Regulamin konta testowego

REGULAMIN KONT TESTOWYCH W SERWISIE FRESHMAIL

FreshMail to nowoczesna firma, która dba o najwyższy standard świadczonych usług. Regulamin Konta Testowego (dalej również „Regulamin Testowy”) został stworzony dla Ciebie i ma w sposób jasny przedstawić warunki korzystania z naszych usług przez wszystkich, którzy korzystają z nich w bezpłatnym okresie próbnym dla celów związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, zawodową lub statutową. Charakter naszych usług powoduje, że nie są one przeznaczone dla konsumentów.

Zanim skorzystasz w jakiejkolwiek formie z Serwisu zapoznaj się z pełną treścią Regulaminu Konta Testowego.

Regulamin jest dla Ciebie, dlatego chcemy, żeby był jak najbardziej przejrzysty. Dla łatwego posługiwania się jego treścią, Regulamin Testowy podzieliliśmy na wewnętrzne jednostki redakcyjne, a każdą z nich opatrzyliśmy dodatkowym komentarzem.  Pamiętaj jednak, że podział jest wyłącznie intuicyjny, dlatego żadna z części Regulaminu Testowego nie może być interpretowana w oderwaniu od pozostałych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z treścią niniejszego Regulaminu Testowego skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu Regulaminu (punkt 82 Regulaminu).

Porządki robione dla Ciebie – definicje

 1. Lubimy porządek, dlatego w Regulaminie Testowym wprowadziliśmy kilka definicji
Adres
Grupowy
Pojedynczy adres służący do dystrybucji wiadomości mailowych do innych adresów mailowych np. biuro@domena.pl  
Cennik Program FreshMail jest odpłatny, a zasady wynagradzania oraz lista cen za poszczególne usługi, określone zostały właśnie w Cenniku. Cennik będzie dla Ciebie istotny, jeśli po Okresie Testowym zdecydujesz się na odpłatne korzystanie z Programu;
Dokumentacja Po zalogowaniu się w Serwisie będziesz mógł pobierać wszystkie udostępnione przez nas pliki, które dla ułatwienia nazywamy Dokumentacją. Obejmują one zwłaszcza materiały ułatwiające Ci korzystanie z Programu, a także różnego rodzaju raporty, które możesz generować z Programu;  
Dane Osobowe To wszelkie dane osobowe Odbiorców lub innych osób trzecich definiowane zgodnie z RODO, które importujesz do Programu FreshMail lub które w nim generujesz, korzystając z naszych usług;  
FreshMail To my; spółka pod firmą FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051;  
Kampania To umożliwia nasz Program; jako Kampanię rozumiemy dokonanie przez Ciebie jednej masowej wysyłki jednego wzoru e-maila lub wiadomości SMS o charakterze marketingowym. Jeśli wysyłasz pojedynczą wiadomość, również uważane jest to za Kampanię.  
Konto Jest Twoje i tylko Twoje. Po zarejestrowaniu się w Serwisie zostanie utworzony dla Ciebie indywidualny profil, za pomocą którego będziesz mógł korzystać z funkcjonalności i zasobów Programu;  
Konto Testowe Jest to Konto, które możesz założyć na próbę na okres 14 dni (Okres Testowy) i nie ponosić w związku z tym żadnych opłat na rzecz FreshMail.  Na Koncie Testowym możesz utworzyć listy mailingowe o maksymalnej łącznej liczbie Odbiorców do 100.000 adresów e-mail lub numerów telefonu. W Okresie Testowym możesz wysłać maksymalnie 5.000 wiadomości.Dodatkowo w Okresie Testowym możesz przeprowadzić Webinary z obecnością maksymalnie 5 uczestników, a także przetestować możliwość tworzenia Landing Page bez możliwości publikacji. Konto Testowe nie posiada niektórych funkcjonalności Programu oraz ma ograniczony dostęp do obsługi technicznej;
Moderacja Kampanie oraz Landing Page podlegają moderacji przez FreshMail przed wysłaniem lub udostępnieniem – zastrzegamy sobie możliwość sprawdzenia zgodności ich treści z Regulaminem i Polityką Antyspamową oraz dobrymi praktykami e-mail marketingu;  
Landing Page Prosta strona internetowa, którą możesz utworzyć w Programie, w szczególności po to, by za jej pomocą pozyskiwać Dane osobowe Odbiorców. Zawartość Landing Page jest tworzona i prowadzona przez Ciebie na zasadach określonych w Regulaminie. W ramach Konta Testowego możesz przetestować tworzenie Landing Page bez możliwości publikacji.
Odbiorcy Do nich wysyłasz Kampanie. Są to osoby, których adresy e-mail lub numery telefonów importujesz do Programu. Pamiętaj, że liczba Odbiorców na Twoim Koncie to suma liczb adresów na wszystkich Twoich listach Odbiorców, nawet jeśli poszczególne adresy e-mail bądź numery telefonów powtarzają się na tych listach odbiorczych;  
Polityka Antyspamowa Przykładamy szczególną wagę do tego, żeby korzystanie z Programu odbywało się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz ogólnie akceptowalnymi zasadami Internetu. Stworzyliśmy zatem Politykę Antyspamową, która skupia wszystkie powyższe regulacje i zasady. Jeśli chcesz zapoznać się z Polityką Antyspamową kliknij tutaj;  
Polityka Prywatności Przykładamy najwyższą wagę do ochrony Twojej prywatności. Dlatego stworzyliśmy Politykę Prywatności. To zbiór zasad i reguł według których przetwarzamy Twoje dane osobowe . Jeżeli chcesz zapoznać się z Polityką Prywatności kliknij tutaj.  
Program Do niego importujesz bazy danych zawierające adresy mailowe lub numery telefonów Odbiorców oraz za jego pośrednictwem wysyłasz Kampanie. Program umożliwia też korzystanie z innych funkcji, opisanych szczegółowo tutaj. Jest to program informatyczny dostępny online, pod domeną app.freshmail.com, działający w modelu Software as a Services (SaaS, nie musisz go instalować na swoim komputerze);  
Raport Chcesz wiedzieć, ilu Odbiorców odebrało Twoją Kampanię? Raport umożliwia Ci zapoznanie się ze statystykami prowadzonych przez Ciebie Kampanii;  
Regulamin Testowy Właśnie go czytasz. Jest to dokument, w którym określiliśmy warunki testowego bezpłatnego korzystania z Serwisu oraz Programu.;  
Regulamin Jest to dokument, w którym określiliśmy warunki odpłatnego korzystania z Serwisu oraz Programu. Znajdziesz go tutaj.  
RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation. Możesz się z nim zapoznać tutaj.  
Serwis Za jego pośrednictwem logujesz się do Konta oraz korzystasz z Programu. To strona dostępna pod adresem freshmail.pl.;  
Spamtrap To adres, który został stworzony i umieszczany w Internecie celowo lub został przekształcony z adresu e-mail, nieużywanego przez co najmniej 2 lata. Spamtrap służy do wykrywania przypadków wysyłania wiadomości na adresy, pochodzące z baz utworzonych w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi praktykami e-mail marketingu (przykładowo, doczytaj punkt 2.ii oraz 2.iii Polityki Antyspamowej). Obecność Spamtrapów na Twojej liście Odbiorców może także świadczyć o braku lub niewłaściwej higienie bazy odbiorców;  
Treści Wszelkie elementy graficzne, tekstowe i audiowizualne, które umieszczasz w Programie w ramach Kampanii, Landing Page lub Webinarów. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ich zgodność z prawem.
Umowa Rejestrując się w Serwisie zawierasz z nami, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, umowę licencji niewyłącznej, na okres 14 dni, na warunkach opisanych w Regulaminie Konta Testowego;  
Ustawa Prawo Autorskie To polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90,poz. 631 ze zm.);  
Ustawa o Świadczeniu To polska ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,poz. 1422).  
API To prosta integracja, dzięki której możesz skutecznie połączyć i zintegrować każdą aplikację z kontem we FreshMailu. Szczegółowe zasady korzystania z API znajdziesz tutaj.  
Webinar Jest to  dodatkowa funkcjonalność w Programie, dzięki której możesz organizować konferencje online do określonej liczby uczestników. W ramach Konta Testowego możesz przetestować Webinar przez 14 dni za darmo, tworząc konferencje maksymalnie dla 5 uczestników. Aby korzystać z pełnej (płatnej) wersji funkcjonalności musisz posiadać płatny dostęp do Programu (po Okresie Testowym).

Jeśli w Regulaminie nie zastrzegliśmy odmiennie, wyliczone powyżej zwroty pisane z wielkie litery zawsze będą miały takie same znaczenie.

Co to jest Program i na jakiej zasadzie się z niego korzysta w Okresie Testowym?

 1. FreshMail, za pośrednictwem Serwisu, świadczy usługi w zakresie e-mail marketingu. Usługi te świadczone są poprzez udostępnienie Tobie narzędzi i funkcjonalności Programu. 
 2. W Okresie Testowym możliwość wysyłania Kampanii za pomocą Programu ograniczona jest do łącznie 5.000 wiadomości, przy czym na Twoich listach Odbiorców może w się znajdować maksymalnie 100.000 adresów e-mail.
 3. W ramach Programu możesz możesz korzystać też z innych funkcjonalności, takich jak:
  1. sms marketing – w Okresie Testowym ta usługa ma takie same ograniczenia jak wskazane w punkcie 3 Regulaminu Testowego w odniesieniu do e-mail marketingu,
  2. maile transakcyjne – opcja dostępna tylko po zawarciu z FreshMail dodatkowej umowy i tylko jeśli posiadasz płatny dostęp do Programu (po Okresie Testowym). Więcej na ten temat możesz przeczytać w Regulaminie;
  3. Webinary –w Okresie Testowym możesz przeprowadzić dowolną ilość Webinarów z obecnością maksymalnie 5 uczestników; pełna wersja  dostępna jest tylko jeśli  posiadasz płatny dostęp do Programu (po Okresie Testowym) oraz wykupisz pełną (płatną) wersję funkcjonalności;
  4. Landing Pages – w Okresie Testowym możesz przetestować tworzenie Landing Page bez możliwości publikacji.
 4. Poprzez rejestrację w Serwisie oraz akceptację Regulaminu Testowego zawierasz z FreshMail Umowę. Na jej podstawie udzielamy Ci na okres 14 dni nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie w jednym czasie oraz na jednym stanowisku pracy z Programu na podstawie jednego, indywidualnego loginu (adresu e–mail). Masz jednak możliwość stworzenia na swoim Koncie kont dostępowych dla więcej niż jednej osoby, choć pamiętaj, że wyłącznie Ty jesteś odpowiedzialny za sposób wykorzystania Twojego Konta, a w szczególności za działania niezgodne z Umową, Regulaminem i Polityką Antyspamową. Na podstawie Umowy oraz na warunkach w niej określonych możesz korzystać z Programu oraz wykorzystywać pobraną z Serwisu Dokumentację wyłącznie na własny użytek.
 1. Na podstawie Umowy przysługuje Ci licencja na Program na polach eksploatacji wskazanych w art. 74 oraz art. 75 Ustawy Prawo Autorskie, przy czym nie możesz:

(i) trwale lub czasowo zwielokrotniać Programu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

(ii) tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układ lub dokonywać jakichkolwiek innych zmian w Programie,

(iii) sporządzać kopii zapasowej Programu,

(iv) zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Autorskie.

Przysługująca Ci licencja umożliwia bezproblemowe wysyłanie Kampanii oraz korzystanie z pozostałych funkcjonalności programu na zasadach opisanych w punkcie 4 Regulaminu Testowego.

 1. Udzielona Ci licencja oraz związane z nią prawa do korzystania z Serwisu, Dokumentacji oraz Programu wygasają z chwilą rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy.

Każdy przez to przechodził – rejestracja

 1. Żeby skorzystać z Programu najpierw musisz założyć sobie (lub skorzystać z już posiadanego) konto poczty e-mail.
 2. Żeby dokonać rejestracji oraz żeby korzystać z Serwisu i Programu musisz mieć również urządzenie, które podłączone jest do sieci Internet. Urządzenie musi posiadać program służący do przeglądania zasobów sieci Internet (przeglądarka internetowa), który akceptuje pliki typu „cookies” oraz ma włączoną obsługę JavaScript.
 3. Jeśli masz już konto poczty e-mail, a Twoje urządzenie spełnia pozostałe warunki, kolejnym etapem jest rejestracja. Bez dokonania rejestracji nie będziesz miał dostępu do żadnej z funkcjonalności Programu. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej freshmail.pl. Zostaniesz poproszony o podanie w nim Twojego prawdziwego:

(i) imienia;

(ii) adresu poczty e-mail;

(iii) numeru telefonu;

Dodatkowo, będziesz musiał wprowadzić oraz potwierdzić hasło. Zalecamy, aby hasło odpowiadało wysokim wymogom bezpieczeństwa, tj. posiadało co najmniej 8 znaków, zróżnicowane litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Program zweryfikuje wprowadzone przez Ciebie hasło oraz podpowie, czy Twoja propozycja spełnia przewidziane wymagania.

 1. Pamiętaj, że jesteśmy Programem działającym za pomocą sieci Internet,  dlatego wyłącznie drogą elektroniczną będziemy przesyłać Ci wszelkie informacje i dokumenty związane z Serwisem i korzystaniem z Programu. Jeśli chcesz być na bieżąco z wszystkimi nowościami w dziedzinie e-mail marketingu, w tym np. dowiadywać się o nowych funkcjonalnościach Programu lub o najnowszych trendach marketingowych - nie zapomnij zaznaczyć, że wyrażasz na rzecz FreshMail zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych, tj. marketingu bezpośredniego, w szczególności w celu przesyłania własnych informacji handlowych FreshMail.
 2. Rejestracja następuje z chwilą, w której klikniesz „Załóż  konto” lub inny przycisk przeznaczony do założenia konta oraz wypełnisz formularz rejestracyjny i zatwierdzisz zapis. Z tą chwilą zostanie utworzone Konto Testowe, w którym dostępne są tylko niektóre funkcjonalności Programu. Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dostępu do wszystkich aktualnych funkcjonalności Programu, przeczytaj Regulamin dotyczący kont odpłatnych, dostępny tutaj.
 3. Pamiętaj, że Twój e-mail jest loginem do Programu, a pierwszego logowania dokonujesz przy użyciu podanego przez Ciebie przy rejestracji adresu e-mail. W każdej chwili możesz jednak poprosić o zmianę swojego loginu, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

Co mogę importować do Programu?

 1. Art. 10 Ustawy o Świadczeniu, art.  4 pkt 7 RODO oraz art. 6 ust. 1 RODO powinny być Ci bardzo dobrze znane. Na cele e-mail/sms marketingu do Programu możesz importować wyłącznie adresy e-mail oraz numery telefonów, które zostały wcześniej zweryfikowane pod względem wyrażenia na Twoją rzecz zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W przypadku innych funkcjonalności Programu (np. maile transakcyjne, webinary) musisz posiadać odpowiednią podstawę prawną do przetwarzania Danych Osobowych. Musisz być administratorem ww. danych osobowych zgodnie z rozumieniem RODO (lub działać w imieniu administratora jako tzw. procesor), a co za tym idzie musisz podpisać z FreshMail umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczącego tego, co możesz importować do Programu znajdziesz w Polityce Antyspamowej.

    15.Jeśli nie znasz art. 10 Ustawy o Świadczeniu możesz się z nimi zapoznać tutaj.

 1. Jeśli nie znasz art. 4 pkt 7 RODO możesz się z nim zapoznać tutaj.
 2. Tworząc Landing Page lub Webinar możesz importować do Programu Treści graficzne i tekstowe wedle swojego uznania, za które jednak ponosisz odpowiedzialność. Więcej na ten temat przeczytasz w punktach 54-57 Regulaminu, dotyczących Moderacji oraz procedury “notice and take down.
 3. Pamiętaj, że ponosisz wyłączną i pełną odpowiedzialność za importowane do Programu dane i Treści. Jeśli będzie taka konieczność, zwolnisz nas z jakiejkolwiek odpowiedzialności za importowane do Programu dane. Domyślnie wprowadziliśmy limit 100 (stu) list Odbiorców, przy czym w razie chęci rozszerzenia tej liczby skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.
 4. FreshMail zastrzega sobie prawo do weryfikacji importowanych do Systemu adresów poczty elektronicznej (e-mail) za pomocą specjalistycznych narzędzi informatycznych pod kątem ryzyka wiążącego się z wysyłką Kampanii na toksyczne (potencjalnie niebezpieczne) adresy e-mail. W przypadku ich wykrycia, nie wyślemy na nie Kampanii. W razie obecności na Liście Odbiorców znacznej liczby toksycznych adresów, możemy wstrzymać wysyłkę Kampanii do całej listy lub zablokować Twoje konto zgodnie z pkt. 58-59 Regulaminu Testowego.  

Jak wysłać pierwszą Kampanię?

 1. Program został zaprojektowany tak, żeby każdy mógł z niego korzystać w sposób łatwy i intuicyjny. Udostępniamy Ci zarówno możliwość projektowania Twoich Kampanii od podstaw, jak i korzystania z gotowych rozwiązań. W razie trudności zapoznaj się z poradnikiem „Kampania krok po kroku”, który znajdziesz tutaj. Pamiętaj jednak, że to Ty odpowiadasz za przygotowanie Kampanii i za jej treść, a my dostarczamy Ci wyłącznie narzędzi, które to umożliwiają.
 2. Wyniki wysłanej Kampanii znajdziesz w Raporcie aktualizowanym na bieżąco. Rejestrujemy w nim działania Odbiorców przez pół roku od momentu wysłania Kampanii. Wszelkie działania dokonywane przez Odbiorców po tym czasie nie zostaną uwzględnione w Raporcie.
 3. Zdjęcia użyte w szablonach FreshMaila z Biblioteki szablonów mają charakter poglądowy i nie powinny być przez Ciebie wykorzystywane w Kampaniach.

Płatności

 1. Dokonując rejestracji masz bezpłatny dostęp do Konta Testowego, które jednak nie posiada wszystkich funkcjonalności Programu.
 2. Na Koncie Testowym możesz przechowywać maksymalnie 100.000 (sto tysięcy) adresów lub telefonów Odbiorców, przy czym pamiętaj, że zsumowane zostaną adresy e-mail i numery telefonów z wszystkich utworzonych przez Ciebie list Odbiorców, nawet jeżeli dane te powtarzają się na listach Odbiorców. Z Konta Testowego możesz wysłać maksymalnie 5.000 (pięć tysięcy) wiadomości. W przypadku przekroczenia któregokolwiek ze wskazanych powyżej limitów, możliwość wysyłki Kampanii na Twoim Koncie Testowym zostanie zablokowana, a Program poinformuje Cię o konieczności zakupu płatnego planu.
 3. Dane wprowadzane w trakcie trwania blokady przez formularz subskrypcji, umieszczony na Twojej stronie internetowej i połączony z listą odbiorców w Programie, nie zostaną zapisane. Nie musisz się jednak martwić – dokonaj płatności zgodnie z Cennikiem dostępnym tutaj, a blokada zostanie zniesiona automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty. Uzyskujesz wtedy dostęp do Konta i wszystkich aktualnych funkcjonalności Programu.
 4. Warunki korzystania z konta odpłatnego znajdziesz w Regulaminie tutaj. W zakresie wysyłania Kampanii możesz wybierać pomiędzy dwoma formami rozliczeń: pakiet „Płać za wysłane” lub pakiet „Bez limitu”. Pozostałe funkcjonalności Programu płatne są odrębnie, na zasadach opisanych w Regulaminie. Formy akceptowanych przez FreshMail płatności znajdziesz w Ogólnych Warunkach Umów dostępnych tutaj oraz Cenniku dostępnym tutaj.

Korzystając z Serwisu i Programu zapewniasz, że:

 1. Będziesz ponosił pełną odpowiedzialność za wysyłane z Twojego Konta Kampanie, publikowane Landing Pages i organizowane Webinary - oraz zawarte w w nich Treści. Tworzone przez Ciebie Kampanie, Landing Pages oraz Webinary od początku do końca zależą bowiem wyłącznie od Ciebie, przy czym pamiętaj o zasadzie odpowiedzialności za wszystkie osoby, dla których utworzyłeś dodatkowe konta dostępowe;
 2. Nie będziesz korzystał z kont innych osób, ani też udostępniał swojego Konta innym osobom, za wyjątkiem osób upoważnionych przez Ciebie do korzystania z Programu i przetwarzania zawartych tam Danych Osobowych.
 3. Nie będziesz sprzedawać, ani w jakikolwiek inny sposób odstępować swojego Konta na rzecz innych osób. Pamiętaj, że możesz mieć więcej niż jedno Konto. Jeżeli jednak będziesz wykorzystywał je w celu obejścia zapisów Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Antyspamowej możemy zablokować Konta i wypowiedzieć Umowę;
 4. Nie będziesz korzystać z Konta, Serwisu, Programu oraz Dokumentacji w zakresie innym, niż konieczny do celów realizacji Umowy;
 5. Będziesz chronić naszą własność intelektualną i tajemnicę przedsiębiorstwa;
 6. Zapoznałeś się, akceptujesz i będziesz przestrzegał przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu, Polityki Antyspamowej oraz Polityki Prywatności;
 7. Zachowasz w poufności wszelkie informacje uzyskane w związku z Umową, w szczególności zaś jej warunki, o ile nie są one przez FreshMail udostępniane w sposób publiczny;
 8. Będziesz nas informował o zmianie adresu kontaktowego e-mail w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni od zmiany. Twoim adresem kontaktowym jest adres e-mail podany w rejestracji - wystarczy, że dokonasz stosownej zmiany w zakładce Ustawienia Kontaktowe, dostępnej na Twoim Koncie. Pamiętaj jednak, że adres kontaktowy nie jest równoznaczny z loginem – w celu zmiany loginu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta dostępnym tutaj;
 9. Będziesz współdziałał z nami w sprawie każdej zgłoszonej przez Odbiorców lub osobę trzecią skargi, dotyczącej Twoich Kampanii, Landing Pages lub Webinarów oraz innych naruszeń Regulaminu, Polityki Antyspamowej oraz Polityki Prywatności;
 10. Do korzystania z Serwisu oraz Programu przystępujesz dobrowolnie;
 11. Wprowadzone przez Ciebie w procesie rejestracji dane są zgodne z prawdą;
 12. Importowanie przez Ciebie do Programu Danych Osobowych, Treści oraz innych informacji nastąpiło zgodnie z Polityką Antyspamową oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, oraz że import nie narusza żadnych praw innych osób lub podmiotów.
 13. Jesteś administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Programie w myśl definicji RODO  lub jesteś tzw. procesorem, czyli podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe na zlecenie innego podmiotu na podstawie odpowiedniej umowy.
 14. Treści importowane przez Ciebie do Programu nie łamią powszechnie obowiązującego prawa, ani żadnych praw osób trzecich.

FreshMail zapewnia, że:

 1. Zachowa w poufności bazy danych importowane przez Ciebie do Programu;
 2. Powiadomi Cię o każdym przypadku zaistniałego lub domniemanego naruszenia Twojej tajemnicy przedsiębiorstwa lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do których doszło lub mogło dojść podczas wykonywania Umowy;
 3. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, powiadomi Cię o nowych rozwiązaniach powstających w związku z Serwisem lub Programem. Pamiętaj jednak, że żeby otrzymywać te powiadomienia musisz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (punkt 11 Regulaminu);

Polityka prywatności - dbajmy o powierzone sekrety

 1. Razem tworzymy system naczyń połączonych. Zarówno Ty, jak i my musimy dbać o powierzone informacje. Zawierając Umowę zobowiązujesz się, razem z nami, dbać o bezpieczeństwo wszystkich informacji, które przekazujemy sobie nawzajem. Warunki dbałości o bezpieczeństwo informacji określone zostały w Polityce Prywatności, z którą możesz zapoznać się tutaj;
 2. Przestrzeganie przez Ciebie postanowień Polityki Prywatności nie jest bezwzględne. Jeśli jesteś zobowiązany do ujawnienia jakichkolwiek informacji na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, stosuj się do obowiązków z nich wynikających;
 3. Za uprzednią pisemną bądź mailową zgodą możesz nam zezwolić na wykorzystanie fragmentów lub całości swojej Kampanii i/lub Lnading Page oraz ich wyników, jako case study na spotkaniach branżowych, konferencjach oraz w publikacjach branżowych i naukowych. Pamiętaj, że zawsze, gdy o to pytamy, „nie” to też dobra odpowiedź;
 4. W dalszym ciągu prowadzimy pracę nad udoskonaleniem Serwisu, Programu oraz nad zwiększeniem efektywności Twoich Kampanii. Dlatego, na potrzeby badań statystycznych, możemy wykorzystać statystyczne dane Twoich Kampanii, w szczególności zaś ich:

(i) liczbę;

(ii) częstotliwość;

(iii) efektywność;

oraz możemy publikować wyniki tych badań na spotkaniach branżowych, konferencjach oraz w publikacjach branżowych i naukowych. Gwarantujemy przy tym, że wykorzystanie tych danych następować będzie w sposób uniemożliwiający identyfikację Twoją i Twoich Odbiorców.

 1. Jeśli jesteś zadowolony ze świadczonych przez nas usług pozwól nam się tym pochwalić. Możemy zapytać Cię, czy wyrażasz zgodę na informowanie przez nas o prowadzonej z Tobą współpracy, w tym poprzez umieszczenie Twojego znaku firmowego na naszej stronie internetowej. Pamiętaj, że zawsze, gdy o to pytamy, „nie” to też dobra odpowiedź.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Gdy założysz konto w Programie zostanie wygenerowany dokument Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, który musisz podpisać.
 2. Pamiętaj, że to Ty jesteś administratorem danych osobowych (lub jako procesor działasz w imieniu administratora) i ciąży na Tobie obowiązek zawarcia z FreshMail umowy określającej zakres i cel powierzenia nam przetwarzania danych osobowych.  Możesz to zrobić na cztery sposoby:

(i) Poprzez elektroniczne podpisanie wygenerowanej przez nas umowy w Programie – jako podpis rozumiemy kliknięcie przycisku „akceptuję umowę”;

(ii) Poprzez pobranie powyższej umowy, wydrukowanie jej, podpisanie jej, zeskanowanie jej i wgranie do Programu;

(iii) Poprzez pobranie powyższej umowy, wydrukowanie jej, podpisanie jej i przesłanie w formie papierowej na adres firmy FreshMail;

(iv) Poprzez zawarcie z nami oddzielnej pisemnej umowy licencyjnej wraz z załączoną do niej Umową Powierzenia Przetwarzania Danych.

 1. Dopóki nie zawrzesz z nami Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, możemy dokonać blokady:

(i) wprowadzania baz danych do Twojego Konta (w tym przez Landing Page i dodatkowe usługi, świadczone przez podmioty zewnętrzne), oraz

(ii) możliwości dokonywania wysyłek Kampanii;

(iii) możliwości organizowania Webinarów;

(iv) możliwości publikacji stworzonych Landing Page.

 1. Przetwarzanie przez nas Danych Osobowych w Twoim imieniu następuje na Twoje zlecenie w związku z korzystaniem przez Ciebie z Programu w Okresie Testowym.
 2. Możesz pobrać z Programu Dane Osobowe (uprzednio do niego przez Ciebie zaimportowane i ewentualnie modyfikowane) do pliku w formacie CSV. Plik ten będzie zawierał wprowadzone do Programu dane osobowe Twoich Odbiorców wraz z zawartością pól dodatkowych przechowywanych w Programie. Możliwość ta wyczerpuje obowiązek FreshMail wynikający z art. 20 ust. 1 RODO.

Moderacja

 1. Celem moderacji Kampanii przed jej wysłaniem jest zachowanie najwyższych standardów związanych z wysyłaniem masowej korespondencji e-mailowej lub SMS’owej. Biuro Obsługi Klienta sprawdza Kampanie co do zgodności z Regulaminem Testowym, Polityką Antyspamową i Polityką Prywatności, w tym pod kątem obecności w każdej wysyłanej przez Ciebie Kampanii linka rezygnacji, zaś jego brak jest równoznaczny ze wstrzymaniem wysyłki Kampanii. Możliwe jest także wstrzymanie wysyłki Kampanii, jeżeli zawiera ona treści obraźliwe, naruszające prawo lub dobre obyczaje, bądź też w jakikolwiek inny sposób narusza Regulamin Testowy, Politykę Antyspamową lub Politykę Prywatności. Wstrzymanie wysyłki Kampanii nie uprawnia Cię do uzyskania zwrotu jakichkolwiek środków zapłaconych na rzecz FreshMail.
 2. Moderacja Landing Page odbywa się na zasadach analogicznych, jak opisano w punkcie 54 Regulaminu Testowego, z wyłączeniem obecności linka rezygnacji.
 3. Prosimy pamiętaj, że przeprowadzenie przez FreshMail Moderacji w żaden sposób nie zwalnia Ciebie z pełnej odpowiedzialności za treść i sposób przeprowadzenia Kampanii oraz Landing Page.
 4. Oprócz Moderacji, możemy także usunąć określone Treści zaimportowane przez Ciebie do Programu, w szczególności Treści opublikowane na Landing Page, jeśli otrzymamy od osoby trzeciej lub od organu państwowego wiarygodną informację o tym, że dana Treść narusza czyjeś prawa lub powszechnie obowiązujące przepisy.

Blokada Konta lub wysyłki

 1. Możemy czasowo zablokować Ci Konto w przypadku, w którym:

(i) łamiesz (bądź istnieją ku temu uzasadnione przypuszczenia) postanowienia Regulaminu Testowego, Polityki Prywatności lub Polityki Antyspamowej albo przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym przypadku blokada zostanie zdjęta po udzieleniu niezbędnych wyjaśnień. Pomimo wyjaśnień możemy jednak utrzymać blokadę Konta w przypadku uznania, iż powyższe naruszenia miały na celu korzystanie z funkcjonalności Programu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;

 1. W przypadku stwierdzenia przez nas wysyłki Kampanii, udostępnienia Landing Page’a lub organizacji Webinaru niezgodnych z Polityką Antyspamową, w tym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub stwierdzenia na liście Odbiorców Kampanii Spamtrapów, m.in. adresów abuse (abuse@domena) lub postmaster (postmaster@domena), możemy także trwale zablokować prowadzenie jakichkolwiek wysyłek Kampanii do tych list Odbiorów.

Zasady należytego korzystania z Programu

 1.  Odpowiednie używanie Programu zapewnia wysoki standard i wydajność tysiącom naszych klientów. Z tego względu istotne jest przestrzeganie zasad należytego korzystania z Programu w taki sposób, aby było ono równie satysfakcjonujące dla wszystkich. Dlatego niektóre sytuacje korzystania przez naszego klienta z Programu możemy uznać za nadużycie, pomimo, że wykupił on nasze usługi w planie “subskrypcyjny”. Jest to zgodne z przepisami polskiego prawa, wedle których nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
 2.  Określiliśmy pewne parametry nadużyć, aby zapewnić, że nadmierne korzystanie z niektórych funkcji nie będzie miało negatywnego wpływu na korzystanie z Programu  przez innych klientów lub na skuteczność ich kampanii. Za nadużycie rozumiemy w szczególności sytuację, gdy klient korzysta z Programu w sposób wykraczający poza standardowe użycie, prowadzący do znacznego obciążenia naszych systemów, co negatywnie wpływa na użytkowanie Programu przez innych klientów. W sytuacji takiej  poinformujemy klienta i udzielimy mu wskazówek, jak korzystać z Programu w odpowiedni sposób.
 3. Jeśli klient nadal będzie używał Programu w sposób nadmierny, zastrzegamy sobie prawo zawieszenia lub zablokowania jego Konta. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez nas indywidualnie i według naszego uznania. W wyżej wskazanych przypadkach klient nie jest uprawniony do żądania zwrotu jakichkolwiek kwot zapłaconych na naszą rzecz.

  Wypowiedzenie Umowy

 4. Możesz wypowiedzieć Umowę w każdym czasie kierując do nas pisemne lub mailowe oświadczenie o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie jest skuteczne po upływie 7-dniowego terminu wypowiedzenia.
 5. FreshMail może wypowiedzieć Ci umowę w dowolnym terminie bez podania przyczyny ze skutkiem natychmiastowych bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.
 6. Możemy  wypowiedzieć Ci Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

(i) gdy łamiesz postanowienia Regulaminu Testowego, Polityki Prywatności lub Polityki Antyspamowej;

(ii) gdy łamiesz przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

(iii) gdy nie zawarłeś z nami Umowy o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych;

(iv) gdy odwołałeś polecenie przetwarzania powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych;

(v) gdy zażądałeś usunięcia swoich własnych danych osobowych w całości lub w takiej części, która uniemożliwia nam wykonywanie Umowy, bądź wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania.

 1. Pamiętaj, że po wygaśnięciu Okresu Testowego (14 dni) masz 30 (trzydzieści) dni na wykupienie odpłatnej licencji na korzystanie z Programu. W tym okresie będziesz miał dostęp na swoim Koncie tylko do zakładki „Płatności”. Po upłynięciu wskazanego terminu, skasujemy Twoje bazy danych importowane do Programu, bez informowania Cię o tym. Po skasowaniu Twoich baz danych, masz możliwość ich odzyskania tylko zgodnie z punktem 67 Regulaminu Testowego.

Kasowanie konta

 1. Zważywszy na potrzebę zapewnienia najwyższych standardów ochrony danych osobowych Twoich Odbiorców, Serwis umożliwia skasowanie Konta wraz z wszystkimi danymi na nim zgromadzonymi, a w szczególności listami Odbiorców, Treściami, raportami z wysłanych Kampanii i autoresponderów, szkicami niewysłanych Kampanii i autoresponderów oraz danymi kontaktowymi i fakturowymi podanymi przez Ciebie. Skasowanie Konta nastąpi w wypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie Testowym.
 2. Jeśli zdecydujesz o zakończeniu współpracy z nami przed upływem 14-dniowego Okresu Testowego, możesz samodzielnie skasować swoje Konto, korzystając z opcji „Skasuj konto” w Ustawieniach. Dane na Twoim Koncie zostaną skasowane.
 3. Ponadto FreshMail uprawniony jest do skasowania Twojego Konta w przypadku, gdy:

(i) skończył się 14-dniowy Okres Testowy i w ciągu 30 dni po zakończeniu tego okresu nie zdecydowałeś się na wykupienie odpłatnej licencji na korzystanie z Programu;

(ii) Umowa wygasła lub została wypowiedziana z jakiegokolwiek powodu;

 1. Przywrócenie skasowanego Konta jest możliwe do 60 dni od momentu skasowania Konta. Wymaga to ręcznej pracy programisty, dlatego jest to usługa dodatkowa, której koszt wynosi 500 zł netto.
 2. Na 7 dni przed upływem Okresu Testowego wyślemy Ci wiadomość przypominającą o zbliżającym się terminie wygaśnięcia Umowy. Powinieneś wówczas zdecydować, czy przechodzisz na plan odpłatnego korzystania z Programu. Jeśli tego nie zrobisz, to po upłynięciu 30 dni od zakończenia Okresu Testowego, skasujemy Twoje Konto i bazy danych importowane do Programu. Po skasowaniu Twoich baz danych, masz możliwość ich odzyskania tylko zgodnie z punktem 67 Regulaminu Testowego.
 3. FreshMail, na żądanie Klienta, przygotuje protokół ze zniszczenia Danych Osobowych, które były zaimportowane do Programu za pośrednictwem Konta.
 4. Skasowanie Konta nie powoduje cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej od FreshMail, a zarazem nie powoduje cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez FreshMail w tym zakresie.

Usługi dodatkowe

 1. FreshMail rozwija się dynamicznie i stąd też ciągle wprowadzamy nowe rozwiązania. Umożliwiamy Ci wysyłkę maili transakcyjnych. Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z pełnej usługi dotyczącej maili transakcyjnych skontaktuj się z Działem Sprzedaży dostępnym tutaj, by zawrzeć z nami stosowną umowę. Jeżeli natomiast chcesz jedynie przetestować funkcjonalności tej usługi, możesz bez zawierania dodatkowej umowy wysyłać testowo każdego dnia maksymalnie 25 maili transakcyjnych;
 2. FreshMail może na Twoje życzenie przygotować indywidualne raporty zawierające zestawienie danych dotyczących Twoich Odbiorców co będzie wiązało się z poniesieniem przez Ciebie dodatkowej opłaty. Opłata tak jest uzależniona od nakładów pracy jakie poniesie na to FreshMail – szczegóły możesz ustalić po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta.
 3. FreshMail oferuje też usługi dodatkowe, które realizowane są przez dostawców zewnętrznych na podstawie odrębnych regulaminów. Zakupu tych usług możesz dokonać jeśli korzystasz z płatnej wersji Program. Wówczas po zalogowaniu się do Serwisu tam znajdziesz odpowiednie regulaminy.

Zmiany

 1. W każdym czasie możemy:

(i) wprowadzić nowe opłaty za korzystanie z dodatkowych usług przewidzianych w Serwisie lub Programie. Opłaty dodatkowe nie będą miały wpływu na możliwość wysyłki Kampanii;

(ii) zmienić Regulamin Testowy, Regulamin, Politykę Antyspamową, Politykę Prywatności oraz Cennik.

 1. O wszelkich zmianach Regulaminu Testowego lub Regulaminu powiadomimy Cię z wyprzedzeniem co najmniej dziesięciodniowym(10 dni) wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w procesie rejestracji lub informując cię po zalogowaniu się w Programie.
 2. Wszelkie zmiany wywierają skutek na dzień wskazany w wiadomości informacyjnej dotyczącej zmiany.
 3. Wszelkie zmiany Polityki Antyspamowej i Polityki Prywatności będą publikowane na stronie freshmail.pl w zakładce „Polityka Antyspamowa” oraz „Polityka Prywatności”. Zmiany i uzupełnienia, które tam się znajdą obowiązują od dnia wprowadzenia. Zachęcamy Cię do regularnego monitorowania tych dwóch dokumentów.

Odpowiedzialność

 1. Program jest tylko narzędziem, które Ty wykorzystujesz. Dlatego akceptujesz, że nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wywołane:

  (i) wadliwym działaniem innych systemów, niezależnych od nas;

  (ii) nieprzestrzeganiem przez Ciebie postanowień Regulaminu;

  (iii) ingerencją osób trzecich, które uzyskały dostęp do Twojego konta od Ciebie lub w innych okolicznościach, niezależnych od nas

(iv) nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, w tym w postaci utraconych korzyści, utratę danych, informacji, w następstwie niedostarczenia danych lub informacji Odbiorcom, dostarczenia ich innemu adresatowi, opóźnień w dostarczeniu lub przerw w działaniu Programu lub świadczeniu usług, chyba że wynika to wyłącznie z naszej winy;

(v) nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodne z prawem  i dobrymi praktykami wykorzystanie Programu, niezależnie od sposobu jego wykorzystania;

(vi) odpowiadamy względem Ciebie maksymalnie do wysokości jednomiesięcznego (1 miesiąc) wynagrodzenia netto, jakie płaciłbyś według Cennika dla kont płatnych w trybie „bez limitu” przy założeniu, że posiadałbyś taką samą wielkość bazy, jak w rzeczywistości zaimportowałeś do Konta Testowego;

(vii) ponosisz wyłączną odpowiedzialność, w tym względem nas, za importowane do Programu bazy danych osobowych oraz Treści.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. My także przetwarzamy dane osobowe i to najcenniejsze – Twoje dane osobowe.
 2. Wszelkie informacje na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności. 

Oświadczenia końcowe

 1. Dążymy do perfekcji w tym, co robimy. Z myślą o Tobie nieustannie rozwijamy Serwis oraz Program. W każdym czasie możemy zatem uruchomić nową wersję świadczonych przez nas usług.
 2. Jeśli wcześniejsze ustalenia się temu nie sprzeciwiają, wszelkie Twoje oświadczenia kierować możesz:

(i) na adres e-mail pomoc@freshmail.pl;

(ii) pisemnie, na adres:

FreshMail sp. z o.o.

29 Listopada 155 C, Kraków

Nasze oświadczenia kierowane do Ciebie będą na podany podczas rejestracji:

(i) adres e-mail, lub

(ii) adres korespondencyjny.

 1. Do nieuregulowanych w Regulaminie Testowym kwestii zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Sądem rozstrzygającym nasze spory będzie sąd właściwy miejscowo dla FreshMail.
 3. Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 11.07.2021 roku.