Projekt SendGuard

ograzek flaga unii i loga ncbr

ProjektSendGuard zwiększające bezpieczeństwo odbiorców innowacyjne narzędzie oparte o technologię Machine Learning oraz Artificial Intelligence do walki z problemem spamu i phishingu w wiadomościach e-mail marketingowych oraz transakcyjnychwspółfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany będzie w okresie od 04.11.2019 r. do 31.07.2022 r.

Wartość projektu: 10 902 567 zł

Wkład funduszy europejskich: 6 546 683 zł

Rezultat Projektu

Rezultat Projektu dedykowany jest firmom, które na co dzień w komunikacji ze swoimi odbiorcami docelowymi używają wiadomości email marketingowych i transakcyjnych jednak ze względu na występujący globalnie problem spamu napotykają problemy ze skutecznym dotarciem do swoich odbiorców. Ponadto, odbiorcami pośrednimi rezultatu Projektu będą użytkownicy skrzynek pocztowych, których główną potrzebą jest otrzymywanie bezpiecznych, a jednocześnie spersonalizowanych wiadomości.

Głównym celem Projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci znacząco ulepszonej usługi opartej o innowacyjne narzędzie SendGuard wykorzystujące technologie Machine Learning oraz AI do analizy szerokiego spektrum parametrów wysyłki w wiadomościach e-mail marketingowych oraz wiadomościach transakcyjnych.

Unikalne cechy rezultatu Projektu zostaną osiągnięte dzięki przeprowadzonym pracom B+R, których rezultatem będzie wytworzenie innowacji produktowej w postaci znacząco ulepszonej usługi opartej o innowacyjne narzędzie SendGuard wykorzystujące technologie ML oraz AI do analizy szerokiego spektrum parametrów wysyłki w tym analizy: linków (Deep Link Checking), obrazów oraz budowania profili behawioralnych.

Projekt stanowi kompleksową odpowiedź na zidentyfikowany na rynku e-mail marketingu globalny problem w postaci masowo występującej ilości spamu oraz phishingu w wiadomościach. Jest on również odpowiedzią na indywidualne potrzeby podmiotów korzystających z usługi wysyłki e-mail (np. agencje marketingowe, e-commerce etc.), które ze względu na wskazany problem spamu napotykają trudności w skutecznym dotarciu z ofertą usługi bądź produktu do swoich odbiorców.

Korzyści dla odbiorców docelowych

Planowana do opracowania w wyniku niniejszego Projektu, znacząco ulepszona usługa będzie pozwalała na osiągnięcie następujących korzyści dla odbiorców rynku docelowego (rynek krajowy i międzynarodowy):

  • maksymalizację skutecznego dostarczania wiadomości e-mail i tym samym wysoki wskaźnik ROI dla podmiotów korzystających z usług profesjonalnej wysyłki,
  • eliminację wiadomości o charakterze spam, phishing oraz spoofing i tym samym bezpieczeństwo odbiorców końcowych wiadomości email,
  • możliwość budowy profili behawioralnych odbiorców wiadomości i tym samym wzrost zadowolenia użytkowników skrzynek pocztowych wynikający z tego, iż będą otrzymywać wiadomości, którymi są zainteresowani.

Innowacyjność rezultatu projektu

W/w cechy zostaną osiągnięte dzięki przeprowadzonym pracom B+R w tym w m.in. dzięki opracowaniu szeregu dedykowanych rozwiązań obejmujących m.in. zbudowanie środowiska do zbierania i przetwarzania danych przy wykorzystaniu technologii Big Data, zbudowanie środowiska do analizy strumieniowej danych, a także opracowanie modułów ML oraz AI tworzących tzw. ensemble model pipelines (łańcuch modułów).

Założono, iż opracowane rozwiązanie będzie charakteryzować się nowością co najmniej w skali polskiego rynku jednak biorąc pod uwagę niektóre cechy odróżniające rozwiązanie Wnioskodawcy od rozwiązań światowych liderów (MailChimp, SendGrid) np. ocena wiadomości bez względu na użyty język, czy też zgodność z przepisami RODO należy uznać iż rozwiązanie charakteryzuje się nowością w skali świata.

Innowacyjny produkt będzie charakteryzować się nowymi cechami rezultatu projektu:

  • automatyczna analiza historycznych zachowań klientów w odniesieniu do wysyłanych przez nich wiadomości,
  • automatyczna analiza pól dodatkowych (miejsca, w których umieszczane są dodatkowe dane o odbiorcach wiadomości np. imię, informacje o dacie dokonania ostatniego zakupu),
  • automatyczna analiza zamieszczonych w wiadomościach obrazów pod kątem potencjalnie niebezpiecznych lub prawnie zabronionych treści,
  • automatyczna analiza zamieszczonych w wiadomościach linków – a dokładnie ich głęboką analizę tzw. Deep Link Checking (obejmującą również strony, do których te linki odsyłają),
  • automatyczna analiza w czasie rzeczywistym reakcji użytkowników i serwerów odbierających pocztę,
  • predykcja zachowań użytkowników danej listy oraz wskazanie odpowiadających danej grupie docelowej parametrów wysyłki.

Wdrożenie innowacyjnych wyników Projektu zostanie dokonane poprzez wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczęcie sprzedaży usługi do wskazanych grup odbiorców.