zwracane dane/informacje o błędach są identyczne jak w przypadku metody /rest/subscriber/addMultiple

Subskrybenci – zarządzanie subskrybentami

Kontroler służy do dodawania i aktualizowania danych o subskrybentach w listach subskrypcyjnych.

Kody statusów subskrybentów

Opis słowny Wartość Objaśnienie
Aktywny 1 Subskrybent aktywny do którego mogą być wysyłane kampanie
Do aktywacji 2 Subskrybent który musi kliknąć w link akceptacyjny w mailu potwierdzającym jego dodanie do listy
Nieaktywowany 3 Subskrybent który po okresie kilku dni nie kliknął w link akceptacyjny w mailu potwierdzającym
Wypisany 4 Subskrybent który wypisał się z subskrypcji
Odbijajacy „miękko” 5 Subskrybent którego skrzynka kilka razy z rzędu zwróciła maila z odpowiednim kodem (więcej: http://www.ietf.org/rfc/rfc1893.txt)
Odbijajacy „twardo” 8 Subskrybent którego skrzynka kilka razy z rzędu zwróciła maila z odpowiednim kodem (więcej: http://www.ietf.org/rfc/rfc1893.txt)

Dodanie subskrybenta

Metoda dodaje subskrybenta jeśli nie było go w liście subskrypcyjnej lub aktualizuje jego status i dane jeśli nie był w statusie „Aktywny” oraz „Do aktywacji”

Wywołanie:

POST /rest/subscriber/add

 

Dane w POST:

email   Wymagane Adres email subskrybenta
list   Wymagane Hash list subskrypcyjnej
state   Opcjonalne Status jaki chcemy nadać subskrybentowi, jeśli pole będzie puste zostanie nadany status „Do aktywacji”, lista dostępnych statusów w dziale „Kody Statusów Subskrybentów”
confirm   Opcjonalne Czy do subskrybenta ma być wysłany email potwierdzający. Możliwe wartości to 0 oraz 1. Jeśli pole będzie puste zostanie wysłany email z potwierdzeniem. To pole jest ignorowane (email nie zostanie wysłany) jeśli nadamy subskrybentowi status inny niż „Do aktywacji”.
custom_fields   Opcjonalne Tablica z polami dodatkowymi i wartościami w postaci:{"tag personalizacji pola 1":"wartość","tag personalizacji pola 2":"wartość"}

 

Kody błędów:

1301 Adres email jest niepoprawny
1302 Lista subskrypcyjna nie istnieje lub brak hash'a listy
1303 Jedno lub więcej pól dodatkowych jest niepoprawne
1304 Subskrybent już istnieje w tej liście subskrypcyjnej i ma status Aktywny lub Do aktywacji
1305 Próbowano nadać niepoprawny status subskrybenta

Modyfikowanie danych subskrybenta

Metoda aktualizuje status i dane subskrybenta

Wywołanie:

POST /rest/subscriber/edit

Dane w POST:

email Wymagane

Adres email subskrybenta

list Wymagane

Hash list subskrypcyjnej

state Opcjonalne

Status jaki chcemy nadać subskrybentowi, jeśli pole będzie puste aktualny status subskrybenta nie zostanie zmieniony

custom_fields Opcjonalne

Tablica z polami dodatkowymi i wartościami w formacie:

{"tag personalizacji pola 1":"wartość",

"tag personalizacji pola 2":"wartość"}

 

Kody błędów:

1331 Subskrybent nie istnieje
1302 Lista subskrypcyjna nie istnieje lub brak hash'a listy
1305 Próbowano nadać niepoprawny status subskrybenta

Pobieranie danych subskrybenta

Wywołanie:

GET /rest/subscriber/get/[list]/[email]

Dane w GET:

email Wymagane Adres email subskrybenta
list Wymagane Hash list subskrypcyjnej

 

Zwracane dane:

email Adres email subskrybenta
state Status subskrybenta (zgodny z opisem w dziale „Kody Statusów Subskrybentów”)
custom_fields Wartość pól dodatkowych danego subskrybenta
id_hash Unikalny identyfikator kampanii

Kody błędów:

1311 Adres email jest niepoprawny
1312 Lista subskrypcyjna nie istnieje

Wyszukiwanie subskrybenta

Wywołanie:

GET /rest/subscriber/search/[email]

Dane w GET:

email Wymagane Adres email subskrybenta

Zwracane dane:

lists Tablica z hashami wszystkich list na których dany adres się znajduje

Kody błędów:

1311 Adres email jest niepoprawny

Kasowanie subskrybenta

Metoda kasuje subskrybenta z listy subskrypcyjnej

Wywołanie:

POST /rest/subscriber/delete

Dane w POST:

email Wymagane Adres email subskrybenta
list Wymagane Hash list subskrypcyjnej

 

Kody błędów:

1321 Adres email nie istnieje w tej liście subskrypcyjnej
1322 Lista subskrypcyjna nie istnieje lub brak hash'a listy

Pobieranie historii akcji subskrybenta

Metoda pobiera ostatnie akcje subskrybenta

Wywołanie:

POST /rest/subscriber/getHistory

Dane w POST:

email Wymagane Adres email subskrybenta
list Wymagane Hash list subskrypcyjnej
limit Opcjonalne Ilość pobranych akcji subskrybenta (domyślnie 10)

 

Przykładowy request:

{"email":"tester1@freshmail.pl"
"list":"4zcnmd2ski"
"limit":"30"}

Zwracane dane:

name Nazwa kampanii
email_topic Temat kampanii
scheduled_sent Data i czas wysłania kampanii (format: rrrr-mm-dd hh:ii:ss)
state Status subskrybenta (dostarczony, odbicie miękkie, odbicie twarde)
opens_count Ilość otwarć subskrybenta
clicks_count Ilość kliknięć subskrybenta

 

Kody błędów:

1311 Adres email jest niepoprawny
1312 Lista subskrypcyjna nie istnieje
1313 Subskrybent nie istnieje w podanej liście subskrypcyjnej
1314 Wartość atrybutu limit jest niepoprawna
1315 Subskrybent nie posiada akcji

 

Przykład odpowiedzi niepoprawnej:

{"status":"ERROR",
"errors":[{
"message":"Subscriber doesn't exist",
"code":1313 }]}

Przykład odpowiedzi poprawnej:

{"status":"OK",
"data":[{
"name":"4 kampania wtorkowa z dnia 30.07.2013",
"email_topic":"Jesienna promocja",
"scheduled_sent":"2013-07-30 21:37:42",
"state":"DELIVERED",
"opens_count":"1",
"clicks_count":"2" }]}

Szablony mailingowe klienta

Kontroler służy do pobierania danych dotyczących szablonów mailingowych klienta.

Listowanie aktywnych szablonów klienta

Metoda zwraca wszystkie aktywne szablony mailingowe klienta w formacie json.

Wywołanie:

POST /rest/templates/lists

Dane w POST:

limit  Opcjonalne Limit zwracanych danych. Wartość domyślna to 100 wyników. Metoda zwraca maksymalnie 500 wyników.
offset  Opcjonalne Przesunięcie danych. Wartość domyślna 0. Nazwa katalogu, w którym znajdują się szablony klienta.
directory_name   Opcjonalne Jeśli parametr nie zostanie podany, zwrócone zostaną szablony zarówno z wszystkich katalogów klienta oraz te, które nie zostały przypisane do żadnego katalogu.

Zwracane dane (kod odpowiedzi 200):

id_hash Hash szablonu
name Nazwa szablonu mailingowego
description Opis szablonu
thumb Link do miniaturki

Zwracanie informacji o pojedynczym szablonie klienta

Metoda zwraca szczegóły dotyczące pojedynczego szablonu mailingowego klienta o podanym hashu.

Wywołanie:

POST /rest/templates/template

Dane w POST:

hash Wymagane Hash szablonu klienta

Zwracane dane (kod odpowiedzi 200):

id_hash Hash szablonu
name Nazwa szablonu mailingowego
description Opis szablonu
created_on Data stworzenia szablonu w formacie yyyy-mm-dd H:i:s
content_reb Szablon w postaci kodu HTML
thumb Link do miniaturki

Zwracane dane (kod odpowiedzi 422):

errors Tablica zawierająca informacje na temat błędów

Tworzenie nowej kampanii

Kontroler służy do tworzenia, sprawdzania i wysyłania kampanii.

Wywołanie:

POST /rest/campaigns/create

 

Dane w POST:

name Wymagane Nazwa kampanii
url Opcjonalne Adres strony z której ma zostać pobrany kod HTML
html Wymagane* Treść html emaila (wymagana jeśli nie ma treści text oraz adresu url ).
text Wymagane* Treść tekstowa emaila (wymagana jeśli nie ma treści html).
subject Opcjonalne Tytuł jaki ma mieć email wysłany przez system. W razie braku jako tytuł będzie wzięta nazwa kampanii.
from_address Opcjonalne Pole „Od”, jeśli będzie puste w to miejsce wstawi się domyślny adres nadawcy z systemu.
from_name Opcjonalne Pole „Nazwa nadawcy”, jeśli będzie puste w to miejsce wstawi się domyślna nazwa nadawcy z systemu.
reply_to Opcjonalne Pole „Odpowiedz do”, jeśli będzie puste w to miejsce wstawi się domyślny adres nadawcy z systemu.
list Wymagane* Hash listy subskrypcyjnej do której ma być wysłana kampania. Może być to tablica hashy jeśli wysyłka będzie do więcej niż jedne listy. W przypadku wysyłki do grupy nie trzeba podawać listy.
group Wymagane* Hash grupy do której ma być wysłana kampania. Jeśli wysyłka będzie kierowana do więcej niż jednego segmentu odbiorców, może mieć postać tablicy (zestawu) hashy. W przypadku wysyłki do listy subskrypcyjnej nie trzeba podawać grupy.
resignlink Opcjonalne Adres URL na jaki zostanie przekierowany odbiorca po kliknięciu na link rezygnacji

 

Zwracane dane:

hash W przypadku poprawnego utworzenia kampanii zwrócony zostaje jej hash

 

Kody błędów:

1701 Brak nazwy kampanii
1702 Brak treści (nie podano treści text, html ani url )
1703 Błędny adres url
1704 Brak klienta (błąd wewnętrzny)
1705 Brak parametrów (błąd wewnętrzny)
1706 Błędny adres nadawcy (from_address)
1707 Błędny adres „reply to”
1708 Brak listy subskrypcyjnej i grupy
1709 Co najmniej jeden hash listy jest błędny.
1710 Co najmniej jeden hash grupy jest błędny.
1711 Nie znaleziono list o podanym hashu.
1712 Nie znaleziono grupy o podanym hashu.
1713 Link rezygnacji musi być poprawnym adresem URL

Kampanie – obsługa kampanii

Wysłanie kampanii

Wywołanie:

POST /rest/campaigns/edit

 

Dane w POST:

id_hash Wymagane Hash kampanii do edytowania
name Opcjonalne Nazwa kampanii
url Opcjonalne Adres strony z której ma zostać pobrany kod HTML
html Opcjonalne Treść html emaila
text Opcjonalne Treść tekstowa emaila
subject Opcjonalne Tytuł jaki ma mieć email wysłany przez system. W razie braku jako tytuł będzie wzięta nazwa kampanii.
from_address Opcjonalne Pole „Od”, jeśli będzie puste w to miejsce wstawi się domyślny adres nadawcy z systemu.
from_name Opcjonalne Pole „Nazwa nadawcy”, jeśli będzie puste w to miejsce wstawi się domyślna nazwa nadawcy z systemu.
reply_to Opcjonalne Pole „Odpowiedz do”, jeśli będzie puste w to miejsce wstawi się domyślny adres nadawcy z systemu.
list Opcjonalne Hash listy subskrypcyjnej do której ma być wysłana kampania. Może być to tablica hashy jeśli wysyłka będzie do więcej niż jedne listy. W przypadku wysyłki do grupy nie trzeba podawać listy.
group Opcjonalne Hash grupy do której ma być wysłana kampania. Może być to tablica hashy jeśli wysyłka będzie do więcej niż jedne grupy. W przypadku wysyłki do listy subskrypcyjnej nie trzeba podawać grupy.
resignlink Opcjonalne Adres URL na jaki zostanie przekierowany odbiorca po kliknięciu na link rezygnacji

 

 

Kody błędów:

1750 Brak kampanii do edycji o podanym hashu
1751 Kampania już została ustawiona do wysyłki, modyfikacja niemożliwa

Reszta kodów błędów jest identyczna jak w przypadku tworzenia kampanii.

Kasowanie kampanii

Wywołanie:
POST /rest/campaigns/delete

 

Dane w POST:

hash Wymagane Hash kampanii do skasowania

 

Kody błędów:

1724 Brak kampanii o takim hashu
1798 Kampania już została skasowana

Wysłanie kampanii testowej

Wywołanie:
POST /rest/campaigns/sendTest

 

Dane w POST:

hash Wymagane Hash kampanii którą chcemy wysłać
emails Wymagane Adres lub tablica adresów na które test ma być wysłany.
custom_fields Opcjonalne Tablica z polami dodatkowymi, w przypadku pozostawienia pola pustego wartości pól dodatkowych zostaną uzupełnione losowymi danymi z listy subskrypcyjnej

 

Przykładowy request:

{"hash":"hash_kampanii",
"emails":"test@test.pl",
"custom_fields":{
"imie":"Jan",
"nazwisko":"Kowalski"}}

 

lub

{"hash":"hash_kampanii",
"emails":["test1@test.pl","test2@test.pl"]}

 

Kody błędów:

1721 Brak hasha lub jest on niepoprawny.
1722 Brak adresu email.
1723 Co najmniej jeden adres email jest niepoprawny.
1724 Kampania o takim hashu nie istnieje.
1725 Kampania nie jest jeszcze gotowa do wysyłki testowej.
1726 Wysyłka nie powiodła się.
1737 Błąd treści kampanii. Dokładny opis błędu będzie zawarty w informacji zwróconej przez api

Wysłanie kampanii

Wywołanie:
POST /rest/campaigns/send

 

Dane w POST:

hash Wymagane Hash kampanii którą chcemy wysłać
time Opcjonalne Data wysłania kampanii w formacie YYYY-MM-DD H:i:s

 

Kody błędów:

1731 Brak hasha lub jest on niepoprawny.
1732 Czas wysyłki jest niepoprawny
1733 Czas wysyłki nie może być wcześniejszy niż obecna godzina.
1734 Kampania o takim hashu nie istnieje.
1735 Kampania nie jest jeszcze gotowa do wysyłki testowej.
1736 Kampania już jest ustawiona do wysyłki lub jest w jej trakcie.
1737 Błąd treści kampanii. Dokładny opis błędu będzie zawarty w informacji zwróconej przez api

Raporty – raporty z kampanii

Kontroler służy do pobierania raportów oraz list wysłanych kampanii.

Pobieranie listy wysłanych kampanii

Wywołanie:
GET /rest/reports/campaignsList/[page]

 

Dane w GET:

page Opcjonalne  Numer strony z kampaniami, domyślnie pobierana jest pierwsza strona

W odpowiedzi serwer zwróci listę 25 kampanii.

 

Zwracane dane:

name Nazwa kampanii
topic Temat emaila w kampanii
subscribers Ilość subskrybentów do których była wysyłka
id_hash Unikalny identyfikator kampanii
sent Data wysyłki kampanii, format: rrrr-mm-dd hh:ii:ss

 

 

Pobieranie zbiorczego raportu z kampanii

Wywołanie:

GET/rest/reports/campaign/[id_hash]

 

Dane w GET:

id_hash Wymagane Unikalny identyfikator kampanii, można go otrzymać wywołując metodę /rest/reports/campaignsList

 

Zwracane dane:

subscribers Liczba wszystkich subskrybentów do których wysłano kampanię
delivered Liczba dostarczonych wiadomości
hard_bounce Liczba wiadomości odbitych „twardo” (http://www.ietf.org/rfc/rfc1893.txt)
soft_bounce Liczba wiadomości odbitych „miękko” (http://www.ietf.org/rfc/rfc1893.txt)
opened Liczba wszystkich otwartych wiadomości
clicked Liczba wszystkich kliknięć w danym przedziale czasowym
unique_opened Liczba unikalnych otwarć wiadomości
unique_clicked Liczba unikalnych klikniętych wiadomości
resigned Liczba wypisanych subskrybentów

Pobieranie zachowań subskrybentów w czasie

Wywołanie:

GET /rest/reports/campaignTimeDetails/[id_hash]

 

Dane w GET:

id_hash Wymagane  Unikalny identyfikator kampanii, można go otrzymać wywołując metodę
/rest/reports/campaignsList

 

Zwracane dane:

tablica z kolejnymi działaniami subskrybentów w czasie:

{"status":"OK","data":
[
{"opened":"4",
"unique_opened":"4",
"clicked":"3",
"unique_clicked":"1",
"time":"2012-03-26 16:50"},
{"opened":"1",
"unique_opened":"1",
"clicked":"1",
"unique_clicked":"1",
"time":"2012-03-27 08:30"}
]
}

 

opened Liczba wszystkich otwarć w danym przedziale czasowym
clicked Liczba wszystkich kliknięć w danym przedziale czasowym
unique_opened Liczba unikalnych otwartych emaili w danym przedziale czasowym
sunique_clicked Liczba unikalnych emaili z klikniętym linkiem w danym przedziale czasowym
time Czas w formacie „rrrr-mm-dd HH:ii”, rozdzielczość okna to 10 minut

 

Kody błędów:

1401 Niepoprawny numer strony
1402 Kampania o podanych id_hash nie istnieje

Wiadomości SMS

Kampanie SMS już we FreshMailu!

Połącz SMS z wysyłką mailową i zwiększ efekty swoich działań!

Wykorzystaj potencjał komunikacji SMS. Sprawdź nową usługę FreshMaila - kampanie SMS!

Kontroler służy do wysyłki pojedynczych wiadomości SMS. Domyślnie wszystkie parametry muszą być przekazane w kodowaniu UTF-8.

Uwagi ogólne

Numery telefonu muszą być podawane w formacie 9 lub 11 cyfrowym (np. 48502602702 lub 502602702), możliwe jest także dodanie znaku „+” przed prefixem kraju (np. +48502602702). Obecnie sms'y są wysyłane tylko do polskich numerów, czyli do numerów z prefiksami rozpoczynających się od +48.

Treść pojedynczej wiadomości to standardowo do 160 znaków lub 70 znaków w przypadku wystąpienia chociaż jednego znaku specjalnego. Maksymalna długość wiadomości wynosi 459 znaków (lub 200 ze znakami specjalnymi) i jest wysłana jako 3 połączone SMS-y.

Znakami specjalnymi są wszystkie znaki nie mieszczące się w zestawie znaków:
@£$¥èéùìòÇØøÅå_^{}\[~]| ÆæßÉ!"#¤%&'()*€+,-./0-9:;<=>?A-ZÄÖÑܧ¿a-zäöñüà

Uwaga

Znaki: ^ { } [ ] ~ € \ | <enter> zawsze liczone są podwójnie (bez względu na to czy wysyłamy SMS ze znakami specjalnymi czy bez) ze względu na wymogi specyfikacji GSM.

SMS bez znaków specjalnych SMS ze znakami specjalnymi
Maksymalna ilość znaków Ilość SMSów Maksymalna ilość znaków Ilość SMSów
160 1 70 1
306 2 134 2
459 3 200 3

Rodzaje wiadomości SMS

Bramka umożliwia wysłanie wiadomości dwóch rodzajów: wiadomości typu PRO oraz 2WAY.

SMS typu PRO to wiadomość wysyłana z nadpisem alfanumerycznym, czyli zdefiniowanym polem nadawcy. Pole to nie może zawierać więcej niż 11 znaków z zestawu a-zA-Z0-9 oraz znak myślnika „-”. Aby korzystać z SMS typu PRO konieczne jest zgłoszenie nadpisu w systemie FreshMail.

SMS typu 2WAY to wiadomość wysłana z konkretnego numeru telefonu na który odbiorca może odpowiedzieć. Odpowiedź zostanie zarejestrowana w systemie FreshMail.

Wiadomości MMS

Bramka umożliwia także wysłanie wiadomości MMS. Taka wiadomość składa się z krótkiego tematu oraz obrazka w formacie jpg, gif lub png.

Cennik

Aby móc korzystać z bramki SMS należy w pierwszej kolejności podpisać umowę. Ceny za sms typu PRO, 2WAY oraz MMS są zawarte w umowie.

Wysyłanie wiadomości SMS  

sms/send

Wysyła wiadomość SMS.

Parametr Wymagany Uwagi Opis
gsm tak Numer telefonu W formacie +48XXXXXXXXX lub XXXXXXXXX
text tak Treść wiadomości SMS
from nie Nadpis w wiadomości SMS Nadpis w pierwszej kolejności musi zostać zgłoszony, aby można było z niego korzystać. Aby wysłać wiadomość typu 2WAY należy w polu from umieścić wartość 2way
single nie Wysyḱa pojedyńczej wiadomości SMS Jeśli ta opcja przyjmuje wartość true wtedy wiadomość zostanie wysłana tylko jeśli zmieści się w pojecynczym SMSie, jeśli wiadomość będzie za długa nie zostanie wysłana
messageId nie Identyfikator wiadomości String nie przekraczający 42 znaki. Zostanie zwrócony razem z raportem doręczenia

 

Przykładowe żądanie (wykonane za pomocą biblioteki Curl):

curl -v -H "X-Rest-ApiKey:APIKEY" -H "X-Rest-ApiSign:APISIGN" -H "Content-Type:application/json" https://api.freshmail.com/rest/sms -d '{"gsm":"phoneNumber","text":"Example SMS message","messageId":432523,"from":"Recepcja"}'

Poprawna odpowiedź:

{"status":"OK"}

Błędna odpowiedź:

{
  "status":"ERROR",
  "errors":[
   {
     "message":"SMS inscription (from) doesn't exist",
     "code":1105
   }
  ]
}

Kody błędów:

Kod błędu Opis
1101 Numer GSM jest błędny
1102 Treść SMSa jest pusta
1103 Treść SMSa jest za długa (SMS bez znaków specjalnych)
1104 Treść SMSa jest za długa (SMS ze znakami specjalnymi)
1105 Nadawca jest błędny
1106 Nadawca został niepotwierdzony (nadawca jest poprawny, ale oczekuje na weryfikację)
1107 Żądanie jest w złym kodowaniu, obsługiwane kodowanie to UTF-8
1108 Treść SMSa jest za długa (SMS bez znaków specjalnych z opcją single=1)
1109 Treść SMSa jest za długa (SMS ze znakami specjalnymi z opcją single=1)
1150 SMS nie zostanie wysłany, konieczne jest podpisanie umowy

sms/sendmms

Wysyła wiadomość MMS.

Parametr Wymagany Uwagi Opis
gsm tak Numer telefonu W formacie +48XXXXXXXXX lub XXXXXXXXX
subject tak Temat wiadomości  String nie przekraczający 30 znaków
image tak Obrazek wysłany w wiadomości MMS String reprezentujący bezwzględny URL do obrazka
messageId nie Identyfikator wiadomości String nie przekraczający 42 znaki. Zostanie zwrócony razem z raportem doręczenia

Przykładowe żądanie (wykonane za pomocą biblioteki Curl):

curl -v -H "X-Rest-ApiKey:APIKEY" -H "X-Rest-ApiSign:APISIGN" -H "Content-Type:application/json" https://api.freshmail.com/rest/sms/sendmms -d '{"gsm":"phoneNumber","subject":"Example MMS message","messageId":432523,"image":"http://d2651x052v6uoq.cloudfront.net/media/sass/images/logo.png"}'

Poprawna odpowiedź:

{"status":"OK"}

Błędna odpowiedź:

{ 
  "status":"ERROR",
  "errors":[ 
   { 
     "message":"Subject of MMS message too long, limit 30 characters",
     "code":1110
   }
  ]
}

Kody błędów:

Kod błędu Opis
1101 Numer GSM jest błędny
1102 Temat wiadomości MMS jest pusty
1110 Temat wiadomości MMS jest za długi
1150 SMS nie zostanie wysłany, konieczne jest podpisanie umowy

Pobranie raportu doręczenia wiadomości

sms/reports

Raporty wiadomości SMS/MMS.

Parametr Wymagany Uwagi Opis
startDate nie Data od której zostaną pobrane raporty W formacie YYYY-MM-DD HH:ii:ss lub YYYY-MM-DD
endDate nie Data od której zostaną pobrane raporty  W formacie YYYY-MM-DD HH:ii:ss lub YYYY-MM-DD
page nie Strona z wynikami którą chcemy pobrać, w domyśle zawsze pobieramy stronę nr 1 Nadpis w pierwszej kolejności musi zostać zgłoszony, aby można było z niego korzystać. Aby wysłać wiadomość typu 2WAY należy w polu from umieścić wartość 2way

 

Przykładowe żądanie (wykonane za pomocą biblioteki Curl):

curl -v -H "X-Rest-ApiKey:APIKEY" -H "X-Rest-ApiSign:APISIGN" -H "Content-Type:application/json" https://api.freshmail.com/rest/sms/reports -d '{"startDate":"2015-12-17","endDate":"2015-12-18"}'

Poprawna odpowiedź:

{
  "status":"OK",
  "data":[
   {
     "send_date":"2015-12-17 13:21:42",
     "gsm":"+48555666777",
     "from":"",
     "type":"eco",
     "message_id":"myCustomId-423657",
     "modification_date":"2015-12-17 13:24:13",
     "status":"DELIVERED",
     "responses":[]
   },
   {
     "send_date":"2015-12-17 13:27:21",
     "gsm":"666777888",
     "from":"2way",
     "type":"2way",
     "message_id":"myCustomId-54321345",
     "modification_date":"2015-12-17 13:28:01",
     "status":"DELIVERED",
     "responses":[ 
        { 
         "text":"Great response",
         "time":"2015-12-30 07:48:33"
        },
        { 
         "text":"My another response",
         "time":"2015-12-30 08:34:41"
        }
      ]
   },
   {
     "send_date":"2015-12-17 13:27:29",
     "gsm":"777888999",
     "from":"Recepcja",
     "type":"pro",
     "message_id":"myCustomId-3245154",
     "modification_date":"2015-12-17 13:28:02",
     "status":"SENT",
     "responses":[]
   },
   {
     "send_date":"2015-12-17 13:29:01",
     "gsm":"",
     "from":"Recepcja",
     "type":"pro",
     "message_id":"myCustomId-3245154",
     "modification_date":"2015-12-17 13:29:01",
     "status":"ERROR",
     "error":"INVALID_PHONE_NUMBER",
     "responses":[]
   },
   {
     "send_date":"2015-12-18 09:01:01",
     "gsm":"888999000",
     "from":"",
     "type":"mms",
     "message_id":"myCustomId-41532",
     "modification_date":"2015-12-18 09:01:55",
     "status":"DELIVERED",
     "responses":[]
   }
  ],
  "resultCounts":5,
  "allData":1
}

Pola zawarte w odpowiedzi:

Parametr Opis
data Zawiera wszystkie dane o wysłanych w danym okresie wiadomościach SMS
resultCounts Ilośc zwróconych rekordów w polu data
allData Czy zostały zwrócone wszystkie rekordy z danego okresu. Limit ilości zwracanych danych wynosi1000 rekordów. Jeśli w odpowiedzi będzie znalezionych więcej rekordów zwracane jest pierwsze1000, kolejne dane należy pobierać korzystając z parametru page

Możliwe statusy wiadomości SMS/MMS:

Parametr Opis
NOT_FOUND Błędny numer ID lub raport wygasł
EXPIRED Wiadomość niedostarczona z powodu zbyt długiego czasu niedostępności numeru
SENT Wiadomość została wysłana ale operator nie zwrócił jeszcze raportu doręczenia
DELIVERED Wiadomość dotarła do odbiorcy
UNDELIVERED Wiadomość niedostarczona (np.: błędny numer, numer niedostępny)
FAILED Błąd podczas wysyłki wiadomości - prosimy zgłosić
REJECTED Wiadomość niedostarczona (np.: błędny numer, numer niedostępny)
UNKNOWN Brak raportu doręczenia dla wiadomości (wiadomość doręczona lub brak możliwości doręczenia)
QUEUE Wiadomość czeka w kolejce na wysyłkę
ACCEPTED Wiadomość przyjęta przez operatora
RENEWAL Wykonana była próba połączenia która nie została odebrana, połączenie zostanie ponowione.
STOP Wysyłka wiadomość została wstrzymana
ERROR Wiadomość nie została wysłana

Jeśli wiadomość SMS nie została wysłana (czyli status wiadomości to ERROR) w dodatkowym parametrze error pojawi się powód nie wysłania wiadomości. Poniżej znajdują się możliwe kody błędów wysyłki wiadomości:

Parametr Opis
INVALID_PHONE_NUMBER Błędnym numer telefonu lub brak numeru telefonu
WRONG_SENDER_NAME Niepoprawna nazwa nadawcy (najprawdopodobniej nadpis nie został zgłoszony)
UNKNOWN_ERROR Wiadomość nie zosała wysłana, wewnętrzny błąd operatora

Pole modification_date:

W tym polu znajduje się czas ostatniej modyfikacji pola STATUS.

Odpowiedz na wiadomości typu 2WAY

Jeśli w polu from została umieszczona wartość 2way to wiadomość SMS jest wysyłana z numeru telefonu na który odbiorca może odpisać. Wszystkie odpowiedzi na wiadomości znajdują się w poluresponses i mają format tablicy. Jeśli odbiorca smsa odpowie na niego więcej niż jeden raz kolejne odpowiedzi będą elementami tablicy jak w przykładzie powyżej.

Wysyłanie pojedynczych maili

Kontroler służy do wysyłki pojedynczych wiadomości email.

API  V2 nie jest obecnie rozwijaną wersją API. Rekomendujemy używanie API V3, które jest bardziej wydajne i funkcjonalne.

Aby uruchomić usługę Email API i SMTP w pełnej wersji skontaktuj się z nami.

Ping – testowanie

Kontroler ten służy do przetestowania poprawności działania API. Osobno można przetestować poprawność działania żądań typu GET oraz żądań typu POST.

Wywołanie: GET /rest/ping
W odpowiedzi serwer zwróci „pong”.

Wywołanie: POST /rest/ping
W odpowiedzi serwer zwróci dane które wysyła się w POST.