Wskaźnik zwrotu z inwestycji firmy. Określa w jakim stopniu zaangażowane środki przyniosły lub przyniosą firmie korzyści ekonomiczne.