Program Partnerski

Regulamin programu partnerskiego „FreshMail Polecam” dla osób fizycznych

Niniejszy regulamin określa zasady działania i uczestnictwa osób fizycznych w Programie Partnerskim “FreshMail Polecam”.

Definicje

 • FreshMail – oznacza FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków, NIP 6751496393, REGON 123040091, organizator Programu oraz właściciel Systemu.
 • Partner - oznacza uczestnika będącego osobą fizczną zarejestrowanego w Programie.
 • Klient - oznacza podmiot, który na skutek działań Partnera przystąpił do korzystania z Systemu oraz nie korzystał z Systemu przed podjęciem działań przez Partnera i dokonał płatności w związku z korzystaniem z Systemu w terminie nie dłuższym niż 60 dni, licząc od dnia przystąpienia do korzystania z Systemu.
 • System - oznacza program informatyczny dostępny online o nazwie „FreshMail” działający w modelu Software as a Services, tj. nie wymagający instalacji na komputerze;
 • Program– oznacza program partnerski “FreshMail Polecam”.

Uczestnictwo w Programie

 • Do Programu przystąpić mogą osoby fizyczne .
 • Aby zostać Partnerem w Programie, należy zarejestrować się na stronie partner.freshmail.com oraz podać dane wymagane w formularzu obejmujące:
   • Imię;
   • Nazwisko;
   • Adres e-mail;
   • Miejsce zamieszkania wraz ze wskazaniem poczty, kraju, województwa, powiatu oraz gminy;
   • Numer PESEL;
   • Nazwę urzędu skarbowego, do którego FreshMail składać będzie formularz PIT-8C w zakresie informacji o przychodach z innych źródeł;
   • Datę urodzenia.
 • W razie zmiany danych, Partner zobowiązuje się zaktualizować je w systemie lub przekazać stosowną informację na adres email: partnerzy@freshmail.pl, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od zaistnienia zmiany, przy czym wiadomość e-mail nadana być musi z zarejestrowanego w funkcjonalności Systemu „Panel Partnerski” adresu e-mail.
 • Partner zobowiązuje się zaakceptować oraz przestrzegać niniejszego regulaminu wraz z jego zmianami.
 • Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, otrzymuje niewyłączne prawo do promowania systemu FreshMail przy pomocy udostępnionych mu w tym celu przez FreshMail materiałów reklamowych oraz linków polecających.

Założenia współpracy

 • Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, zobowiązuje się do polecania swoim klientom oraz partnerom handlowym Systemu. Celem powyższych działań jest założenie przez klientów oraz partnerów handlowych Partnera konta w usłudze oraz aktywne korzystanie z Systemu.
 • W zamian za skuteczność działań promocyjnych rozumianych jako dokonanie przez Klienta płatności na rzecz FreshMail w terminie nie dłuższym niż 60 dni licząc od dnia przystąpienia przez Klienta do korzystania z Systemu, Partner uzyskuje prowizję od wpłat dokonanych na rzecz FreshMail przez Klientów w ramach korzystania przez nich z Systemu.
 • W celu umożliwienia działań promocyjnych na rzecz FreshMail, Partnerowi udostępniona zostaje funkcjonalność Systemu „Panel Partnerski”, umożliwiająca:
   • mierzenie efektywności działań promocyjnych,
   • przegląd/wypłatę zysków prowizyjnych oraz
   • zarządzanie Klientami.

Obowiązki Partnera

 • Partner zobowiązuje się do promowania i reklamowania Programu i/lub usługi świadczonych przez lub za pośrednictwem FreshMail w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak i z zasadami współżycia społecznego oraz do rozwijania i prowadzenia działań promocyjnych na własny koszt i na własną odpowiedzialność.
 • Partner, podejmując wszelkie działania marketingowe objęte niniejszym regulaminem, zobowiązuje się przestrzegać postanowień polityki Antyspamowej Systemu oraz regulaminu serwisu FreshMail.

Rozliczenia podatkowe

 • Wartość otrzymanego przez Partnera wynagrodzenia z tytułu partycypowania w Programie stanowi jego przychód podatkowy.
 • FreshMail przekaże Partnerowi oraz właściwemu dla miejsca zamieszkania Partnera urzędowi skarbowemu, informacje o wysokości przychodów (PIT-8C) z tytułu partycypowania Partnera w Programie.
 • Partner ma obowiązek odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego podatek z tytułu partycypowania w Programie według odpowiedniej skali podatkowej.

Prowizja oraz Rozliczenia

 • Od każdej wpłaty Klienta na rzecz FreshMail, Partner otrzymuje stałe 33% prowizji od przychodu netto, wygenerowanego przez FreshMail na podstawie regularnego cennika, dostępnego na stronie http://freshmail.pl/cennik. Usługi nie objęte tym cennikiem nie mogą stanowić podstawy do rozliczeń partnerskich chyba, że obydwie strony postanowią inaczej.
 • W przypadku Klientów, rozliczanych na podstawie indywidualnych, negocjowalnych stawek, o ile Partner oraz FreshMail nie postanowią inaczej, kwota prowizji zostanie obniżona o kwotę udzielonego Klientowi rabatu.
 • Partner nie może żądać prowizji, gdy Klient zrezygnował z zawarcia umowy o uczestnictwo w Systemie lub gdy z innych przyczyn, za które FreshMail nie ponosi odpowiedzialności, umowa z Klientem nie zostanie wykonana.
 • Rozliczenie prowizji, o której mowa w punkcie 1 oraz 2 powyżej, będzie następowało raz na pełny kwartał kalendarzowy. Dniem rozliczeniowym będzie ostatni dzień kwartału kalendarzowego, tj. każdy 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia.
 • Termin płatności dla każdej z wymienionych metod płatności wynosi 21 dni roboczych od daty dostarczenia niezbędnych danych oraz dokumentów.
 • Prowizja jest wypłacana do piętnastego dnia każdego, kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu rozliczeniowym, przy czym wypłata następuje w złotych polskich. W przypadku prowizji określonej w innej walucie, niż złoty polski, prowizja wypłacona zostanie w jej równowartości waluty obcej przeliczonej na złoty polski zgodnie z kursem średnim NBP na dzień rozliczeniowy., jeżeli na koncie Partnera uzbiera się kwota przynajmniej 200PLN, lub jej równowartość w obcych walutach przeliczona zgodnie z kursem średnim NBP na ostatni dzień danego kwartału kalendarzowego.
 • Jakiekolwiek zwroty pieniężne, wynikające z rezygnacji Klienta z korzystania z Systemu lub innych przyczyn, o których mowa w pkt 3 powyżej skutkować będą odjęciem równoważnej kwoty prowizji od sumy zgromadzonej na koncie Partnera. Jeśli prowizja ze sprzedaży została już wypłacona Partnerowi, jej wartość zostanie odjęta od płatności w kolejnym okresie rozliczeniowym. Jeśli prowizja należna Partnerowi w kolejnym okresie rozliczeniowym nie będzie wystarczająca, by pokryć koszty odjętej prowizji, Partnerowi jest zobowiązany do zwrotu nienależnej prowizji w terminie do 14 dni od daty kolejnego dnia rozliczeniowego.

Czas obowiązywania programu

 • Czas trwania Programu jest nieograniczony. FreshMail może zakończyć Program za uprzednią, trzymiesięczna informacją o planowanym zakończeniu Programu kierowaną na zarejestrowany adres e-mail Partnera.
 • Partnerowi w każdym czasie przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Programie. Informację o rezygnacji należy przesłać za pośrednictwem wiadomości e-mail z zarejestrowanego w funkcjonalności Systemu „Panel Partnerski” adresu e-mail. Usunięcie funkcjonalności Systemu „Panel Partnerski” Partnera nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o rezygnacji. Wszystkie zebrane środki zostaną Partnerowi wypłacone w terminie nie dłuższym niż 21 dni od otrzymania wiadomości e-mail o rezygnacji oraz dostarczenia przez Partnera niezbędnych dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w punkcie 4 części „Prowizja oraz Rozliczenia”.

Ograniczenia i Odpowiedzialność

 • FreshMail nie ponosi odpowiedzialności względem Partnera:
   • za działania podejmowane przez Partnera w ramach Program,
   • w przypadku, gdy polecana przez i na rzecz Klienta sprzedaż, z przyczyn niezależnych do FreshMail, nie zostanie zarejestrowana,
   • za opłaty pośrednie, opłaty transakcyjne i inne koszty ponoszone przez Partnera.
 • Jeśli wypełnienie jakichkolwiek obowiązków FreshMail wynikających z niniejszego regulaminu będzie niemożliwe w wyniku bezpośredniego lub pośredniego działania czynników zewnętrznych oraz losowych (takich jak utrata zasilania lub awaria sprzętu użytkowanego przez FreshMail) (takich jak pożar lub powódź), jak i z uwagi na zaistnienie siły wyższej, świadczenie usług na rzecz Partnera, jak i Klientów może zostać w całości lub w części czasowo zawieszone. Zawieszenie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu obejmować może także wypłatę należności na rzecz Partnera.
 • Partner może zostać usunięty z Programu w razie uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności:
   • podania nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych w procesie rejestracji bądź aktualizacji, a także nieterminowej aktualizacji,
   • wprowadzania w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągniecia swojej korzyści,
   • nie spłacenia zobowiązania wynikającego ze zwrotu w terminie określonym na fakturze, a to zgodnie z częścią „Prowizja oraz Rozliczenia”, punkt 6,
   • pobierania opłat od wpłat z kont w systemie FreshMail należących do Partnera lub podmiotów powiązanych,
   • działania na szkodę FreshMail,
   • naruszenia w związku z Programem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • W razie:
   • usunięcia z Programu z winy Partnera,
   • uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności wprowadzania przez Partnera w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągnięcia swojej korzyści
 • FreshMail zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłat z Programu.
 • FreshMail w każdym czasie może zmienić cennik oraz wysokości stawki prowizyjnej. Zmiany będą publikowane na stronie http://freshmail.pl/regulamin-program-partnerski/. Informacja o zamiarze zmiany cennika bądź wysokości stawki prowizyjnej zostanie skierowana do Partnera na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji na co najmniej 30 dni przed planowana zmianą. W takim przypadku Partner ma prawo zrezygnować z udziału w Programie zgodnie z punktem 2 części „Czas obowiązywania programu”.

Polityka prywatności oraz używanie plików cookie

 • Administratorem danych osobowych Partnera jest FreshMail Sp. z o.o.,Al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków, NIP 6751496393, REGON 123040091, które są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 230 poz. 1371).
 • Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie.
 • Dane zbierane podczas rejestracji to:
   • Imię;
   • Nazwisko;
   • Adres e-mail;
   • Miejsce zamieszkania wraz ze wskazaniem poczty;
   • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
   • Data urodzenia.
 • FreshMail może udostępnić dane Partnera tylko podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Na stronie Programu są używane pliki cookie.
 • Pliki cookie są używane do podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika, do celów statystycznych oraz związanych z ulepszaniem Systemu.
 • Pliki cookie zawierają dane służące do identyfikacji zalogowanego użytkownika.

Postanowienia Końcowe

 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany będą publikowane na stronie http://freshmail.pl/regulamin-program-partnerski/ .Informacja o zamiarze zmiany regulaminu zostanie skierowana do Partnera na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji na co najmniej 30 dni przed planowana zmianą. W takim przypadku Partner ma prawo zrezygnować z udziału w Programie zgodnie z ust. 2 części „Czas obowiązywania programu”.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.