Regulamin serwisu (obowiązuje do 24/10/2019)

FreshMail to nowoczesna firma, która dba o najwyższy standard świadczonych usług. Regulamin został stworzony dla Ciebie i ma w sposób jasny przedstawić warunki korzystania z Serwisu przez wszystkich, którzy korzystają z niego dla celów związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, zawodową lub statutową.

Zanim skorzystasz w jakiejkolwiek formie z Serwisu zapoznaj się z pełną treścią Regulaminu. Pamiętaj, że korzystanie z Serwisu oznacza akceptację procedur i standardów stosowanych przez FreshMail wynikających z Regulaminu.

Regulamin jest dla Ciebie, dlatego chcemy, żeby był jak najbardziej przejrzysty. Dla łatwego posługiwania się jego treścią, Regulamin podzieliliśmy na wewnętrzne jednostki redakcyjne, a każdą z nich opatrzyliśmy dodatkowym komentarzem. Wszystko, żebyś po przeczytaniu nie miał żadnych wątpliwości. Pamiętaj jednak, że podział jest wyłącznie intuicyjny, dlatego żadna z części Regulaminu nie może być interpretowana w oderwaniu od pozostałych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z treścią Regulaminu skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu Regulaminu (punkt 92 Regulaminu).

Porządki robione dla Ciebie – definicje

 1. Lubimy porządek, dlatego w Regulaminie wprowadziliśmy kilka definicji
Cennik Program jest odpłatny, a zasady wynagradzania oraz lista cen za poszczególne usługi, określone zostały właśnie w Cenniku;  
Dokumentacja Po logowaniu w Serwisie będziesz mógł pobierać wszystkie udostępnione przez nas pliki, które dla ułatwienia nazywamy Dokumentacją. Obejmują one zwłaszcza materiały ułatwiające Ci korzystanie z Programu;  
Dane osobowe To wszelkie dane Odbiorców definowane zgodnie z RODO, które importujesz do Programu FreshMail;  
FreshMail To my; spółka pod firmą FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051;  
Kampania To umożliwia nasz Program; jest to działanie w zakresie wysyłki wiadomości e-mail za pośrednictwem Programu. Kampanią jest dokonanie przez Ciebie jednej masowej wysyłki jednego wzoru e-maila, wiadomości SMS, a także wysyłka pojedynczej wiadomości e-mail.  
Konto Jest Twoje i tylko Twoje. Po zalogowaniu się w Serwisie zostanie utworzony dla Ciebie indywidualny profil, za pomocą którego będziesz mógł korzystać z funkcjonalności i zasobów Programu;  
Konto Testowe Jest to Konto, które  zakładasz na próbę na okres 14 dni (Okres Testowy) i nie ponosisz w związku z tym żadnych opłat na rzecz FreshMail.  Na Koncie Testowym możesz utworzyć listy mailingowe o maksymalnej łącznej ilości Odbiorców w liczbie 100.000 adresów e-mail lub numerów telefonu. W Okresie Testowym możesz wysłać maksymalnie 5.000 wiadomości. Konto Testowe nie posiada niektórych funkcjonalności Programu oraz ma ograniczony dostęp do obsługi technicznej;  
Moderacja Kampanie podlegają moderacji przez FreshMail przed wysłaniem – sprawdzana jest zgodność treści z Regulaminem i Polityką Antyspamową oraz dobrymi praktykami e-mail marketingu;  
Odbiorcy Do nich wysyłasz Kampanie. Są to osoby, których adresy e-mail lub numery telefonów importujesz do Programu. Pamiętaj jednak, że liczba Odbiorców na Twoim Koncie to suma liczb adresów na wszystkich Twoich listach Odbiorców, nawet jeśli poszczególne adresy e-mail bądź numery telefonów powtarzają się na tych listach odbiorczych;  
Opłata za utrzymanie Konta Dodatkowa opłata, uzależniona od okresu, w którym Twoje konto było nieopłacone. Opłata ta wynika z konieczności przechowywania danych na naszych serwerach (tj. aktywności odbiorców, stworzonych przez Ciebie kampanii, raportów czy list odbiorczych) w momencie gdy Twoje konto było nieaktywne. Wielkość kwoty dodatkowej uzależniona jest od czasu, w jakim spóźniłeś się z opłaceniem kolejnego planu. Informację o wysokości opłaty za utrzymanie konta otrzymujesz zawsze przy zakupie nowego planu – w zamówieniu. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym FAQ  
Polityka Antyspamowa Przykładamy szczególną wagę do tego, żeby korzystanie z Programu odbywało się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz ogólnie akceptowalnymi zasadami Internetu. Stworzyliśmy zatem Politykę Antyspamową, która skupia wszystkie powyższe regulacje i zasady. Jeśli chcesz zapoznać się z Polityką Antyspamową kliknij tutaj;  
Polityka Prywatności Przykładamy najwyższą wagę do ochrony Twojej prywatności. Dlatego stworzyliśmy Politykę Prywatności - To zbiór zasad, reguł oraz naszych doświadczeń dotyczących zbierania Danych Osobowych. Jeżeli chcesz zapoznać się z Polityka Prywatności kliknij tutaj.  
Program Do niego importujesz bazy danych zawierające adresy mailowe lub numery telefonów Odbiorców oraz za jego pośrednictwem wysyłasz Kampanie. Jest to program informatyczny dostępny online, pod domeną app.freshmail.com, za pośrednictwem nowoczesnych przeglądarek internetowych, działający w modelu Software as a Services (nie musisz go instalować na swoim komputerze);  
Płatności rekurencyjne Sposób pobierania płatności z Twojego konta, który polega na wyrażeniu przez Ciebie zgody na pobieranie należności z podpiętej do systemu FreshMail karty kredytowej. Wyrażenie zgody na płatności rekurencyjne oznacza, że system automatycznie pobierze środki z Twojej karty kredytowej za kolejny okres rozliczeniowy. Kwota ta jest uzależniona od ilości adresów, które przechowujesz na swoim koncie i wynika wprost z Cennika.  
Raport Chcesz wiedzieć, ilu Odbiorców odebrało Twoją Kampanię? Raport umożliwia Ci zapoznanie się ze statystykami prowadzonych przez Ciebie Kampanii;  
Regulamin Właśnie go czytasz. Jest to dokument, w którym określiliśmy warunki odpłatnego korzystania z Serwisu oraz Programu. Jeśli korzystałeś wcześniej z Konta Testowego, to dla ułatwienia w niniejszym Regulaminie zaznaczamy niebieską czcionką fragmenty, które są odmienne od Regulaminu Konta Testowego.
Regulamin Konta Testowego Zanim podejmiesz decyzję o tym, że chcesz odpłatnie korzystać z Programu, możesz go wypróbować bezpłatnie korzystając z Konta Testowego. Nasze relacje z Tobą w bezpłatnym Okresie Testowym unormowane są w innym dokumencie – Regulaminie Konta Testowego, dostępnym [tutaj].
RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation –tekst opublikowany w Dzienniku UE). Możesz się z nim zapoznać [tutaj].
Serwis Za jego pośrednictwem logujesz się do Konta oraz korzystasz z Programu. To strona dostępna pod adresem freshmail.pl.;  
Spamtrap To adres, który został stworzony i umieszczany w Internecie celowo lub został przekształcony z adresu e-mail, nieużywanego przez co najmniej 2 lata. Spamtrap służy do wykrywania przypadków wysyłania wiadomości na adresy, pochodzące z baz utworzonych w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi praktykami e-mail marketingu (przykładowo, doczytaj punkt 2.ii oraz 2.iii Polityki Antyspamowej). Obecność Spamtrapów na Twojej liście Odbiorców może także świadczyć o braku lub niewłaściwej higienie bazy odbiorców;  
Umowa Umowę na odpłatne korzystanie z Programu zawierasz z nami poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i dokonanie płatności zgodnie z punktami 20-32 Regulaminu. Jeśli nie chcesz płacić za korzystanie z Programu tzw. elektroniczną portmonetką ani nie zgadzasz się na płatności rekurencyjne kartą kredytową, wówczas możesz zawrzeć z nami pisemną umowę licencji niewyłącznej na zasadach analogicznych jak opisane w niniejszym Regulaminie.
Jeśli wcześniej korzystałeś z Konta Testowego, to po zakończeniu Okresu Testowego masz 30 dni, aby zawrzeć z nami Umowę na odpłatne korzystanie z Programu – później Konto Testowe wraz z wszystkimi danymi jest przez nas usuwane.
 
     
Ustawa Prawo Autorskie To polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90,poz. 631 ze zm.);  
Ustawa o Świadczeniu To polska ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,poz. 1422).  

Jeśli w Regulaminie nie zastrzegliśmy odmiennie, wyliczone powyżej zwroty pisane z wielkie litery zawsze będą miały takie same znaczenie.

Co to jest Program i na jakiej zasadzie się z niego korzysta?

2. FreshMail, za pośrednictwem Serwisu, świadczy usługi w zakresie e-mail marketingu. Usługi te świadczone są poprzez udostępnienie Tobie narzędzi i funkcjonalności Programu. Poprzez akceptację Regulaminu i dokonanie płatności zawierasz z FreshMail Umowę. Na jej podstawie udzielamy Ci odpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie w jednym czasie oraz na jednym stanowisku pracy z Programu na podstawie jednego, indywidualnego loginu (adresu e–mail). Masz jednak możliwość stworzenia na swoim Koncie kont dostępowych dla więcej niż jednej osoby, choć pamiętaj, że wyłącznie Ty jesteś odpowiedzialny za sposób wykorzystania Twojego Konta, a w szczególności za działania niezgodne z Umową, Regulaminem i Polityką Antyspamową. Na podstawie Umowy oraz na warunkach w niej określonych możesz korzystać z Programu oraz wykorzystywać pobraną z Serwisu Dokumentację wyłącznie na własny użytek.

3. Na podstawie Umowy przysługuje Ci licencja na Program na polach eksploatacji wskazanych w art. 74 oraz art. 75 Ustawy Prawo Autorskie, przy czym nie możesz:

(i) trwale lub czasowo zwielokrotniać Programu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

(ii) tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układ lub dokonywać jakichkolwiek innych zmian w Programie,

(iii) sporządzać kopii zapasowej Programu,

(iv) zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Autorskie.

Przysługująca Ci licencja umożliwia bezproblemowe wysyłanie Kampanii.

4. Udzielona Ci licencja oraz związane z nią prawa do korzystania z Serwisu, Dokumentacji oraz Programu wygasają z chwilą rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy.

Każdy przez to przechodził – rejestracja

Rejestracji dokonałeś już wcześniej, zakładając Konto Testowe. Na wszelki wypadek opiszemy ten proces tutaj jeszcze raz.

5. Żeby skorzystać z Programu najpierw musisz założyć sobie (lub skorzystać z już posiadanego) konto poczty e-mail.

6. Żeby dokonać rejestracji oraz żeby korzystać z Serwisu i Programu musisz mieć również urządzenie, które podłączone jest do sieci Internet. Urządzenie musi posiadać program służący do przeglądania zasobów sieci Internet (przeglądarka internetowa), który akceptuje pliki typu „cookies” oraz ma włączoną obsługę JavaScript.

7. Jeśli masz już konto poczty e-mail, a Twoje urządzenie spełnia pozostałe warunki, kolejnym etapem jest rejestracja. Bez dokonania rejestracji nie będziesz miał dostępu do żadnej z funkcjonalności Programu. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej freshmail.pl. Zostaniesz poproszony o podanie w nim Twojego prawdziwego:

(i) imienia;

(ii) adresu poczty e-mail;

(iii) numeru telefonu;

Dodatkowo, będziesz musiał wprowadzić oraz potwierdzić hasło. Zalecamy, aby hasło odpowiadało wysokim wymogom bezpieczeństwa, tj. posiadało co najmniej 8 znaków, zróżnicowane litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Program zweryfikuje wprowadzone przez Ciebie hasło oraz podpowie, czy Twoja propozycja spełnia przewidziane wymagania.

8. Pamiętaj, że jesteśmy Programem działającym za pomocą sieci Internet – dlatego wyłącznie drogą elektroniczną będziemy przesyłać Ci wszelkie informacje i dokumenty związane z Serwisem i korzystaniem z Programu. Jeśli chcesz być na bieżąco z wszystkimi nowościami w dziedzinie e-mail marketingu, w tym np. dowiadywać się o nowych funkcjonalnościach Programu lub o najnowszych trendach marketingowych - nie zapomnij zaznaczyć, że wyrażasz na rzecz FreshMail zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych, tj. marketingu bezpośredniego, w szczególności w celu przesyłania własnych informacji handlowych FreshMail.

9. Rejestracja następuje z chwilą, w której klikniesz „Załóż Konto” lub inny przycisk przeznaczony do założenia konta,  wypełnisz formularz rejestracyjny i zatwierdzisz zapis. Z tą chwilą zostanie utworzone Konto Testowe . Warunki korzystania z Konta Testowego określa Regulamin Konta Testowego, natomiast warunki korzystania z Konta płatnego przeczytasz poniżej w niniejszym Regulaminie.

10. Pamiętaj, że Twój e-mail jest loginem do Programu, a pierwszego logowania dokonujesz przy użyciu podanego przez Ciebie przy rejestracji adresu e-mail. W każdej chwili możesz jednak poprosić o zmianę swojego loginu, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

Co mogę importować do Programu?

11. Art. 10 Ustawy o Świadczeniu art.  4 pkt 7 RODO powinny być Ci bardzo dobrze znane. Pamiętaj zatem, że do Programu możesz importować wyłącznie adresy e-mail oraz numery telefonów, które zostały wcześniej zweryfikowane pod względem wyrażenia na Twoją rzecz zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Musisz być administratorem ww. danych osobowych zgodnie z rozumieniem RODO (lub działać w imieniu administratora jako tzw. procesor),  a co za tym idzie musisz podpisać z FreshMail umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczącego tego, co możesz importować do Programu znajdziesz w Polityce Antyspamowej.

12.1 Jeśli nie znasz art. 10 Ustawy o Świadczeniu możesz się z nimi zapoznać tutaj.

12.2 Jeśli nie znasz art. 4 pkt 7 RODO możesz się z nim zapoznać tutaj.

13. Pamiętaj, że ponosisz wyłączną i pełną odpowiedzialność za importowane do Programu dane. Jeśli będzie taka konieczność, zwolnisz nas z jakiejkolwiek odpowiedzialności za importowane do Programu dane. Domyślnie wprowadziliśmy limit 100 (stu) list Odbiorców, przy czym w razie chęci rozszerzenia tej liczby skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

14. FreshMail zastrzega sobie prawo do weryfikacji importowanych do Systemu adresów poczty elektronicznej (e-mail) za pomocą specjalistycznych narzędzi informatycznych służących do oceny jakości importowanych list Odbiorców pod kątem ryzyka wiążącego się z wysyłką Kampanii na toksyczne (potencjalnie niebezpieczne) adresy e-mail. W przypadku ich wykrycia, nie wyślemy na nie Kampanii. W razie obecności na Liście Obiorców znacznej liczby toksycznych adresów, możemy wstrzymać wysyłkę Kampanii do całej listy lub zablokować Twoje konto, zgodnie z pkt. 63 i 64 68 Regulaminu.

15. Jeśli korzystałeś wcześniej z Konta Testowego, to po zawarciu Umowy na odpłatne korzystanie z Programu  wszystkie Twoje dane i listy Odbiorców zostaną automatycznie zaimportowane z Konta Testowego do konta płatnego.

Jak wysłać pierwszą Kampanię?

16. Program został zaprojektowany tak, żeby każdy mógł z niego korzystać w sposób łatwy i intuicyjny. Udostępniamy Ci zarówno możliwość projektowania Twoich Kampanii od podstaw, jak i korzystania z gotowych rozwiązań. W razie trudności zapoznaj się z poradnikiem „Kampania krok po kroku”, który znajdziesz tutaj. Pamiętaj jednak, że to Ty odpowiadasz za przygotowanie Kampanii i za jej treść, a my dostarczamy Ci wyłącznie narzędzi, które to umożliwiają.

17. Pamiętaj, że Kampanie opłacane w systemie internetowych usług płatniczych wysyłane są dopiero po zaksięgowaniu przez nas kwoty. Wpłaty online księgowane są przez nas automatycznie. Musisz uzbroić się w cierpliwość, bo trwa to od kilku minut do kilku dni.

18. Wyniki wysłanej Kampanii znajdziesz w Raporcie aktualizowanym na bieżąco. Rejestrujemy w nim działania Odbiorców przez pół roku od momentu wysłania Kampanii. Wszelkie działania dokonywane przez Odbiorców po tym czasie nie zostaną uwzględnione w Raporcie.

19. Zdjęcia użyte w szablonach FreshMaila z Biblioteki szablonów mają charakter poglądowy i nie powinny być przez Ciebie wykorzystywane w Kampaniach.

Płatności

20. Jeśli chcesz korzystać z wersji płatnej Programu, musisz wybrać odpowiedni dla Ciebie pakiet, tj. „Płać za wysłane” lub „Bez limitu”.

21. Wysyłka Kampanii na zasadach zgodnych z wybranym planem będzie możliwa:

(i) po zaksięgowaniu przez nas wpłaty za pośrednictwem internetowych usług płatniczych (np. tzw. wirtualnych portmonetek) albo pobraniu płatności z podpiętej do Konta karty płatniczej, lub

(ii) po zawarciu umowy na piśmie (punkt 24, ppkt iii Regulaminu),

(iii) a także podaniu kilku dodatkowych danych, np. Twojego nazwiska i adresu korespondencyjnego, zgodnie z zapisami Polityki Prywatności.

22. Po wygaśnięciu wybranego przez Ciebie planu będziesz mógł logować się na swoje Konto, jednakże wysyłka kolejnych Kampanii będzie możliwa dopiero po zaksięgowaniu wpłat, dokonanych za pośrednictwem internetowych usług płatniczych lub karty płatniczej albo po uregulowaniu przez Ciebie za pośrednictwem przelewu bankowego wystawionych przez nas faktur VAT. Wraz z otrzymaniem przez nas płatności, Program automatycznie uzupełni stan Twojego konta w pakiecie „Płać za wysłane” lub ryczałtu w pakiecie „Bez limitu”. Pamiętaj, że możesz również wykupić plan na okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni.

23. Formy akceptowanych przez FreshMail płatności znajdziesz w Ogólnych Warunkach Umów dostępnych tutaj oraz Cenniku dostępnym tutaj. Pamiętaj jednak, że FreshMail nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania wybranego przez Ciebie systemu internetowej płatności, albowiem usługi te realizowane są przez podmioty niezależne od FreshMail, na sposób działania których FreshMail nie ma żadnego wpływu.

24. Pamiętaj, że wybór formy płatności ma znaczenie:

(i) przy wyborze płatności w systemie płatności internetowej, transfer środków pieniężnych na rzecz FreshMail następuje zgodnie z regulacjami podmiotu obsługującego wybraną przez Ciebie płatność; zapoznaj się z udostępnionymi przez te podmioty regulacjami, gdyż czas realizacji płatności może różnić się u dostawców tych usług;

(ii) przy wyborze płatności polegającej na podpięciu karty płatniczej, będziemy regularnie, w określonym terminie pobierać z niej środki pieniężne na rzecz FreshMail do momentu zawieszenia Konta lub zakończenia współpracy. Transfer środków pieniężnych na rzecz FreshMail następuje zgodnie z regulacjami podmiotu obsługującego tę formę płatności – zapoznaj się z nimi;

(iii) przy wyborze płatności na podstawie wystawianych przez nas faktur VAT prześlemy Ci umowę w wersji pisemnej, którą powinieneś podpisać oraz przesłać ją nam w oryginale w dwóch (2) egzemplarzach. Oba egzemplarze umowy zostaną przez nas podpisane, a na adres korespondencyjny podany przy rejestracji odeślemy Ci jeden egzemplarz.

25. Płatności dokonywane za pośrednictwem systemu płatności internetowych (w tym tzw. wirtualnych portmonetek) następują przy użyciu stron internetowych podmiotów obsługujących te płatności, do których zamieściliśmy odesłania w zakładce „Płatności”. Według najlepszej wiedzy FreshMail, podmioty oferujące usługę płatności, do których odesłania zamieściliśmy w zakładce „Płatności”, gwarantują zachowanie bezpieczeństwa dokonywanych przez Ciebie transakcji. Jeżeli masz jednak jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące działania tych usług płatności, zapoznaj się z polityką prywatności dostępną na ich stronie internetowej. Pamiętaj, że informacje podawane przez Ciebie podczas transakcji nie są przez nas zapisywane ani przechowywane. Historię swoich płatności możesz śledzić w zakładce „Płatności > Historia płatności”.

26. Płacone przez Ciebie wynagrodzenie powiększone będzie o podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie ze stawkami przewidzianymi w Cenniku. Po dokonaniu płatności wystawimy Ci fakturę VAT w formie elektronicznej oraz prześlemy ją na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail.

27. W ramach rozliczeń możesz wybrać pomiędzy:

(i) rozliczeniem „Płać za wysłane”, lub

(ii) rozliczeniem „Bez limitu”.

28. Pamiętaj, że wybór formy rozliczeń ma znaczenie:

(i) przy wyborze „Płać za wysłane” uiszczasz przedpłatę za liczbę wiadomości, którą zamierzasz wysłać, przy czym:

 • wykupiony pakiet kredytów jest ważny przez 2 lata od daty zakupu, po tym czasie Twój plan wygaśnie, a niewykorzystane kredyty zostaną utracone;
 • przy przekroczeniu planowanego przez Ciebie limitu dalsza wysyłka Kampanii zostanie automatycznie wstrzymana do czasu uiszczenia kolejnej przedpłaty;
 • w każdym miesiącu musisz mieć na swoim koncie przynajmniej tyle kredytów, które pozwolą Ci wysłać co najmniej jedną kampanię w miesiącu do całej bazy Odbiorców, zgromadzonych na Twoim Koncie;
 • jeżeli wykorzystasz całość kredytów na Twoim Koncie lub zejdziesz poniżej limitu, o którym mowa powyżej, wyślemy Ci przypomnienie o konieczności dokonania kolejnej przedpłaty. Jeżeli w ciągu kolejnych 90 dni nie opłacisz kolejnych wysyłek, zablokujemy Twoje Konto, a następnie skasujemy je zgodnie z pkt 72 Regulaminu;

(ii) przy wyborze „Bez limitu” uiszczasz jedną opłatę ryczałtową za importowaną do Programu bazę danych, nieprzekraczającą 100.000 (sto tysięcy) Odbiorców. W ramach tej opłaty możesz wysyłać dowolną liczbę Kampanii przez okres 30 (trzydzieści) dni od chwili zaksięgowania przez nas wpłaty.

 • Po wygaśnięciu planu ureguluj płatność za kolejny okres korzystania z usługi. W przypadku wykupienia planu w terminie późniejszym niż dzień wygaśnięcia Konta, zostaniesz obciążony Opłatą za utrzymanie Konta, czyli kwotą z tytułu przechowywania na naszych serwerach danych w okresie, w którym Konto było nieaktywne. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
 • Jeżeli liczba Odbiorców na Twoim Koncie przekracza 100.000 (sto tysięcy), wiąże się to z koniecznością zapłaty 12,00 (dwunastu) złotych za każdy rozpoczęty dodatkowy 1.000 (tysiąc) Odbiorców w bazie. W ramach tego pakietu możesz wysłać liczbę wiadomości wynoszącą piętnastokrotność liczby Odbiorców.
 • Opłata powyższych 12,00 (dwunastu) złotych lub ich wielokrotności powinna nastąpić niezwłocznie. Jeżeli zgodziłeś się na płatności rekurencyjne, pobieramy ją automatycznie z Twojej karty kredytowej. Jeżeli dokonujesz płatności w inny sposób, wysyłka Kampanii będzie niemożliwa dopóki nie uregulujesz powyższych należności;
 • Jeśli chcesz wysyłać wiadomości w ilości większej niż powyżej wskazany limit piętnastokrotności liczby Odbiorców, będziesz musiał zapłacić nam dodatkowo 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) za każdy rozpoczęty dodatkowy 1.000 (tysiąc) wysłanych wiadomości. Po upływie 30-dniowego okresu,  wysyłki zostaną automatycznie wstrzymane do czasu uiszczenia kolejnej opłaty.

29. Możesz korzystać z pakietów wskazanych w Cenniku w dowolnej liczbie. Nie można jednak łączyć różnych form rozliczeń w jednym czasie.

30. Wszystkie rozliczenia będą dokonywane przez nas elektronicznie, dlatego wyrażasz zgodę na wystawianie i przekazywanie przez nas faktury VAT w postaci elektronicznej. Możesz jednak w każdej chwili cofnąć swoją zgodę informując nas o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu podanego w procesie rejestracji lub na piśmie.

31. W uzasadnionych przypadkach możesz zawiesić swoje Konto maksymalnie na okres 6 miesięcy, przy czym wymaga to kontaktu z Biurem Obsługi Klienta. Konto może zostać zawieszone, pod warunkiem, że nie zalegasz z żadnymi płatnościami, w tym Opłatą za utrzymanie Konta.

32. Jeśli zawarłeś pisemną umowę z FreshMailem, w kwestii płatności nadrzędne znaczenie do zapisów w Regulaminie mają zapisy z Cennika dołączonego do Twojej umowy.

Korzystając z Serwisu i Programu zapewniasz, że:

33. Będziesz ponosił pełną odpowiedzialność za wysyłane z Twojego Konta Kampanie i ich treść. Tworzone przez Ciebie Kampanie od początku do końca zależą bowiem wyłącznie od Ciebie, przy czym pamiętaj o zasadzie odpowiedzialności za wszystkie osoby, dla których utworzyłeś dodatkowe konta dostępowe;

34. Nie będziesz korzystał z kont innych osób, ani też udostępniał swojego Konta innym osobom, za wyjątkiem  osób upoważnionych przez Ciebie do korzystania z Programu i przetwarzania zawartych tam Danych Osobowych.

35. Nie będziesz sprzedawać, ani w jakikolwiek inny sposób odstępować swojego Konta na rzecz innych osób. Pamiętaj, że możesz mieć więcej niż jedno Konto. Jeżeli jednak będziesz wykorzystywał je w celu obejścia zapisów Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Antyspamowej możemy zablokować Konta i wypowiedzieć Umowę;

36. Nie będziesz korzystać z Konta, Serwisu, Programu oraz Dokumentacji w zakresie innym, niż konieczny do celów realizacji Umowy;

37. Będziesz chronić naszą własność intelektualną i tajemnicę przedsiębiorstwa;

38. Zapoznałeś się, akceptujesz i będziesz przestrzegał przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu, Polityki Antyspamowej oraz Polityki Prywatności;

39. Zachowasz w poufności wszelkie informacje uzyskane w związku z Umową, w szczególności zaś jej warunki, o ile nie są one przez FreshMail udostępniane w sposób publiczny;

40. Będziesz nas informował o zmianie adresu kontaktowego e-mail w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni od zmiany. Twoim adresem kontaktowym jest adres e-mail podany w rejestracji - wystarczy, że dokonasz stosownej zmiany w zakładce Ustawienia → Kontaktowe, dostępnej na Twoim Koncie. Pamiętaj jednak, że adres kontaktowy nie jest równoznaczny z loginem – w celu zmiany loginu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta dostępnym tutaj;

41. Będziesz współdziałał z nami w sprawie każdej zgłoszonej przez Odbiorców skargi, dotyczącej Twoich Kampanii oraz innych naruszeń Regulaminu, Polityki Antyspamowej oraz Polityki Prywatności;

42. Do korzystania z Serwisu oraz Programu przystępujesz dobrowolnie;

43. Wprowadzone przez Ciebie w procesie rejestracji dane są zgodne z prawdą;

44. Importowanie przez Ciebie do Programu danych osobowych oraz innych informacji nastąpiło zgodnie z Polityką Antyspamową, w tym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, oraz że import nie narusza żadnych praw innych osób lub podmiotów.

45. Jesteś administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Programie w myśl definicji RODO lub jesteś tzw. procesorem, czyli podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe na zlecenie innego podmiotu na podstawie odpowiedniej umowy.

46. Importowane przez Ciebie pliki do Programu nie łamią powszechnie obowiązującego prawa.

FreshMail zapewnia, że:

 1. Zachowa w poufności bazy danych importowane przez Ciebie do Programu;
 2. Powiadomi Cię o każdym przypadku zaistniałego lub domniemanego naruszenia Twojej tajemnicy przedsiębiorstwa lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do których doszło lub mogło dojść podczas wykonywania Umowy;
 3. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, powiadomi Cię o nowych rozwiązaniach powstających w związku z Serwisem lub Programem. Pamiętaj jednak, że żeby otrzymywać te powiadomienia musisz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną (punkt 8 Regulaminu);

Polityka prywatności – dbajmy o powierzone sekrety

 1. Razem tworzymy system naczyń połączonych. Zarówno Ty, jak i my musimy dbać o powierzone informacje. Zawierając Umowę zobowiązujesz się, razem z nami, dbać o bezpieczeństwo wszystkich informacji, które przekazujemy sobie nawzajem. Warunki dbałości o bezpieczeństwo informacji określone zostały w Polityce Prywatności, z którą możesz zapoznać się tutaj;
 2. Przestrzeganie przez Ciebie postanowień Polityki Prywatności nie jest bezwzględne. Jeśli jesteś zobowiązany do ujawnienia jakichkolwiek informacji na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, stosuj się do obowiązków z nich wynikających;
 3. Za uprzednią pisemną bądź mailową zgodą możesz nam zezwolić na wykorzystanie fragmentów lub całości swojej Kampanii oraz jej wyników, jako case study na spotkaniach branżowych, konferencjach oraz w publikacjach branżowych i naukowych. Pamiętaj, że zawsze, gdy o to pytamy, „nie” to też dobra odpowiedź;
 4. W dalszym ciągu prowadzimy pracę nad udoskonaleniem Serwisu, Programu oraz nad zwiększeniem efektywności Twoich Kampanii. Dlatego, na potrzeby badań statystycznych, możemy wykorzystać statystyczne dane Twoich Kampanii, w szczególności zaś ich:

(i) liczbę;

(ii) częstotliwość;

(iii) efektywność;

oraz możemy publikować wyniki tych badań na spotkaniach branżowych, konferencjach oraz w publikacjach branżowych i naukowych. Gwarantujemy przy tym, że wykorzystanie tych danych następować będzie w sposób uniemożliwiający Twoją identyfikację.

 1. Jeśli jesteś zadowolony ze świadczonych przez nas usług pozwól nam się tym pochwalić. Możemy zatem pytać się Ciebie, czy wyrażasz zgodę na informowanie przez nas o prowadzonej z Tobą współpracy, w tym poprzez umieszczenie Twojego znaku firmowego na naszej stronie internetowej. Pamiętaj, że zawsze, gdy o to pytamy, „nie” to też dobra odpowiedź.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

55. Gdy założysz konto w Programie, zostanie wygenerowany dokument Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, który musisz podpisać.

56. Pamiętaj, że to Ty jesteś administratorem danych osobowych (lub jako procesor działasz w imieniu administratora) i ciąży na Tobie obowiązek zawarcia z FreshMail umowy określającej zakres i cel powierzenia nam przetwarzania danych osobowych. Możesz to zrobić na cztery sposoby:

a) Poprzez elektroniczne podpisanie wygenerowanej przez nas umowy w Programie – jako podpis rozumiemy kliknięcie przycisku „akceptuję umowę”;

b) Poprzez pobranie powyższej umowy, wydrukowanie jej, podpisanie jej, zeskanowanie jej i wgranie do Programu;

c) Poprzez pobranie powyższej umowy, wydrukowanie jej, podpisanie jej i przesłanie w formie papierowej na adres firmy FreshMail;

d) Poprzez zawarcie z nami oddzielnej pisemnej umowy licencyjnej wraz z załączoną do niej Umową Powierzenia Przetwarzania Danych.

57. Dopóki nie podpiszesz z nami Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych możemy dokonać:

(i) blokady wprowadzania baz danych do Twojego Konta, oraz

(ii) blokady możliwości dokonywania wysyłek Kampanii.

58. Przetwarzanie przez nas danych osobowych następuje w ramach wynagrodzenia za korzystanie z Programu.

59. Możesz pobrać z Programu swoje Dane Osobowe uprzednio do niego zaimportowane i modyfikowane do pliku w formacie CSV. Plik ten będzie zawierał wprowadzone do systemu dane osobowe Twoich Odbiorców wraz z zawartością pól dodatkowych przechowywanych w Programie. Możliwość ta wyczerpuje obowiązek FreshMail wynikający z art. 20 ust. 1 RODO.

Moderacja

 1. Celem moderacji Kampanii przed jej wysłaniem jest zachowanie najwyższych standardów związanych z wysyłaniem masowej korespondencji e-mailowej lub SMS’owej. Biuro Obsługi Klienta sprawdza Kampanie co do zgodności z Regulaminem, Polityką Antyspamową i Polityką Prywatności, w tym pod kątem obecności w każdej wysyłanej przez Ciebie Kampanii linka rezygnacji, zaś jego brak jest równoznaczny ze wstrzymaniem wysyłki Kampanii. Możliwe jest także wstrzymanie wysyłki Kampanii, jeżeli zawiera ona treści obraźliwe, naruszające prawo lub dobre obyczaje, bądź też w jakikolwiek inny sposób narusza Regulamin, Politykę Antyspamową lub Politykę Prywatności. Wstrzymanie wysyłki Kampanii nie uprawnia Cię do uzyskania zwrotu jakichkolwiek środków zapłaconych na rzecz FreshMail.
 2. Moderacji podlegają Kampanie wysyłane z wszystkich rodzajów Kont, niezależnie od wybranego planu.
 3. Prosimy pamiętaj, że przeprowadzenie przez FreshMail Moderacji w żaden sposób nie zwalnia Ciebie z pełnej odpowiedzialności za treść i sposób przeprowadzenia Kampanii.

Blokada Konta lub wysyłki

 1. Możemy czasowo zablokować Ci Konto w przypadku, w którym:

(i) nie logowałeś się na Konto przez okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni. Jednak po próbie logowania, otrzymasz od nas email aktywacyjny – kliknięcie w odpowiedni link spowoduje zdjęcie blokady;

(ii) łamiesz (bądź istnieją ku temu uzasadnione przypuszczenia) postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Antyspamowej. W tym przypadku blokada zostanie zdjęta po udzieleniu niezbędnych wyjaśnień. Pomimo wyjaśnień możemy jednak utrzymać blokadę Konta. W przypadku uznania, iż powyższe naruszenia miały na celu korzystanie z usług Programu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności jeśli korzystanie z Programu miało charakter SPAMu, utrzymujemy  blokadę Konta, a Klient traci prawo do uzyskania zwrotu uiszczonej opłaty;

(iii) łamiesz (bądź istnieją ku temu uzasadnione przypuszczenia) przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym przypadku blokada zostanie zdjęta po udzieleniu niezbędnych wyjaśnień. Pomimo wyjaśnień możemy jednak utrzymać blokadę Konta. W przypadku uznania, iż powyższe naruszenia miały na celu korzystanie z usług Programu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności jeśli korzystanie z Programu miało charakter SPAMu, utrzymujemy blokadę Konta, a Klient traci prawo do uzyskania zwrotu uiszczonej opłaty;

(iv) nie uregulowałeś należności z tytułu korzystania z Programu przez okres co najmniej 30 (trzydzieści) dni od daty ich wymagalności.

 1. W przypadku stwierdzenia przez nas wysyłki Kampanii niezgodnej z Polityką Antyspamową, w tym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub stwierdzenia na liście Odbiorców Kampanii Spamtrapów, m.in. adresów abuse (abuse@domena) lub postmaster (postmaster@domena), możemy także trwale zablokować prowadzenie jakichkolwiek wysyłek Kampanii do tych list Odbiorów.

Wypowiedzenie Umowy

 1. Możesz wypowiedzieć Umowę w każdym czasie kierując do nas pisemne lub mailowe oświadczenie o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie jest skuteczne na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożyłeś oświadczenie o wypowiedzeniu.
 2.  Możemy wypowiedzieć Umowę w każdym czasie kierując do Ciebie pisemne lub mailowe oświadczenie o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie jest skuteczne na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożyliśmy oświadczenie o wypowiedzeniu.
 1. FreshMail może wypowiedzieć Ci umowę w dowolnym terminie bez podania przyczyny ze skutkiem natychmiastowych za zwrotem opłaty uiszczonej z góry przez Ciebie proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca okresu subskrybcji  lub proporcjonalnie do ilości zużytych kredytów w Programie.
 2. Możemy także wypowiedzieć Ci Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

(i) gdy łamiesz postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Antyspamowej;

(ii) gdy łamiesz przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

(iii) gdy nie zawarłeś z nami Umowy o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych;

(iv) gdy nie uregulowałeś należności z tytułu korzystania z Programu przez okres co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni od daty ich wymagalności;

(v) gdy odwołałeś polecenie przetwarzania powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych;

(vi) gdy zażądałeś usunięcia swoich własnych danych osobowych w całości lub w takiej części, która uniemożliwia nam wykonywanie Umowy, bądź wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania.

 1. Pamiętaj, że w związku z wypowiedzeniem Umowy powinieneś zabezpieczyć pobranie przez siebie wprowadzonych za pośrednictwem Konta baz danych, przy czym możliwe to będzie w okresie do 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia Umowy. Po upłynięciu wskazanego terminu, skasujemy Twoje bazy danych importowane do Programu, bez informowania Cię o tym. Po skasowaniu Twoich baz danych, masz możliwość ich odzyskania tylko zgodnie z punktem 73 Regulaminu.

Kasowanie konta

 1. Zważywszy na potrzebę zapewnienia najwyższych standardów ochrony danych osobowych Twoich Klientów, Serwis umożliwia skasowanie Konta wraz z wszystkimi danymi na nim zgromadzonymi, a w szczególności listami Odbiorców, raportami z wysłanych Kampanii i autoresponderów, szkicami niewysłanych Kampanii i autoresponderów oraz danymi kontaktowymi i fakturowymi podanymi przez Ciebie. Skasowanie Konta nastąpi w wypadkach przewidzianych w Regulaminie.
 2. Możesz samodzielnie skasować swoje Konto, korzystając z opcji „Skasuj konto” w Ustawieniach. Dane na Twoim Koncie zostaną skasowane.
 3. FreshMail uprawniony jest do skasowania Twojego Konto w przypadku, gdy:

(i) Umowa wygasła lub została wypowiedziana z jakiegokolwiek powodu;

(ii) nie logowałeś się na nie przez okres kolejnych 12 miesięcy;

(iii) nie dokonasz płatności po upływie okresu 6 miesięcy od dnia zawieszenia Konta;

(iv) nie dokonasz płatności w ciągu 30 dni od daty nieudanej próby pobrania płatności z karty kredytowej podpiętej na Twoim Koncie.

(v) nie dokonasz płatności w ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego planu lub jeśli dłużej niż 90 dni nie posiadasz na swoim koncie liczby kredytów wystarczającej do realizacji 1 kampanii do pełnej bazy odbiorców. Nie obawiaj się jednak, że usuniemy Twojego konta bez zapowiedzi. Przed datą usunięcia prześlemy do Ciebie wiadomość przypominającą o konieczności dokonania płatności.

 1. Przywrócenie skasowanego Konta jest możliwe do 90 dni od momentu skasowania Konta. Wymaga to ręcznej pracy programisty, dlatego jest to usługa dodatkowa, której koszt wynosi 500 zł netto.
 2. FreshMail, na żądanie Klienta, przygotuje protokół ze zniszczenia danych osobowych, które były zaimportowane do Programu za pośrednictwem Konta.
 3. Skasowanie Konta nie powoduje cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej od FreshMail, a zarazem nie powoduje cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez FreshMail w tym zakresie.

Usługi dodatkowe

76. FreshMail rozwija się dynamicznie i stąd też ciągle wprowadzamy nowe rozwiązania. Umożliwiamy Ci wysyłkę maili transakcyjnych. Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z pełnej usługi dotyczącej maili transakcyjnych skontaktuj się z Działem Sprzedaży dostępnym tutaj, by zawrzeć z nami stosowną umowę. Jeżeli natomiast chcesz jedynie przetestować funkcjonalności tej usługi, możesz bez zawierania dodatkowej umowy wysyłać testowo każdego dnia maksymalnie 25 maili transakcyjnych;

 1. FreshMail może na Twoje życzenie przygotować indywidualne raporty zawierające zestawienie danych dotyczących Twoich Odbiorców co będzie wiązało się z poniesieniem przez Ciebie dodatkowej opłaty. Opłata tak jest uzależniona od nakładów pracy jakie poniesie na to FreshMail – szczegóły możesz ustalić po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta.

Zmiany

 1. W każdym czasie możemy:

(i) wprowadzić nowe opłaty za korzystanie z dodatkowych usług przewidzianych w Serwisie lub Programie. Opłaty dodatkowe nie będą miały wpływu na możliwość wysyłki Kampanii;

(ii) zmienić Regulamin, Politykę Antyspamową, Politykę Prywatności oraz Cennik.

 1. O wszelkich zmianach w Regulaminie i Cenniku powiadomimy Cię z wyprzedzeniem co najmniej dziesięciodniowym (10 dni) wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w procesie rejestracji lub informując cię po zalogowaniu się w Programie.
 2. Wszelkie zmiany wywierają skutek na dzień wskazany w wiadomości informacyjnej dotyczącej zmiany.
 1. Wszelkie zmiany Polityki Antyspamowej i Polityki Prywatności będą publikowane na stronie freshmail.pl w zakładce „Polityka Antyspamowa” oraz „Polityka Prywatności”. Zmiany i uzupełnienia, które tam się znajdą obowiązują od dnia wprowadzenia. Zachęcamy Cię do regularnego monitorowania tych dwóch dokumentów.

Odpowiedzialność

 1. Program jest tylko narzędziem, które Ty wykorzystujesz. Dlatego akceptujesz, że:

(i) nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, w tym w postaci utraconych korzyści, utratę danych, informacji, w następstwie niedostarczenia danych lub informacji Odbiorcom, dostarczenia ich innemu adresatowi, opóźnień w dostarczeniu lub przerw w działaniu Programu lub świadczeniu usług;

(ii) nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Programu, niezależnie od sposobu jego wykorzystania;

(iii) odpowiadamy względem Ciebie maksymalnie do wysokości średniego jednomiesięcznego (1 miesiąc) wypłaconego przez Ciebie na rzecz FreshMail wynagrodzenia w okresie ostatnich 12 miesięcy;

(iv) ponosisz wyłączną odpowiedzialność, w tym względem nas, za importowaną do Programu bazę danych osobowych, których jesteś administratorem w myśl przepisów RODO.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. My także przetwarzamy dane osobowe i to najcenniejsze – Twoje dane osobowe.
 2. W procesie rejestracji możemy prosić Cię o podanie:

(i) imienia;

(ii) adresu e-mail;

(iii) numeru telefonu;

zaś na dalszym etapie współpracy (np. podczas uruchamiania Konta, bądź przed wysyłką Kampanii) o kilka dodatkowych danych osobowych, zgodnie z zapisami Polityki Prywatności. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak pamiętaj, że brak podania tych danych może wiązać się z ograniczoną dostępnością do Serwisu oraz brakiem dostępności Programu.

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji Umowy, a także, jeśli złożysz takie oświadczenie, w celu:

(i) przesyłania Ci drogą elektroniczną komunikatów związanych z Programem;

(ii) wykonywania przez nas marketingu bezpośredniego, w szczególności w celu przesyłania własnych informacji handlowych;

 1. Administratorem Danych Osobowych jest FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051, al.29 Listopada 155 C, 31-406 Kraków, zaś przetwarzanie danych następuje na podstawie umowy lub - w zakresie przesyłania informacji handlowych - po uzyskaniu Twojej zgody. Zgodę wyrażasz poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza w trakcie procedury rejestracyjnej.
 2. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz kontaktować się z nami w celu uzyskania informacji dotyczących wykorzystania Twoich danych osobowych, jak i w dowolnej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu w treści Twoich danych osobowych oraz do ich bieżącej aktualizacji i poprawiania, jak i żądania zaniechania ich przetwarzania.
 3. Możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, przy czym pamiętaj, że taki sprzeciw wiąże się z brakiem możliwości korzystania przez Ciebie z funkcjonalności Programu. Może także stanowić podstawę do wypowiedzenia Tobie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Możesz w każdej chwili żądać usunięcia w całości lub w części swoich danych osobowych, przy czym takie żądanie może wiązać się z brakiem możliwości korzystania przez Ciebie z funkcjonalności Programu. Może także stanowić podstawę do wypowiedzenia Tobie Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Możemy odmówić usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku, w którym naruszyłeś Regulamin, Politykę Antyspamową, Politykę prywatności lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zachowanie Twoich danych osobowych wiąże się z ustaleniem okoliczności naruszeń oraz ustaleniem odpowiedzialności.
 5. Dbamy o powierzone nam dane osobowe oraz wypełniamy wszystkie, ciążące na nas z RODO obowiązki. Będziemy także stosować zabezpieczenie Twoich danych w stopniu wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Jeśli chcesz zapoznać się z całą Polityką Prywatności kliknij tutaj.

Oświadczenia końcowe

 1. Dążymy do perfekcji w tym, co robimy. Z myślą o Tobie nieustannie rozwijamy Serwis oraz Program. W każdym czasie możemy zatem uruchomić nową wersję świadczonych przez nas usług.

Jeśli wcześniejsze ustalenia się temu nie sprzeciwiają, wszelkie Twoje oświadczenia kierować możesz:

(i) na adres e-mail pomoc@freshmail.pl;

(ii) pisemnie, na adres:

FreshMail sp. z o.o.

29 Listopada 155 C,

31-406 Kraków

 1. Nasze oświadczenia kierowane do Ciebie będą na podany podczas rejestracji:

(i) adres e-mail, lub

(ii) adres korespondencyjny.

 1. Do nieuregulowanych w Regulaminie kwestii zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Sądem rozstrzygającym nasze spory będzie sąd właściwy miejscowo dla FreshMail.
 3. Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 24 kwietnia 2018 roku, przy czym dla użytkowników, którzy założyli konto przed tą datą, Regulamin obowiązuje od 24 maja 2018 roku.