Regulamin kont Testowych w serwisie FreshMail (obowiązuje do dnia 23.04.2018)

FreshMail to nowoczesna firma, która dba o najwyższy standard świadczonych usług. Regulamin Konta Trial (dalej również „Regulamin Trial”) został stworzony dla Ciebie i ma w sposób jasny przedstawić warunki korzystania z Serwisu przez wszystkich, którzy korzystają z niego dla celów związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, zawodową lub statutową.

Zanim skorzystasz w jakiejkolwiek formie z Serwisu zapoznaj się z pełną treścią Regulaminu Konta Trial. Pamiętaj, że korzystanie z Serwisu oznacza akceptację procedur i standardów stosowanych przez FreshMail wynikających z Regulaminu Trial.

Regulamin jest dla Ciebie, dlatego chcemy, żeby był jak najbardziej przejrzysty. Dla łatwego posługiwania się jego treścią, Regulamin Trial podzieliliśmy na wewnętrzne jednostki redakcyjne, a każdą z nich opatrzyliśmy dodatkowym komentarzem. Wszystko, żebyś po przeczytaniu nie miał żadnych wątpliwości. Pamiętaj jednak, że podział jest wyłącznie intuicyjny, dlatego żadna z części Regulaminu Trial nie może być interpretowana w oderwaniu od pozostałych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z treścią niniejszego Regulaminu Trial skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu Regulaminu (punkt 73 Regulaminu).

Porządki robione dla Ciebie – definicje

1. Lubimy porządek, dlatego w Regulaminie Trial wprowadziliśmy kilka definicji

Cennik Program FreshMail jest odpłatny, a zasady wynagradzania oraz lista cen za poszczególne usługi, określone zostały właśnie w Cenniku. Cennik będzie dla Ciebie istotny, jeśli po Okresie Trial zdecydujesz się na odpłatne korzystanie z Programu;
Dokumentacja Po logowaniu w Serwisie będziesz mógł pobierać wszystkie udostępnione przez nas pliki, które dla ułatwienia nazywamy Dokumentacją. Obejmują one zwłaszcza materiały ułatwiające Ci korzystanie z Programu;
FreshMail To my; spółka pod firmą FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051;
Kampania To umożliwia nasz Program; jest to działanie w zakresie wysyłki prowadzonej za pośrednictwem Programu, obejmujące dokonanie przez Ciebie jednej masowej wysyłki jednego wzoru e-maila, wiadomości SMS lub MMS;
Konto Jest Twoje i tylko Twoje. Po zalogowaniu się w Serwisie zostanie utworzony dla Ciebie indywidualny profil, za pomocą którego będziesz mógł korzystać z funkcjonalności i zasobów Programu;
Konto Trial Jest to Konto, które możesz założyć na próbę na okres 60 dni (Okres Trial) i nie ponosić w związku z tym żadnych opłat na rzecz FreshMail. Na Koncie Trial możesz utworzyć listy mailingowe o maksymalnej łącznej ilości Odbiorców w liczbie 100.000 adresów e-mail lub numerów telefonu. W Okresie Trial możesz wysłać maksymalnie 10.000 wiadomości. Konto Trial nie posiada niektórych funkcjonalności Programu oraz ma ograniczony dostęp do obsługi technicznej;
Moderacja Kampanie podlegają moderacji przez FreshMail przed wysłaniem – sprawdzana jest zgodność treści z Regulaminem i Polityką Antyspamową oraz dobrymi praktykami e-mail marketingu;
Odbiorcy Do nich wysyłasz Kampanie. Są to osoby, których adresy e-mail lub numery telefonów importujesz do Programu. Pamiętaj jednak, że liczba Odbiorców na Twoim Koncie to suma liczb adresów na wszystkich Twoich listach Odbiorców, nawet jeśli poszczególne adresy e-mail bądź numery telefonów powtarzają się na tych listach odbiorczych;
Polityka Antyspamowa Przykładamy szczególną wagę do tego, żeby korzystanie z Programu odbywało się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz ogólnie akceptowalnymi zasadami Internetu. Stworzyliśmy zatem Politykę Antyspamową, która skupia wszystkie powyższe regulacje i zasady. Jeśli chcesz zapoznać się z Polityką Antyspamową kliknij tutaj;
Polityka Prywatności Przykładamy najwyższą wagę do ochrony Twojej prywatności. Dlatego stworzyliśmy Politykę Prywatności - To zbiór zasad, reguł oraz naszych doświadczeń dotyczących zbierania Danych Osobowych. Jeżeli chcesz zapoznać się z Polityka Prywatności kliknij tutaj.
Program Do niego importujesz bazy danych zawierające adresy mailowe lub numery telefonów Odbiorców oraz za jego pośrednictwem wysyłasz Kampanie. Jest to program informatyczny dostępny online, pod domeną app.freshmail.com, za pośrednictwem nowoczesnych przeglądarek internetowych, działający w modelu Software as a Services (nie musisz go instalować na swoim komputerze);
Raport Chcesz wiedzieć, ilu Odbiorców odebrało Twoją Kampanię? Raport umożliwia Ci zapoznanie się ze statystykami prowadzonych przez Ciebie Kampanii;
Regulamin Trial Właśnie go czytasz. Jest to dokument, w którym określiliśmy warunki testowego bezpłatnego korzystania z Serwisu oraz Programu.;
Regulamin Jest to dokument, w którym określiliśmy warunki odpłatnego korzystania z Serwisu oraz Programu. Znajdziesz go [tutaj].
Serwis Za jego pośrednictwem logujesz się do Konta oraz korzystasz z Programu. To strona dostępna pod adresem freshmail.pl.;
Spamtrap To adres, który został stworzony i umieszczany w Internecie celowo lub został przekształcony z adresu e-mail, nieużywanego przez co najmniej 2 lata. Spamtrap służy do wykrywania przypadków wysyłania wiadomości na adresy, pochodzące z baz utworzonych w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi praktykami e-mail marketingu (przykładowo, doczytaj punkt 2.ii oraz 2.iii Polityki Antyspamowej). Obecność Spamtrapów na Twojej liście Odbiorców może także świadczyć o braku lub niewłaściwej higienie bazy odbiorców;
Umowa Rejestrując się w Serwisie zawierasz z nami, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, umowę licencji niewyłącznej, na okres 60 dni, na warunkach opisanych w Regulaminie Konta Trial;
Ustawa o Danych Osobowych To polska ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.);
Ustawa Prawo Autorskie To polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90,poz. 631 ze zm.);
Ustawa o Świadczeniu To polska ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,poz. 1422).

Jeśli w Regulaminie nie zastrzegliśmy odmiennie, wyliczone powyżej zwroty pisane z wielkie litery zawsze będą miały takie same znaczenie.

Co to jest Program i na jakiej zasadzie się z niego korzysta?

2. FreshMail, za pośrednictwem Serwisu, świadczy usługi w zakresie e-mail marketingu. Usługi te świadczone są poprzez udostępnienie Tobie narzędzi i funkcjonalności Programu. Poprzez rejestrację w Serwisie oraz akceptację Regulaminu Trial zawierasz z FreshMail Umowę. Na jej podstawie udzielamy Ci na okres 60 dni nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie w jednym czasie oraz na jednym stanowisku pracy z Programu na podstawie jednego, indywidualnego loginu (adresu e–mail). Masz jednak możliwość stworzenia na swoim Koncie kont dostępowych dla więcej niż jednej osoby, choć pamiętaj, że wyłącznie Ty jesteś odpowiedzialny za sposób wykorzystania Twojego Konta, a w szczególności za działania niezgodne z Umową, Regulaminem i Polityką Antyspamową. Na podstawie Umowy oraz na warunkach w niej określonych możesz korzystać z Programu oraz wykorzystywać pobraną z Serwisu Dokumentację wyłącznie na własny użytek.

3. Na podstawie Umowy przysługuje Ci licencja na Program na polach eksploatacji wskazanych w art. 74 oraz art. 75 Ustawy Prawo Autorskie, przy czym nie możesz:

(i) trwale lub czasowo zwielokrotniać Programu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

(ii) tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układ lub dokonywać jakichkolwiek innych zmian w Programie,

(iii) sporządzać kopii zapasowej Programu,

(iv) zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Autorskie.

Przysługująca Ci licencja umożliwia bezproblemowe wysyłanie Kampanii.

4. Udzielona Ci licencja oraz związane z nią prawa do korzystania z Serwisu, Dokumentacji oraz Programu wygasają z chwilą rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy.

Każdy przez to przechodził – rejestracja

5. Żeby skorzystać z Programu najpierw musisz założyć sobie (lub skorzystać z już posiadanego) konto poczty e-mail.

6. Żeby dokonać rejestracji oraz żeby korzystać z Serwisu i Programu musisz mieć również urządzenie, które podłączone jest do sieci Internet. Urządzenie musi posiadać program służący do przeglądania zasobów sieci Internet (przeglądarka internetowa), który akceptuje pliki typu „cookies” oraz ma włączoną obsługę JavaScript.

7. Jeśli masz już konto poczty e-mail, a Twoje urządzenie spełnia pozostałe warunki, kolejnym etapem jest rejestracja. Bez dokonania rejestracji nie będziesz miał dostępu do żadnej z funkcjonalności Programu. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej freshmail.pl. Zostaniesz poproszony o podanie w nim Twojego prawdziwego:

(i) imienia;

(ii) adresu poczty e-mail;

(iii) numeru telefonu;

Dodatkowo, będziesz musiał wprowadzić oraz potwierdzić hasło. Zalecamy, aby hasło spełniało wymagania wysokiego poziomu bezpieczeństwa określonego w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024). Nie przejmuj się, nie musisz czytać całego rozporządzenia. Program zweryfikuje wprowadzone przez Ciebie hasło oraz podpowie, czy Twoja propozycja spełnia przewidziane wymagania.

8. Nie zapomnij zaznaczyć, że wyrażasz na rzecz FreshMail zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach związanych z realizacją Umowy. Możesz także zaznaczyć, że wyrażasz na rzecz FreshMail zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych, tj. marketingu bezpośredniego, w szczególności w celu przesyłania własnych informacji handlowych FreshMail. Pamiętaj, że jesteśmy Programem działającym za pomocą sieci Internet – zaznacz checkbox, w którym zgadzasz się na przesyłanie Ci drogą elektroniczną wszelkich informacji i dokumentów związanych z Serwisem i korzystaniem z Programu.

9. Rejestracja następuje z chwilą, w której klikniesz „Załóż konto” lub inny przycisk przeznaczony do założenia konta oraz wypełnisz formularz rejestracyjny i zatwierdzisz zapis. Z tą chwilą zostanie utworzone Konto Trial, w którym dostępne są tylko niektóre funkcjonalności Programu. Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dostępu do wszystkich aktualnych funkcjonalności Programu, przeczytaj Regulamin dotyczący kont odpłatnych, dostępny [tutaj].

10. Pamiętaj, że Twój e-mail jest loginem do Programu, a pierwszego logowania dokonujesz przy użyciu podanego przez Ciebie przy rejestracji adresu e-mail. W każdej chwili możesz jednak poprosić o zmianę swojego loginu, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

Co mogę importować do Programu?

11. Art. 10 Ustawy o Świadczeniu oraz art. 7 pkt 4 Ustawy o Danych Osobowych powinny być Ci bardzo dobrze znane. Pamiętaj zatem, że do Programu możesz importować wyłącznie adresy e-mail oraz numery telefonów, które zostały wcześniej zweryfikowane pod względem wyrażenia na Twoją rzecz zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Musisz być administratorem ww. danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczącego tego, co możesz importować do Programu znajdziesz w Polityce Antyspamowej.

12. Jeśli nie znasz art. 10 Ustawy o Świadczeniu oraz art. 7 pkt 4 Ustawy o Danych Osobowych możesz się z nimi zapoznać tutaj.

13. Pamiętaj, że ponosisz wyłączną i pełną odpowiedzialność za importowane do Programu dane. Jeśli będzie taka konieczność, zwolnisz nas z jakiejkolwiek odpowiedzialności za importowane do Programu dane. Domyślnie wprowadziliśmy limit 100 (stu) list Odbiorców, przy czym w razie chęci rozszerzenia tej liczby skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

14. FreshMail zastrzega sobie prawo do weryfikacji importowanych do Systemu adresów poczty elektronicznej (e-mail) za pomocą specjalistycznych narzędzi informatycznych służących do oceny jakości importowanych list Odbiorców pod kątem ryzyka wiążącego się z wysyłką Kampanii na toksyczne (potencjalnie niebezpieczne) adresy e-mail. W przypadku ich wykrycia, nie wyślemy na nie Kampanii. W razie obecności na Liście Obiorców znacznej liczby toksycznych adresów, możemy wstrzymać wysyłkę Kampanii do całej listy.

Jak wysłać pierwszą Kampanię?

15. Program został zaprojektowany tak, żeby każdy mógł z niego korzystać w sposób łatwy i intuicyjny. Udostępniamy Ci zarówno możliwość projektowania Twoich Kampanii od podstaw, jak i korzystania z gotowych rozwiązań. W razie trudności zapoznaj się z poradnikiem „Kampania krok po kroku”, który znajdziesz tutaj. Pamiętaj jednak, że to Ty odpowiadasz za przygotowanie Kampanii i za jej treść, a my dostarczamy Ci wyłącznie narzędzi, które to umożliwiają.

16. Wyniki wysłanej Kampanii znajdziesz w Raporcie aktualizowanym na bieżąco. Rejestrujemy w nim działania Odbiorców przez pół roku od momentu wysłania Kampanii. Wszelkie działania dokonywane przez Odbiorców po tym czasie nie zostaną uwzględnione w Raporcie.

17. Zdjęcia użyte w szablonach FreshMaila z Biblioteki szablonów mają charakter poglądowy i nie powinny być przez Ciebie wykorzystywane w Kampaniach.

Płatności

18. Dokonując rejestracji masz dostęp do Konta Trial, które jednak nie posiada wszystkich funkcjonalności Programu.

19. Na Koncie Trial możesz przechowywać maksymalnie 100.000 (sto tysięcy) adresów lub telefonów Odbiorców, przy czym pamiętaj, że zsumowane zostaną adresy e-mail i numery telefonów z wszystkich utworzonych przez Ciebie list Odbiorców, nawet jeżeli dane te powtarzają się na listach Odbiorców. Z Konta Trial możesz wysłać maksymalnie 10.000 (dziesięć tysięcy) wiadomości. W przypadku przekroczenia któregokolwiek ze wskazanych powyżej limitów, możliwość wysyłki Kampanii na Twoim Koncie Trial zostanie zablokowana, a Program poinformuje Cię o konieczności zakupu płatnego planu.

20. Dane wprowadzane w trakcie trwania blokady przez formularz subskrypcji, umieszczony na Twojej stronie internetowej i połączony z listą odbiorców w Programie, nie zostaną zapisane. Nie musisz się jednak martwić – dokonaj płatności zgodnie z Cennikiem dostępnym [tutaj], a blokada zostanie zniesiona automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty. Uzyskujesz wtedy dostęp do Konta i wszystkich aktualnych funkcjonalności Programu.

21. Warunki korzystania z konta odpłatnego znajdziesz w Regulaminie [tutaj]. Możesz wybierać pomiędzy dwoma formami rozliczeń: pakiet „Płać za wysłane” lub pakiet „Bez limitu”. Formy akceptowanych przez FreshMail płatności znajdziesz w Ogólnych Warunkach Umów dostępnych [tutaj] oraz Cenniku dostępnym [tutaj].

Korzystając z Serwisu i Programu zapewniasz, że:

22. Będziesz ponosił pełną odpowiedzialność za wysyłane z Twojego Konta Kampanie i ich treść. Tworzone przez Ciebie Kampanie od początku do końca zależą bowiem wyłącznie od Ciebie, przy czym pamiętaj o zasadzie odpowiedzialności za wszystkie osoby, dla których utworzyłeś dodatkowe konta dostępowe;

23. Nie będziesz korzystał z kont innych osób, ani też udostępniał swojego Konta innym osobom, za wyjątkiem osób wskazanych FreshMailowi.

24. Nie będziesz sprzedawać, ani w jakikolwiek inny sposób odstępować swojego Konta na rzecz innych osób. Pamiętaj, że możesz mieć więcej niż jedno Konto. Jeżeli jednak będziesz wykorzystywał je w celu obejścia zapisów Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Antyspamowej możemy zablokować Konta i wypowiedzieć Umowę.;

25. Nie będziesz korzystać z Konta, Serwisu, Programu oraz Dokumentacji w zakresie innym, niż konieczny do celów realizacji Umowy;

26. Będziesz chronić naszą własność intelektualną i tajemnicę przedsiębiorstwa;

27. Zapoznałeś się, akceptujesz i będziesz przestrzegał przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu, Polityki Antyspamowej oraz Polityki Prywatności;

28. Zachowasz w poufności wszelkie informacje uzyskane w związku z Umową, w szczególności zaś jej warunki, o ile nie są one przez FreshMail udostępniane w sposób publiczny;

29. Będziesz nas informował o zmianie adresu kontaktowego e-mail w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni od zmiany. Twoim adresem kontaktowym jest adres e-mail podany w rejestracji - wystarczy, że dokonasz stosownej zmiany w zakładce Ustawienia → Kontaktowe, dostępnej na Twoim Koncie. Pamiętaj jednak, że adres kontaktowy nie jest równoznaczny z loginem – w celu zmiany loginu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta dostępnym tutaj;

30. Będziesz współdziałał z nami w sprawie każdej zgłoszonej przez Odbiorców skargi, dotyczącej Twoich Kampanii oraz innych naruszeń Regulaminu, Polityki Antyspamowej oraz Polityki Prywatności;

31. Do korzystania z Serwisu oraz Programu przystępujesz dobrowolnie;

32. Wprowadzone przez Ciebie w procesie rejestracji dane są zgodne z prawdą;

33. Importowanie przez Ciebie do Programu danych osobowych oraz innych informacji nastąpiło zgodnie z Polityką Antyspamową, w tym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, oraz że import nie narusza żadnych praw innych osób lub podmiotów.

FreshMail zapewnia, że:

34. Zachowa w poufności bazy danych importowane przez Ciebie do Programu;

35. Powiadomi Cię o każdym przypadku zaistniałego lub domniemanego naruszenia Twojej tajemnicy przedsiębiorstwa lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do których doszło lub mogło dojść podczas wykonywania Umowy;

36. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, powiadomi Cię o nowych rozwiązaniach powstających w związku z Serwisem lub Programem. Pamiętaj jednak, że żeby otrzymywać te powiadomienia musisz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną (punkt 8 Regulaminu);

Polityka prywatności - dbajmy o powierzone sekrety

37. Razem tworzymy system naczyń połączonych. Zarówno Ty, jak i my musimy dbać o powierzone informacje. Zawierając Umowę zobowiązujesz się, razem z nami, dbać o bezpieczeństwo wszystkich informacji, które przekazujemy sobie nawzajem. Warunki dbałości o bezpieczeństwo informacji określone zostały w Polityce Prywatności, z którą możesz zapoznać się tutaj;

38. Przestrzeganie przez Ciebie postanowień Polityki Prywatności nie jest bezwzględne. Jeśli jesteś zobowiązany do ujawnienia jakichkolwiek informacji na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, stosuj się do obowiązków z nich wynikających;

39. Za uprzednią pisemną bądź mailową zgodą możesz nam zezwolić na wykorzystanie fragmentów lub całości swojej Kampanii oraz jej wyników, jako case study na spotkaniach branżowych, konferencjach oraz w publikacjach branżowych i naukowych. Pamiętaj, że zawsze, gdy o to pytamy, „nie” to też dobra odpowiedź;

40. W dalszym ciągu prowadzimy pracę nad udoskonaleniem Serwisu, Programu oraz nad zwiększeniem efektywności Twoich Kampanii. Dlatego, na potrzeby badań statystycznych, zgadzasz się, żebyśmy mogli wykorzystać statystyczne dane Twoich Kampanii, w szczególności zaś ich:

(i) liczbę;

(ii) częstotliwość;

(iii) efektywność;

oraz mogli publikować wyniki tych badań na spotkaniach branżowych, konferencjach oraz w publikacjach branżowych i naukowych. Gwarantujemy przy tym, że wykorzystanie tych danych następować będzie w sposób uniemożliwiający Twoją identyfikację.

41. Jeśli jesteś zadowolony ze świadczonych przez nas usług pozwól nam się tym pochwalić. Możemy zatem pytać się Ciebie, czy wyrażasz zgodę na informowanie przez nas o prowadzonej z Tobą współpracy, w tym poprzez umieszczenie Twojego znaku firmowego na naszej stronie internetowej. Pamiętaj, że zawsze, gdy o to pytamy, „nie” to też dobra odpowiedź.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

42. Zawierając z nami Umowę oraz wprowadzając do Programu dane powierzasz na naszą rzecz przetwarzanie danych osobowych w zakresie pozostającym w związku z realizacją Kampanii. Twoja baza danych może bowiem zawierać dane osobowe. Po imporcie bazy danych do Programu wygenerowany zostanie dokument zlecenia przetwarzania danych osobowych zawierający wskazanie na zakres i cel powierzenia. Pamiętaj, że to Ty jesteś administratorem danych osobowych i ciąży na Tobie obowiązek zawarcia z FreshMail pisemnej umowy określającej zakres i cel powierzenia nam przetwarzania danych osobowych. Wydrukuj zatem niezwłocznie wygenerowany dokument w dwóch (2) egzemplarzach, podpisz je i prześlij ich oryginały na nasz adres. Po podpisaniu odeślemy Ci jeden egzemplarz.

43. Dopóki nie prześlesz nam podpisanego zlecenia powierzenia przetwarzania danych osobowych możemy dokonać:

(i) blokady wprowadzania baz danych do Twojego Konta, oraz

(ii) blokady możliwości dokonywania wysyłek Kampanii.

44. Przetwarzanie przez nas danych osobowych następuje na Twoje zlecenie w związku z korzystaniem przez Ciebie z Programu w Okresie Trial.

Moderacja

45. Celem moderacji Kampanii przed jej wysłaniem jest zachowanie najwyższych standardów związanych z wysyłaniem masowej korespondencji e-mailowej, SMS’owej lub MMS’owej. Biuro Obsługi Klienta sprawdza Kampanie co do zgodności z Regulaminem Trial, Polityką Antyspamową i Polityką Prywatności, w tym pod kątem obecności linka rezygnacji, zaś jego brak jest równoznaczny ze wstrzymaniem wysyłki Kampanii. Możliwe jest także wstrzymanie wysyłki Kampanii, jeżeli zawiera ona treści obraźliwe, naruszające prawo lub dobre obyczaje, bądź też w jakikolwiek inny sposób narusza Regulamin Trial, Politykę Antyspamową lub Politykę Prywatności. Wstrzymanie wysyłki Kampanii nie uprawnia Cię do uzyskania zwrotu jakichkolwiek środków zapłaconych na rzecz FreshMail.

46. Proszę pamiętaj, że przeprowadzenie przez FreshMail Moderacji w żaden sposób nie zwalnia Ciebie z pełnej odpowiedzialności za treść i sposób przeprowadzenia Kampanii.

Blokada Konta lub wysyłki

47. Możemy czasowo zablokować Ci Konto w przypadku, w którym:

(i) nie logowałeś się na Konto przez okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni. Jednak po próbie logowania, otrzymasz od nas email aktywacyjny – kliknięcie w odpowiedni link spowoduje zdjęcie blokady;

(ii) łamiesz (bądź istnieją ku temu uzasadnione przypuszczenia) postanowienia Regulaminu Trial, Polityki Prywatności lub Polityki Antyspamowej. W tym przypadku blokada zostanie zdjęta po udzieleniu niezbędnych wyjaśnień. Pomimo wyjaśnień możemy jednak utrzymać blokadę Konta. W przypadku uznania, iż powyższe naruszenia miały na celu korzystanie z usług Programu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem i utrzymania blokady Konta, Klient traci prawo do uzyskania zwrotu uiszczonej opłaty;

(iii) łamiesz (bądź istnieją ku temu uzasadnione przypuszczenia) przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym przypadku blokada zostanie zdjęta po udzieleniu niezbędnych wyjaśnień. Pomimo wyjaśnień możemy jednak utrzymać blokadę Konta. W przypadku uznania, iż powyższe naruszenia miały na celu korzystanie z usług Programu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem i utrzymania blokady Konta, Klient traci prawo do uzyskania zwrotu uiszczonej opłaty;

48. W przypadku stwierdzenia przez nas wysyłki Kampanii niezgodnej z Polityką Antyspamową, w tym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub stwierdzenia na liście Odbiorców Kampanii Spamtrapów, m.in. adresów abuse (abuse@domena) lub postmaster (postmaster@domena), możemy także trwale zablokować prowadzenie jakichkolwiek wysyłek Kampanii do tych list Odbiorów.

Wypowiedzenie Umowy

49. Możesz wypowiedzieć Umowę w każdym czasie kierując do nas pisemne lub mailowe oświadczenie o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie jest skuteczne po upływie 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

50. Możemy wypowiedzieć Ci Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

(i) gdy łamiesz postanowienia Regulaminu Trial, Polityki Prywatności lub Polityki Antyspamowej;

(ii) gdy łamiesz przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

(iii) gdy nie przesłałeś nam w oryginale dwóch egzemplarzy podpisanego przez Ciebie dokumentu zlecenia powierzenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w punkcie 42 Regulaminu Trial;

(iv) gdy odwołałeś zgodę na przetwarzanie powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych;

(v) gdy zażądałeś usunięcia w całości lub w części swoich własnych danych osobowych, bądź odwołałeś zgodę na ich przetwarzanie.

51. Pamiętaj, że po wygaśnięciu Okresu Testowego (60 dni) oraz po ewentualnym wygaśnięciu Umowy wskutek wypowiedzenia powinieneś zabezpieczyć pobranie przez siebie wprowadzonych za pośrednictwem Konta baz danych, przy czym możliwe to będzie w okresie do 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia Umowy. Po upłynięciu wskazanego terminu, skasujemy Twoje bazy danych importowane do Programu, bez informowania Cię o tym. Po skasowaniu Twoich baz danych, masz możliwość ich odzyskania tylko zgodnie z punktem 69 Regulaminu Trial.

Kasowanie konta

52. Zważywszy na potrzebę zapewnienia najwyższych standardów ochrony danych osobowych Twoich Klientów, Serwis umożliwia skasowanie Konta wraz z wszystkimi danymi na nim zgromadzonymi, a w szczególności listami Odbiorców, raportami z wysłanych Kampanii i autoresponderów, szkicami niewysłanych Kampanii i autoresponderów oraz danymi kontaktowymi i fakturowymi podanymi przez Ciebie. Skasowanie Konta nastąpi w wypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie Trial.

53. Jeśli zdecydujesz o zakończeniu współpracy z nami przed upływem 60-dniowego Okresu Trial, możesz samodzielnie skasować swoje Konto, korzystając z opcji „Skasuj konto” w Ustawieniach. Dane na Twoim Koncie zostaną skasowane.

54. Ponadto FreshMail uprawniony jest do skasowania Twojego Konta w przypadku, gdy:

(i) skończył się 60-dniowy Okres Trial i nie zdecydowałeś się na wykupienie odpłatnej licencji na korzystanie z Programu;

(ii) Umowa wygasła lub została wypowiedziana z jakiegokolwiek powodu;

55. Przywrócenie skasowanego Konta jest możliwe do 90 dni od momentu skasowania Konta. Wymaga to ręcznej pracy programisty, dlatego jest to usługa dodatkowa, której koszt wynosi 500 zł netto.

56. Na 7 dni przed upływem Okresu Trial wyślemy Ci wiadomość przypominającą o zbliżającym się terminie wygaśnięcia Umowy i skasowania Twojego Konta. Powinieneś wówczas zdecydować, czy przechodzisz na plan odpłatnego korzystania z Programu. Jeśli tego nie zrobisz, to po upłynięciu wskazanego terminu, skasujemy Twoje Konto i bazy danych importowane do Programu. Po skasowaniu Twoich baz danych, masz możliwość ich odzyskania tylko zgodnie z punktem 69 Regulaminu

57. FreshMail, na żądanie Klienta, przygotuje protokół ze zniszczenia danych osobowych, które były zaimportowane do Programu za pośrednictwem Konta.

58. Skasowanie Konta nie powoduje cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej od FreshMail, a zarazem nie powoduje cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez FreshMail w tym zakresie.

Usługi dodatkowe

59. FreshMail rozwija się dynamicznie i stąd też ciągle wprowadzamy nowe rozwiązania. Umożliwiamy Ci wysyłkę maili transakcyjnych. Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z pełnej usługi dotyczącej maili transakcyjnych skontaktuj się z Działem Sprzedaży dostępnym tutaj, by zawrzeć z nami stosowną umowę. Jeżeli natomiast chcesz jedynie przetestować funkcjonalności tej usługi, możesz bez zawierania dodatkowej umowy wysyłać testowo każdego dnia maksymalnie 25 maili transakcyjnych;

Zmiany

60. W każdym czasie możemy:

(i) wprowadzić nowe opłaty za korzystanie z dodatkowych usług przewidzianych w Serwisie lub Programie. Opłaty dodatkowe nie będą miały wpływu na możliwość wysyłki Kampanii;

(ii) zmienić Regulamin Trial, Regulamin, Politykę Antyspamową, Politykę Prywatności oraz Cennik.

61. O wszelkich zmianach Regulaminu Trial lub Regulaminu powiadomimy Cię z wyprzedzeniem co najmniej trzydziestodniowym (30 dni) wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w procesie rejestracji.

62. Wszelkie zmiany wywierają skutek na dzień wskazany w wiadomości informacyjnej dotyczącej zmiany.

Odpowiedzialność

63. Program jest tylko narzędziem, które Ty wykorzystujesz. Dlatego akceptujesz, że:

(i) nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, w tym w postaci utraconych korzyści, utratę danych, informacji, w następstwie niedostarczenia danych lub informacji Odbiorcom, dostarczenia ich innemu adresatowi, opóźnień w dostarczeniu lub przerw w działaniu Programu lub świadczeniu usług;

(ii) nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Programu, niezależnie od sposobu jego wykorzystania;

(iii) odpowiadamy względem Ciebie maksymalnie do wysokości jednomiesięcznego (1 miesiąc) wynagrodzenia netto, jakie płaciłbyś według Cennika dla kont płatnych w trybie „bez limitu” przy założeniu, że posiadałbyś taką samą wielkość bazy, jak w rzeczywistości zaimportowałeś do Konta Trial

(iv) ponosisz wyłączną odpowiedzialność, w tym względem nas, za importowaną do Programu bazę danych.

Przetwarzanie danych osobowych

64. My także przetwarzamy dane osobowe i to najcenniejsze – Twoje dane osobowe.

65. W procesie rejestracji możemy prosić Cię o podanie:

(i) imienia;

(ii) adresu e-mail;

(iii) numeru telefonu;

zaś na dalszym etapie współpracy (np. podczas uruchamiania Konta, bądź przed wysyłką Kampanii) o kilka dodatkowych danych osobowych, zgodnie z zapisami Polityki Prywatności. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak pamiętaj, że brak podania tych danych może wiązać się z ograniczoną dostępnością do Serwisu oraz brakiem dostępności Programu.

66. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji Umowy, a także, jeśli złożysz takie oświadczenie, w celu:

(i) świadczenia usług związanych z Programem drogą elektroniczną;

(ii) świadczenia usług marketingowych, tj. marketingu bezpośredniego w szczególności w celu przesyłania własnych informacji handlowych lub informacji handlowych partnerów biznesowych;

67. Administratorem Danych Osobowych jest FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051, al.29 Listopada 155 C, 31-406 Kraków, zaś przetwarzanie danych następuje po uzyskaniu Twojej zgody. Zgodę wyrażasz poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza w trakcie procedury rejestracyjnej.

68. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz kontaktować się z nami w celu uzyskania informacji dotyczących wykorzystania Twoich danych osobowych, jak i w dowolnej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu w treści Twoich danych osobowych oraz do ich bieżącej aktualizacji i poprawiania, jak i żądania zaniechania ich przetwarzania.

69. Możesz w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, przy czym pamiętaj, że odwołanie zgody wiąże się z brakiem możliwości korzystania przez Ciebie z funkcjonalności Programu. Może także stanowić podstawę do wypowiedzenia Tobie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

70. Możesz w każdej chwili żądać usunięcia w całości lub w części swoich danych osobowych, przy czym żądanie wiąże się z brakiem możliwości korzystania przez Ciebie z funkcjonalności Programu. Może także stanowić podstawę do wypowiedzenia Tobie Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Możemy odmówić usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku, w którym naruszyłeś Regulamin Trial, Politykę Antyspamową, Politykę prywatności lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zachowanie Twoich danych osobowych wiąże się z ustaleniem okoliczności naruszeń oraz ustaleniem odpowiedzialności.

71. Dbamy o powierzone nam dane osobowe oraz wypełniamy wszystkie, ciążące na nas z Ustawy o Danych Osobowych obowiązki. Będziemy także stosować zabezpieczenie Twoich danych w stopniu wymagalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

72. Jeśli chcesz zapoznać się z całą Polityką Prywatności kliknij tutaj.

Oświadczenia końcowe

73. Dążymy do perfekcji w tym, co robimy. Z myślą o Tobie nieustannie rozwijamy Serwis oraz Program. W każdym czasie możemy zatem uruchomić nową wersję świadczonych przez nas usług.

Jeśli wcześniejsze ustalenia się temu nie sprzeciwiają, wszelkie Twoje oświadczenia kierować możesz:

(i) na adres e-mail pomoc@freshmail.pl;

(ii) pisemnie, na adres:

FreshMail sp. z o.o.

ul. 29 Listopada 155 C,

31-406 Kraków

74. Nasze oświadczenia kierowane do Ciebie będą na podany podczas rejestracji:

(i) adres e-mail, lub

(ii) adres korespondencyjny.

75. Do nieuregulowanych w Regulaminie Trial kwestii zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

76. Sądem rozstrzygającym nasze spory będzie sąd właściwy miejscowo dla FreshMail.

77. Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 12 grudnia 2017 roku do dnia 23 kwietnia 2018 roku, przy czym dla użytkowników, którzy założyli konto przed 23 kwietnia 2018 roku, Regulamin obowiązuje do 24 maja 2018 roku.