Regulamin promocji „Rozkochaj klientów”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki Promocji organizowanej pod nazwą: „Rozkochaj klientów”.  
 2. Organizatorem Promocji jest firma FreshMail Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. 29 Listopada 155c w Krakowie, kod pocztowy 31-406; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497051; NIP 6751496393; REGON 123040091, zwana w dalszej części Organizatorem.
 3. Organizator jest właścicielem systemu do email marketingu oferowanego pod marką FreshMail, nazywanego w dalszej części Systemem.

§2 Warunki oraz zasady uczestnictwa w Promocji

 1. Osoby, które w okresie trwania Promocji złożą zamówienie (wypełniając formularz na stronie https://freshmail.pl/rozkochaj-klientow) na wymieniony pakietów na usługi w Systemie, otrzymają rabat. 
 2. Z promocji mogą skorzystać jedynie firmy działające na terenie Polski i rozliczające się w walucie polski złoty. 
 3. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup planu “Email marketing PLUS” w pakiecie Standard na okres minimum 12 miesięcy.
 4. Wartość wyżej wymienionego pakietu definiuje cennik dostępny na stronie Organizatora https://freshmail.pl/cennik/
 5. Promocja obejmuje osoby, które w dniu jej rozpoczęcia nie są aktywnymi Klientami i nie posiadają płatnego konta w Systemie. 
 6. Aby wziąć udział w Promocji należy w czasie trwania Promocji:
 1. zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin Promocji;
 2. przesłać informację za pomocą formularza kontaktowego na stronie https://freshmail.pl/rozkochaj-klientow;
 1. Szczegółowe zasady Promocji:
  1. Użytkownik może otrzymać rabat w postaci 20% zniżki na pakiet Standard w planie Email marketing PLUS przy jego zakupie na okres minimum 12 miesięcy.
 2. Klient może zakupić tylko jeden pakiet z rabatem w trakcie trwania promocji.
 3. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi organizowanymi przez  Organizatora.
 4. Promocja trwa od 07.09.2020 r. od godz. 00:01 do 11.09.2020 r. do godz. 23:59. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia promocji.

§3 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: pomoc@freshmail.pl („Reklamacje”).
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika Promocji, danych kontaktowych (adresu e-mail i numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 3. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

§4 Postanowienia końcowe 

 

 1. Każda osoba poprzez udział w Promocji potwierdza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie Regulamin ogólny Organizatora dostępny na stronie https://freshmail.pl/regulamin-serwisu/ oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.09.2020 r.

Przetwarzanie danych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest firma FreshMail Sp. z.o.o. z siedzibą przy alei 29 Listopada 155c, 31-406 w Krakowie.
 2. Wszelkie sprawy związane z danymi osobowymi możesz konsultować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@freshmail.pl.
 3. Twoje dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia pracownikom FreshMaila skontaktowania się z Tobą w sprawie skorzystania z promocji “Rozkochaj klientów”.
 4. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest wypełnienie przez Ciebie formularza na stronie Promocji.
 5. Dane informatyczne z naszego systemu przechowywane są na serwerze dzierżawionym w data center w Katowicach. Wyłącznie w tym zakresie Twoje dane powierzane są przez nas zewnętrznemu podmiotowi. Twoje dane powierzone nam w związku z Promocją będziemy przetwarzać do dnia jej zakończenia.
 6. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, możesz żądać żebyśmy je usunęli, zmienili oraz zmniejszyli zakres, w którym je przetwarzamy.
 7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), co do przetwarzania Twoich danych osobowych.