Regulamin usługi FreshAds

Usługa „FreshAds” jest integracją programu FreshMail z programem do generowania automatycznych reklam w serwisie Facebook, dostarczanym przez właściciela marki FastTony. Za pomocą tej usługi możesz w łatwy sposób korzystać z usług składowych:

 • automatyczne generowanie reklam w serwisie Facebook,
 • zbieranie za pomocą chatbota w serwisie Facebook adresów e-mail od osób zainteresowanych Twoją ofertą (które weszły w interakcję z Twoją reklamą). 

Zebrana w ten sposób baza automatycznie trafia do programu FreshMail.

My, czyli FreshMail, odpowiadamy za dane zebrane z serwisu Facebook od momentu ich zaimportowania do naszego programu. Za funkcjonalności dotyczące reklam i chatbota, w całości odpowiada firma FastTony.

Napisaliśmy ten regulamin, aby wyjaśnić Ci, że zakup FreshAds rządzi się nieco innymi prawami niż korzystanie przez Ciebie z pozostałych funkcjonalności programu FreshMail. Pamiętaj, że decydując się na zakup FreshAds, będziesz związany postanowieniami Regulaminu FastTony (o czym mowa poniżej).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z treścią niniejszego regulaminu skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu tego dokumentu.

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Usługa FreshAds sprzedawana i dostarczana jest przez FreshMail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej “FreshMail”), przy czym usługodawcą odpowiedzialnym za świadczenie usług składowych jest Daniel Kędzierski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Ma&Ma z siedzibą w Rumii, właściciel marki FastTony.  
  2. Akceptacja niniejszego regulaminu (dalej “Regulamin”) oznacza jednoczesną akceptację regulaminu serwisu FastTony (dalej “Regulamin FastTony”), którego postanowienia w zakresie świadczenia usług składowych mają pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem.
  3. W kwestiach ogólnych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, do usługi FreshAds mają zastostosowanie również postanowienia regulaminu serwisu freshmail.pl (dalej “Regulamin Freshmail”) i/lub umów licencyjnych zawartych przez FreshMail z jej klientami. Niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo przed Regulaminem Freshmail.
  4. Usługa FreshAds przeznaczona jest wyłącznie dla klientów FreshMail.

 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące definicje:

  1. Regulamin - niniejszy dokument;
  2. FreshMail - to My; spółka pod firmą FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051;
  3. Program - program FreshMail, służący do e-mail marketingu, do którego można importować bazy danych (adresy mailowe lub numery telefonów) i za jego pośrednictwem wysyłać kampanie marketingowe. Jest to program informatyczny dostępny online, pod domeną app.freshmail.com, działający w modelu Software as a Services (SaaS, nie musisz go instalować na swoim komputerze);
  4. Regulamin FreshMail - regulamin Programu, dostępny pod adresem https://freshmail.pl/regulamin-serwisu/;
  5. FastTony – Daniel Kędzierski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Ma&Ma z siedzibą w Rumii, właściciel marki FastTony, jedyny właściciel i operator serwisów internetowych http://fasttony.es, smart.fasttony.es oraz lead-ads.fasttony.es;
  6. Regulamin FastTony – regulamin stworzony przez FastTony, dostępny tutaj, który stosuje się do usługi FreshAds. Akceptując niniejszy regulamin, akceptujesz również Regulamin FastTony;
  7. FreshAds – usługa sprzedawana przez FreshMail, działająca w formie aplikacji mobilnej (dalej “Aplikacja”) w trybie SaaS, która polega na tym, że:
 1. użytkownikowi udostępniane są usługi składowe:
 • funkcjonalności serwisu smart.fasttony.es, czyli narzędzie do tworzenia automatycznych, opartych na mechanizmach sztucznej inteligencji, reklam w serwisie Facebook (dalej “Reklamy”);
 • funkcjonalność pozyskiwania poprzez indywidualnie konfigurowanego chatbota (dalej “Messenger Bot”) adresów e-mail od użytkowników serwisu Facebook, którzy dokonali interakcji z Reklamą;.
 1. adresy e-mail pozyskane przy pomocy Reklam, automatycznie importowane są do Programu.
 1. Usługi Składowe - usługi, o których mowa powyżej w pkt II.7a Regulaminu, świadczone przez FastTony w ramach Aplikacji, a wchodzące w skład usługi FreshAds;
 2. Aplikacja - aplikacja mobilna, za pomocą której świadczone są Usługi Składowe. Po zakupie FreshAds musisz zainstalować Aplikację na swoim urządzeniu mobilnym i uruchomić ją otrzymanym od FreshMail kodem;
 3. Cennik - cennik usług sprzedawanych przez FreshMail, dostępny pod adresem https://freshmail.pl/cennik/, który ma zastosowanie do wszystkich funkcjonalności Programu oraz do usługi FreshAds.  Cennik może być przez nas zmieniany, oczywiście bez wpływu na usługi, za które już wcześniej zapłaciłeś;
 4. Polityka prywatności - dokument dostępny tutaj, opisujący zasady według których FreshMail przetwarza i chroni dane osobowe swoich klientów oraz dane osobowe powierzone FreshMail wskutek zaimportowania ich do Programu.

 

 1. Warunki świadczenia Usługi
  1. Usługa FreshAds  dostępna jest tylko dla klientów  FreshMail, tj. osób lub podmiotów, które posiadają w Programie konto inne niż konto testowe. Jest to usługa służąca do prowadzenia działań marketingowych, przeznaczona dla podmiotów profesjonalnych, nie działających w charakterze konsumenta. 
  2. Korzystanie z FreshAds jest niezależne od korzystania z innych oferowanych przez nas i opisanych w Regulaminie FreshMail usług,  ani nie jest uzależnione od posiadania aktywnego planu w Programie. Możesz dowolnie łączyć korzystanie z FreshAds i korzystanie z innych funkcjonalności Programu, a okresy abonamentowe, na które wykupiłeś poszczególne usługi od FreshMail w żaden sposób nie wpływają na siebie.
  3. Pamiętaj jedynie, że jeśli nie posiadasz aktywnego planu w Programie, to adresy e-mail pozyskane przez Messenger Bota, nie będą mogły zostać zaimportowane do Programu.
  4. Usługa FreshAds jest dostępna wyłącznie w formie Aplikacji na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfon, czy tablet, przy czym w rozumieniu niniejszego Regulaminu urządzeniem mobilnym nie jest komputer przenośny (laptop, notebook) oraz komputer stacjonarny.
  5. Aby korzystać z Aplikacji, należy zainstalować ją na urządzeniu mobilnym oraz aktywować kodem przesłanym przez nas na Twój adres e-mail, którym logujesz się do Programu. Kod ten dostępny jest również w każdej chwili w Programie w zakładce “Wtyczki i API”.
  6. Korzystanie z Aplikacji polega na tym, że:
 1. poprzez odpowiedź na zestaw pytań (m.in. dotyczące Twojego biznesu i grup docelowych), wybierasz kryteria według których algorytm FreshAds będzie generował Reklamy w serwisie Facebook. Wybierasz przeznaczony na Reklamy budżet oraz czas trwania promocji. Reklamy uruchamiasz poprzez umieszczenie słowa klucza w wybranym przez Ciebie do promowania poście, a algorytm FreshAds samodzielnie dobiera grupy docelowe, którym wyświetlana jest Reklama;
 2. w postach na zarządzanym przez Ciebie profilu w serwisie Facebook możesz również uruchomić Messenger Bota, który będzie zachęcał osoby obserwujące dany post do pozostawienia Tobie adresu e-mail w celach marketingowych. Szczegółowych ustawień Messenger Bota (w tym teksty wiadomości przesyłanych przez bota, teksty ewentualnych zgód oraz tekst polityki prywatności) dokonujesz samodzielnie;
 3. zebrane przez Messenger Bota adresy e-mail automatycznie importowane są do Programu.
  1. We wszelkich kwestiach związanych korzystaniem z FreshAds, a nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin FastTony.
  2. Za dane zebrane przez Ciebie poprzez Messenger Bota odpowiadamy zgodnie z Regulaminem FreshMail jedynie od momentu ich zaimportowania do Programu. Ty samodzielnie odpowiadasz natomiast za treść postów reklamowych oraz wszelkich komunikatów przesyłanych do użytkowników serwisu Facebook przez Messenger Bota. Na Tobie spoczywa również odpowiedzialność za prawidłowe uzyskanie od tych osób ewentualnie wymaganych przepisami prawa zgód na kontakt marketingowy.

 

 1. Okres świadczenia Usługi i płatności
 1. Usługa FreshAds jest płatna z góry za okres 12 miesięcy w wysokości określonej w Cenniku.  
 2. Opłata za FreshAds nie jest zwracana, nawet jeśli w trakcie trwania powyższego okresu zrezygnujesz z innych usług FreshMail. 
 3. Co najmniej na 14 dni przed upływem okresu, na który wykupiłeś FreshAds, przypomnimy Ci (na adres e-mail, którym rejestrujesz się do Programu) o możliwości wykupienia usługi na kolejny okres.
 4. Opłat należnych FreshMail z tytułu wybranych przez Ciebie usług możesz dokonywać w formach opisanych w Cenniku. Aby dokonać zakupu, zaloguj się do Programu i wybierz odpowiednie opcje w zakładce “Płatności”.
 5. Jeśli wybrałeś płatność przelewem tradycyjnym na podstawie faktury proforma, a nie dokonasz tej płatności w terminie 7 dni, możemy zablokować Ci dostęp do FreshAds. Dostęp do usługi odzyskasz niezwłocznie po tym, gdy Twoja płatność zostanie zaksięgowana na naszym rachunku bankowym. 

 

 

 1. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Usług Składowych należy przesyłać na adres poczty elektronicznej contact@fasttony.es lub na adres korespondencyjny wskazany w Regulaminie FastTony. 
  2. Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia lub pytania odnośnie samego zakupu FreshAds lub instalacji Aplikacji, możesz pisać do nas na adres pomoc@freshmail.pl lub na adres korespondencyjny wskazany w Regulaminie FreshMail.
  3. Rozpatrzymy ewentualne kierowane do nas reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli Twoja reklamacja dotyczy Usługi Składowej, przekażemy ją do FastTony. 

 

 1. Dane osobowe
 1. FreshMail jest administratorem Twoich danych osobowych, które podajesz nam w związku z zakupem usługi FreshAds i w związku z korzystaniem przez Ciebie z Programu. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce Prywatności.
 2. FreshMail nie posiada dostępu do żadnych Twoich danych osobowych gromadzonych przez Aplikację, z zastrzeżeniem punktu VI.3. Regulaminu.
 3. Odnośnie danych importowanych przez Ciebie do Programu (w tym wskutek używania Messenger Bota) jesteśmy podmiotem przetwarzającym (tzw. procesorem) na podstawie zawartej z Tobą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i zgodnie z Regulaminem FreshMail.
 4. Jeśli chodzi o pozostałe dane o Tobie, które możesz generować podczas korzystania z Aplikacji, ich administratorem jest FastTony. Więcej na ten temat znajdziesz w polityce prywatności udostępnianej Ci przy instalacji Aplikacji.

 

 1. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
  1. W każdej chwili możemy zmienić niniejszy Regulamin i/lub Regulamin FreshMail, o czym poinformujemy Cię z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. Informację taką wyświetlimy Ci po zalogowaniu się do Programu oraz prześlemy na adres e-mail, za pomocą którego logujesz się do Programu .
  2. Możemy też zmienić Cennik albo zaprzestać sprzedaży usługi FreshAds, co nie będzie miało wpływu na wykupione już przez Ciebie (opłacone z góry) usługi.
  3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem.[...] 2019 r.