Program Partnerski

Regulamin programu partnerskiego

„FreshMail Polecam” dla firm

Niniejszy regulamin określa zasady działania i uczestnictwa w Programie Partnerskim “FreshMail Polecam”.

Definicje

 • FreshMail – oznacza FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków, NIP 6751496393, REGON 123040091, organizator Programu oraz właściciel Systemu.
 • Partner - oznacza uczestnika zarejestrowanego w Programie.
 • Klient - oznacza podmiot, który na skutek działań Partnera przystąpił do korzystania z Systemu oraz nie korzystał z Systemu przed podjęciem działań przez Partnera i dokonał płatności w związku z korzystaniem z Systemu w terminie nie dłuższym niż 60 dni, licząc od dnia przystąpienia do korzystania z Systemu.
 • System - oznacza program informatyczny dostępny online o nazwie „FreshMail” działający w modelu Software as a Services, tj. nie wymagający instalacji na komputerze.
 • Program– oznacza program partnerski “FreshMail Polecam”.

Uczestnictwo w Programie

 • Do Programu przystąpić mogą osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 • Aby zostać Partnerem w Programie, należy zarejestrować się na stronie partner.freshmail.com oraz podać dane wymagane w formularzu.
 • W razie zmiany danych, Partner zobowiązuje się zaktualizować je w systemie lub przekazać stosowną informację na adres email: partnerzy@freshmail.pl, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od zaistnienia zmiany, przy czym wiadomość e-mail nadana być musi z zarejestrowanego w funkcjonalność Systemu „Panel Partnerski” adresu e-mail.
 • Partner zobowiązuje się zaakceptować oraz przestrzegać niniejszego regulaminu wraz z jego zmianami.
 • Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, otrzymuje niewyłączne prawo do promowania systemu FreshMail przy pomocy udostępnionych mu w tym celu przez FreshMail materiałów reklamowych oraz linków polecających.

Założenia współpracy

 • Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, zobowiązuje się do polecania swoim klientom oraz partnerom handlowym Systemu. Celem powyższych działań jest założenie przez klientów oraz partnerów handlowych Partnera konta w usłudze oraz aktywne korzystanie z Systemu.
 • W zamian za skuteczność działań promocyjnych rozumianych jako dokonanie przez Klienta płatności na rzecz FreshMail w terminie nie dłuższym niż 60 dni licząc od dnia przystąpienia przez Klienta do korzystania z Systemu, Partner uzyskuje prowizję od wpłat dokonanych na rzecz FreshMail przez Klientów w ramach korzystania przez nich z Systemu.
 • W celu umożliwienia działań promocyjnych na rzecz FreshMail, Partnerowi udostępniona zostaje funkcjonalność Systemu „Panel Partnerski”, umożliwiająca:
   • mierzenie efektywności działań promocyjnych,
   • przegląd/wypłatę zysków prowizyjnych oraz
   • zarządzanie Klientami.

Obowiązki Partnera

 • Partner zobowiązuje się do promowania i reklamowania Programu i/lub usługi świadczonych przez lub za pośrednictwem FreshMail w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak i z zasadami współżycia społecznego oraz do rozwijania i prowadzenia działań promocyjnych na własny koszt i na własną odpowiedzialność.
 • Partner, podejmując wszelkie działania marketingowe objęte niniejszym regulaminem, zobowiązuje się przestrzegać postanowień polityki Antyspamowej Systemu oraz serwisu FreshMail.
 • Wynagrodzenie prowizyjne otrzymane przez Partnera w Programie pozostają w związku z działalnością gospodarczą Partnera. Wartość otrzymanego przez Partnera wynagrodzenia z tytułu partycypowania w Programie stanowi przychód podatkowy z tej działalności, który Partner ma obowiązek rozliczyć według właściwych dla siebie zasad opodatkowania. Na Partnerze ciąży wyłączny obowiązek opłacenia wszelkich podatków lub innych opłat wynikających lub powstałych w związku z uczestnictwem w Programie.

Prowizja oraz Rozliczenia

 • Od każdej wpłaty Klienta na rzecz FreshMail, Partner otrzymuje stałe 33% prowizji od przychodu netto, wygenerowanego przez FreshMail na podstawie regularnego cennika za wysyłki maili, dostępnego na stronie https://freshmail.pl/cennik/. Usługi nie objęte tym cennikiem nie mogą stanowić podstawy do rozliczeń partnerskich chyba, że obydwie strony postanowią inaczej.
 • W przypadku Klientów, rozliczanych na podstawie indywidualnych, negocjowalnych stawek, o ile Partner oraz FreshMail nie postanowią inaczej, suma prowizji zostanie obniżona o kwotę udzielonego rabatu.
 • Rozliczenie prowizji, o której mowa w punkcie 1 oraz 2 powyżej, będzie następowało raz na pełny kwartał kalendarzowy. Dniem rozliczeniowym będzie ostatni dzień kwartału kalendarzowego, tj. każdy 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia.
 • Termin płatności dla każdej z wymienionych metod płatności wynosi 21 dni roboczych od daty dostarczenia niezbędnych danych oraz dokumentów. Dokumentem rozliczeniowym jest poprawnie wystawiona faktura VAT.
 • Prowizja jest wypłacana, jeżeli na koncie Partnera uzbiera się kwota przynajmniej 100 PLN, lub jej równowartość w obcych walutach przeliczona zgodnie z kursem średnim NBP na ostatni dzień danego kwartału kalendarzowego.
 • Jakiekolwiek zwroty pieniężne, wynikające z rezygnacji Klienta z korzystania z Systemu, wynikające ze złożonych przez Klienta reklamacji lub innych sytuacji, w tym zaś także z sytuacji losowych skutkować będą odjęciem równoważnej kwoty prowizji od sumy zgromadzonej na koncie Partnera. Jeśli prowizja ze sprzedaży została już wypłacona Partnerowi, jej wartość zostanie odjęta od płatności w kolejnym okresie rozliczeniowym. Jeśli prowizja należna Partnerowi w kolejnym okresie rozliczeniowym nie będzie wystarczająca, by pokryć koszty odjętej prowizji, Partnerowi zostanie wystawiona faktura na kwotę pozostałej do zwrotu należności.

Czas obowiązywania programu

 • Czas trwania Programu jest nieograniczony. FreshMail może jednak w każdym czasie zakończyć Program.
 • Partnerowi w każdym czasie przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Programie. Informację o rezygnacji należy przesłać za pośrednictwem wiadomości e-mail z zarejestrowanego w funkcjonalność Systemu „Panel Partnerski” adresu e-mail. Usunięcie funkcjonalności Systemu „Panel Partnerski” Partnera nastąpi wraz z zamknięciem bieżącego okresu rozliczeniowego, a wszystkie zebrane środki zostaną Partnerowi wypłacone w terminie 21 dni od zamknięcia tego okresu. Część „Prowizja i Rozliczenia”, punkt 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

Ograniczenia i Odpowiedzialność

 • FreshMail zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do Programu bez podania przyczyny.
 • FreshMail nie ponosi odpowiedzialności względem Partnera:
   • za straty wynikłe w związku z niewłaściwym działaniem lub brakiem działania strony partner.freshmail.com, jak i Systemu,
   • za żadne działania podjęte przez Partnera w ramach Program,
   • w przypadku, gdy polecana przez i na rzecz Klienta sprzedaż, z przyczyn technicznych, nie zostanie zarejestrowana,
   • za opłaty pośrednie, opłaty transakcyjne i inne koszty ponoszone przez Partnera.
 • Jeśli wypełnienie jakichkolwiek obowiązków FreshMail wynikających z niniejszego regulaminu będzie niemożliwe w wyniku bezpośredniego lub pośredniego działania czynników zewnętrznych oraz losowych (takich jak utrata zasilania lub awaria sprzętu użytkowanego przez FreshMail) (takich jak pożar lub powódź), jak i z uwagi na zaistnienie siły wyższej, świadczenie usług na rzecz Partnera, jak i Klientów może zostać w całości lub w części czasowo zawieszone. Zawieszenie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu obejmować może także wypłatę należności na rzecz Partnera.
 • Partner może zostać usunięty z Programu w razie uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności:
   • podania nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych w procesie rejestracji bądź aktualizacji, a także nieterminowej aktualizacji,
   • wprowadzania w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągniecia swojej korzyści,
   • nie spłacenia zobowiązania wynikającego ze zwrotu w terminie określonym na fakturze, a to zgodnie z częścią „Prowizja oraz Rozliczenia”, punkt 6,
   • pobierania opłat od wpłat z kont w systemie FreshMail należących do Partnera lub podmiotów powiązanych,
   • działania na szkodę FreshMail,
   • naruszenia w związku z Programem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • W razie:
   • usunięcia z Programu z winy Partnera,
   • uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności wprowadzania przez Partnera w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągnięcia swojej korzyści
 • FreshMail zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłat z Programu.
 • FreshMail w każdym czasie może zmienić cennik oraz wysokości stawki prowizyjnej. Zmiany będą publikowane na stronie http://freshmail.pl/cennik/ oraz http://freshmail.pl/regulamin-program-partnerski/ .

Polityka prywatności oraz używanie plików cookie

 • Administratorem danych osobowych Partnera jest FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków, NIP 6751496393, REGON 123040091, które są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 230 poz. 1371).
 • Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie.
 • Dane zbierane podczas rejestracji to: nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu oraz nazwa firmy.
 • FreshMail może udostępnić dane Partnera tylko podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Na stronie Programu są używane pliki cookie.
 • Pliki cookie są używane do podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika, do celów statystycznych oraz związanych z ulepszaniem Systemu.
 • Pliki cookie zawierają dane służące do identyfikacji zalogowanego użytkownika.

Postanowienia Końcowe

 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany będą publikowane na stronie http://freshmail.pl/regulamin-program-partnerski/ .
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Wszystkie ewentualne sprawy sporne, strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienia takiego nie da się osiągnąć, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby FreshMail.