Program Partnerski

Regulamin programu partnerskiego

„FreshMail Polecam” dla firm

Niniejszy regulamin określa zasady działania i uczestnictwa w Programie Partnerskim “FreshMail Polecam”.

Definicje

 • FreshMail – oznacza FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków, NIP 6751496393, REGON 123040091, organizator Programu oraz właściciel Systemu.
 • Program– oznacza program partnerski “FreshMail Polecam”.
 • Partner - oznacza uczestnika zarejestrowanego w Programie.
 • Klient - oznacza podmiot, który na skutek działań Partnera przystąpił do korzystania z Systemu oraz nie korzystał z Systemu przed podjęciem działań przez Partnera i dokonał płatności w związku z korzystaniem z Systemu w terminie nie dłuższym niż 60 dni, licząc od dnia przystąpienia do korzystania z Systemu.
 • System - oznacza program informatyczny dostępny online o nazwie „FreshMail” działający w modelu Software as a Services, tj. nie wymagający instalacji na komputerze.

Uczestnictwo w Programie

 1. Do Programu przystąpić mogą osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 2. Aby zostać Partnerem w Programie, należy zarejestrować się na stronie partner.freshmail.com oraz podać dane wymagane w formularzu.
 3. W razie zmiany danych, Partner zobowiązuje się zaktualizować je w systemie lub przekazać stosowną informację na adres email: partnerzy@freshmail.pl, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od zaistnienia zmiany, przy czym wiadomość e-mail nadana być musi z zarejestrowanego w funkcjonalność Systemu „Panel Partnerski” adresu e-mail.
 4. Partner zobowiązuje się zaakceptować oraz przestrzegać niniejszego regulaminu wraz z jego zmianami.
 5. Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, otrzymuje niewyłączne prawo do promowania systemu FreshMail przy pomocy udostępnionych mu w tym celu przez FreshMail materiałów reklamowych oraz linków polecających.

Założenia współpracy

 1. Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, zobowiązuje się do polecania swoim klientom oraz partnerom handlowym Systemu. Celem powyższych działań jest założenie przez klientów oraz partnerów handlowych Partnera konta w usłudze oraz aktywne korzystanie z Systemu.
 2. W zamian za skuteczność działań promocyjnych rozumianych jako dokonanie przez Klienta płatności na rzecz FreshMail w terminie nie dłuższym niż 60 dni licząc od dnia przystąpienia przez Klienta do korzystania z Systemu, Partner uzyskuje prowizję od wpłat dokonanych na rzecz FreshMail przez Klientów w ramach korzystania przez nich z Systemu.
 3. W celu umożliwienia działań promocyjnych na rzecz FreshMail, Partnerowi udostępniona zostaje funkcjonalność Systemu „Panel Partnerski”, umożliwiająca:
  • mierzenie efektywności działań promocyjnych,
  • przegląd/wypłatę zysków prowizyjnych oraz
  • zarządzanie Klientami.

Obowiązki Partnera

 1. Partner zobowiązuje się do sprzedawania i reklamowania Programu i/lub usługi świadczonych przez lub za pośrednictwem FreshMail w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak i z zasadami współżycia społecznego oraz do rozwijania i prowadzenia działań promocyjnych na własny koszt i na własną odpowiedzialność.
 2. Partner, podejmując wszelkie działania sprzedażowe i marketingowe objęte niniejszym regulaminem, zobowiązuje się przestrzegać postanowień polityki Antyspamowej Systemu oraz serwisu FreshMail.
 3. Partner zobowiązuje się do sprzedawania i reklamowania Programu i Usług z należytą starannością i wykazując dobrą wolę, oraz do utrzymywania i rozwijania swojej strony internetowej wraz z linkami polecającymi na własny koszt i ryzyko.
 4. Wynagrodzenie prowizyjne otrzymane przez Partnera w Programie pozostają w związku z działalnością gospodarczą Partnera. Wartość otrzymanego przez Partnera wynagrodzenia z tytułu partycypowania w Programie stanowi przychód podatkowy z tej działalności, który Partner ma obowiązek rozliczyć według właściwych dla siebie zasad opodatkowania. Na Partnerze ciąży wyłączny obowiązek opłacenia wszelkich podatków lub innych opłat wynikających lub powstałych w związku z uczestnictwem w Programie.

Prowizja oraz Rozliczenia

 1. Od każdej wpłaty Klienta na rzecz FreshMail, Partner otrzymuje stałe 33% prowizji od przychodu netto, wygenerowanego przez FreshMail na podstawie regularnego cennika za wysyłki maili, dostępnego na stronie https://freshmail.pl/cennik/. Usługi nie objęte tym cennikiem nie mogą stanowić podstawy do rozliczeń partnerskich chyba, że obydwie strony postanowią inaczej.
 2. W przypadku Klientów, rozliczanych na podstawie indywidualnych, negocjowalnych stawek, o ile Partner oraz FreshMail nie postanowią inaczej, suma prowizji zostanie obniżona o kwotę udzielonego rabatu.
 3. Rozliczenie prowizji, o której mowa w punkcie 1 oraz 2 powyżej, będzie następowało raz na pełny kwartał kalendarzowy. Dniem rozliczeniowym będzie ostatni dzień kwartału kalendarzowego, tj. każdy 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia.
 4. Termin płatności dla każdej z wymienionych metod płatności wynosi 21 dni roboczych od daty dostarczenia niezbędnych danych oraz dokumentów. Dokumentem rozliczeniowym jest poprawnie wystawiona faktura VAT.
 5. Prowizja jest wypłacana, jeżeli na koncie Partnera uzbiera się kwota przynajmniej 100 PLN, lub jej równowartość w obcych walutach przeliczona zgodnie z kursem średnim NBP na ostatni dzień danego kwartału kalendarzowego.
 6. Jakiekolwiek zwroty pieniężne, wynikające z rezygnacji Klienta z korzystania z Systemu, wynikające ze złożonych przez Klienta reklamacji lub innych sytuacji, w tym zaś także z sytuacji losowych skutkować będą odjęciem równoważnej kwoty prowizji od sumy zgromadzonej na koncie Partnera. Jeśli prowizja ze sprzedaży została już wypłacona Partnerowi, jej wartość zostanie odjęta od płatności w kolejnym okresie rozliczeniowym. Jeśli prowizja należna Partnerowi w kolejnym okresie rozliczeniowym nie będzie wystarczająca, by pokryć koszty odjętej prowizji, Partnerowi zostanie wystawiona faktura na kwotę pozostałej do zwrotu należności.

Czas obowiązywania programu

 1. Czas trwania Programu jest nieograniczony. FreshMail może jednak w każdym czasie zakończyć Program.
 2. Partnerowi w każdym czasie przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Programie. Informację o rezygnacji należy przesłać za pośrednictwem wiadomości e-mail z zarejestrowanego w funkcjonalność Systemu „Panel Partnerski” adresu e-mail. Usunięcie funkcjonalności Systemu „Panel Partnerski” Partnera nastąpi wraz z zamknięciem bieżącego okresu rozliczeniowego, a wszystkie zebrane środki zostaną Partnerowi wypłacone w terminie 21 dni od zamknięcia tego okresu. Część „Prowizja i Rozliczenia”, punkt 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

Ograniczenia i Odpowiedzialność

 1. FreshMail zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do Programu bez podania przyczyny.
 2. FreshMail nie ponosi odpowiedzialności względem Partnera:
  1. za straty wynikłe w związku z niewłaściwym działaniem lub brakiem działania strony partner.freshmail.com, jak i Systemu,
  2. za żadne działania podjęte przez Partnera w ramach Program,
  3. w przypadku, gdy polecana przez i na rzecz Klienta sprzedaż, z przyczyn technicznych, nie zostanie zarejestrowana,
  4. za opłaty pośrednie, opłaty transakcyjne i inne koszty ponoszone przez Partnera.
 3. Jeśli wypełnienie jakichkolwiek obowiązków FreshMail wynikających z niniejszego regulaminu będzie niemożliwe w wyniku bezpośredniego lub pośredniego działania czynników zewnętrznych oraz losowych (takich jak utrata zasilania lub awaria sprzętu użytkowanego przez FreshMail) (takich jak pożar lub powódź), jak i z uwagi na zaistnienie siły wyższej, świadczenie usług na rzecz Partnera, jak i Klientów może zostać w całości lub w części czasowo zawieszone. Zawieszenie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu obejmować może także wypłatę należności na rzecz Partnera.
 4. Partner może zostać usunięty z Programu ze skutkiem natychmiastowym, cofając wszelkie należne Partnerowi prowizje w razie uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia poniższych okoliczności:
  1. podania nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych w procesie rejestracji bądź aktualizacji, a także nieterminowej aktualizacji,
  2. wprowadzania w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągnięcia swojej korzyści,
  3. nie spłacenia zobowiązania wynikającego ze zwrotu w terminie określonym na fakturze, a to zgodnie z częścią „Prowizja oraz Rozliczenia”, punkt 6,
  4. pobierania opłat od wpłat z kont w systemie FreshMail należących do Partnera lub podmiotów powiązanych,
  5. działania na szkodę FreshMail,
  6. naruszenia w związku z Programem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. FreshMail zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłat z Programu w razie:
  1. usunięcia Partnera z Programu z winy Partnera,
  2. uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności wprowadzania przez Partnera w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągnięcia swojej korzyści.
 6. FreshMail w każdym czasie może zmienić cennik oraz wysokości stawki prowizyjnej. Zmiany będą publikowane na stronie http://freshmail.pl/cennik/ oraz http://freshmail.pl/regulamin-program-partnerski/.

Polityka prywatności oraz używanie plików cookie

 1. Administratorem danych osobowych Partnera jest FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków, NIP 6751496393, REGON 123040091, które są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 230 poz. 1371).
 2. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie.
 3. Dane zbierane podczas rejestracji to: nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu oraz nazwa firmy.
 4. FreshMail może udostępnić dane Partnera tylko podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Na stronie Programu są używane pliki cookie.
 6. Pliki cookie są używane do podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika, do celów statystycznych oraz związanych z ulepszaniem Systemu.
 7. Pliki cookie zawierają dane służące do identyfikacji zalogowanego użytkownika.

Postanowienia Końcowe

 1. FreshMail zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany będą publikowane na stronie http://freshmail.pl/regulamin-program-partnerski/.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Wszystkie ewentualne sprawy sporne, strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienia takiego nie da się osiągnąć, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby FreshMail.